Modificari in Legea Farmaciei

MODIFICARI IN LEGEA FARMACIEI

 

          In Monitorul Oficial nr. 907/14.12.2014 s-a publicat Legea nr. 162/2014, prin care Parlamentul a modificat Legea nr. 266/2008 – Legea Farmaciei. Principalele modificari aduse prin noua lege sunt urmatoarele:

 • 1. S-a extins interdictia de a practica vanzarea prin autoservire a medicamentelor de uz uman sau veterinar si in cazul oficinelor locale de distributie, farmaciilor din unitatile medicale aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie, precum si in cazul farmaciilor si oficinelor locale de distributie din sistemul penitenciar.
 • 2. S-a prevazut, ca si exceptie de la eliberarea (prin legeea modificatoare, si de la vanzarea) medicamentelor numai cu amanuntul si cazul farmaciilor si oficinelor locale de distributie din sistemul penitenciar, in situatia carora asigurarea asistentei medicale pentru detinuti se face potrivit legislatiei executional penale.
 • 3. Se instituie regula ca vanzarea si/sau eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie medicala sa se faca numai la sediul cu activitate ori la punctul de lucru al farmaciilor comunitare, oficinelor locale, farmaciilor cu circuit inchis, farmaciilor din unitatile medicale aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie, precum si al farmaciilor si oficinelor locale de distributie din sistemul penitenciar.
 • 4. S-a modificat documentatia necesara obtinerii autorizatiei de functionare a unei farmacii comunitare, in sensul ca:
 • 4.1.         4.1. S-a adaugat obligativitatea anexarii si a urmatoarelor acte:
 • -                     actul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului utilizat ca si unitate farmaceutica;
 • -                     schita si datele privind localul farmaciei se inlocuieste cu o schita care se va intocmi conform modelului care se va aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in care vor trebui sa fie prezentate suprafetele incaperilor farmaciei, precum si sa fie certificata de catre reprezentantul legal al unitatii.
 • 4.2.         Se instituie obligativitatea certificarii pentru conformitate cu originalul a urmatoarelor acte din documentatie:
 • -                     contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei in forma liberala, pentru o norma intreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitatii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, eliberat in conditiile legii, insotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din Romania;
 • -                     actul constitutiv al farmaciei comunitare;
 • -                     certificatul de inmatriculare al farmaciei comunitare;
 • 5. Se instituie obligativitatea comunicarii catre Ministerul Sanatatii si catre colegiile teritoriale mutarea atat a sediului principal cu activitate, cat si a oricarui punct de lucru al farmaciei comunitare.
 • 6. Se prevede ca, in cazul mutarii sediului principal cu activitate intr-un spatiu din aceeasi localitate in care se afla si vechiul sediu al farmaciei,  nu mai trebuie sa fie luat in seama numarul de locuitori necesar infiintarii unei farmacii comunitare.

Noi modificari in Codul Fiscal

NOI MODIFICARI IN CODUL FISCAL

 

          Incepand cu 01.01.2015, persoanele platitoare de impozit pe venit in sistem real vor avea obligatia de a tine si complete Registrul de evidenta fiscala, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

            De asemenea, incepand cu 01.02.2015, A.N.A.F. va putea anula inregistrarea in scopuri de T.V.A. a unei societati, daca aceasta nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice, potrivit criteriilor stabilite prin Ordin A.N.A.F.

