Clienții trebuie să furnizeze toate datele cerute, netransmiterea acestora conducînd la imposibilitatea efectuării lucrărilor solicitate. Persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrăm beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, inclusiv: confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate; dreptul de a cere rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, transformarea în date anonime a datelor prelucrate nelegal, sau notificarea către terți a unor asemenea prelucrări; dreptul de a se opune în orice moment, motivat, prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste drepturi vor putea fi exercitate gratuit, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, urmînd să se răspundă, la alegerea clientului, personal acestuia, sub semnatură, sau prin poștă (inclusiv poștă electronică), la adresa comunicată. Orice alte informații suplimentare se pot obține la datele noastre de contact.

În condițiile legii, garantăm clienților noștri respectarea secretului profesional și de serviciu, cu privire la datele și informațiile transmise pentru efectuarea lucrărilor solicitate.