Noi reglementari contabile incepand cu 01.01.2015

NOI REGLEMENTARI CONTABILE INCEPAND CU 01.01.2015

 

          In Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014 s-a publicat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2014 prin care se aduc o serie de modificari Legii nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate modificarile aduse prin aceasta ordonanta de urgenta vor fi aplicabile incepand cu 01.01.2015. Principalele modificari care se vor produce in domeniul contabilitatii incepand cu aceasta data vor fi urmatoarele:

 • 1.Persoanele fizice care desfasoara activitati independente (de exemplu, PFA, titular intreprinderi individuale etc.), vor putea opta pentru tinerea contabilitatii in partida dubla, exceptand situatia aceslor persoane carora le este interzis prin legislatia fiscala.
 • 2.Se abroga sistemul simplificat de contabilitate pentru firmele care au inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri neta inferioara valorii de 35.000 euro, precum si firmele care au active in valoare totala de mai putin de 35.000 euro.
 • 3.Toate persoanele juridice din Romania vor putea opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. Optiunea unui alt exercitiu financiar decat anul calendaristic va fi transmisa printr-o instiintare scrisa unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor, cu 30 de zile inaintea inceperii exercitiului financiar ales, sau de la data infiintarii (pentru persoanele juridice nou-infiintate care opteaza de la inceput pentru un alt exercitiu financiar decat anul calendaristic).
 • 4.Nu se vor mai putea depune mai multe seturi de situatii financiare pentru acelasi exercitiu financiar. Astfel, eventualele erori in situatiile financiare, constatate dupa depunerea lor, vor fi corectate la data constatarii lor, conform reglementarilor care se vor emite in aplicarea acestei reguli.
 • 5.Se simplifica raportarile care se anexeaza situatiilor financiare anuale, in sensul ca, in cazurile raportarilor consolidate care sunt obligatorii pe langa raportarile individuale, rapoartele de auditare ale celor tipuri de raportari vor putea fi prezentate sub forma unui singur raport. Aceeasi regula se instituie si in cazurile rapoartelor consolidate ale administratorilor, care trebuie intocmite pe langa rapoartele administratorilor care prezinta situatiile financiare anuale, de la 01.01.2015, de asemenea, acestea putand lua forma unui raport unic.

 

ATENTIE! Situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014 se vor intocmi si depune conform reglementarilor in vigoare pana la 31.12.2014.

Modalitatea concreta in care persoanele fizice care desfasoara activitati independente isi vor putea tine contabilitatea in partida dubla, se vor stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, care va trebui sa se emita pana la cel tarziu data de 09.02.2015. 

Salariul de baza minim brut pe tara creste incepand cu 01.01.2015

SALARIUL DE BAZA MINIM BRUT PE TARA CRESTE INCEPAND CU 01.01.2015

 

          In Monitorul Oficial nr. 902/11.12.2014 s-a publicat Hotararea de Guvern nr. 1091/2014, prin care s-a stabilit ca salariul minim brut pe tara garantat in plata va creste in doua transe in anul 2015: la suma de 975 lei lunar, incepand cu 01.01.2015 si la suma de 1050 lei lunar, incepand cu 01.07.2015.

          De asemenea hotararea de guvern stabileste ca, incepand cu 01.01.2015, respectiv 01.07.2015, incadrarea de personal sub nivelurile mentionate mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 si 2.000 lei, fara posibilitatea de achita in 48 de ore de la aplicarea amenzii jumatate din minimul prevazut de lege. 

Noi norme in domeniul RCA, incepand cu 01.01.2015

 • NOI NORME IN DOMENIUL RCA, INCEPAND CU 01.01.2015
 •  
 •           Incepand cu 01.01.2015 va intra in vigoare Ordinul nr. 23/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.), prin care s-au aprobat noile norme in domeniul asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule (RCA). Principalele modificari aduse prin aceste norme, aplicabile de la 01.01.2015, sunt urmatoarele:
 • 1.In acord cu Ordinul A.S.F. nr. 25/2014, care de asemenea va intra in vigoare incepand cu 01.01.2015, asiguratorii vor putea desfasura activitatea de evaluare si lichidare a pagubelor aferente asigurarilor RCA si prin personal mandatat (practic, persoane care se afla in relatii de colaborare cu asiguratorul, nefiind angajatul acestuia).
 • 2.Raportarile pe care asiguratorii RCA sunt obligati sa le transmita A.S.F. se vor face trimestrial (spre deosebire de actualele raportari, care trebuie transmise lunar), pana in ultima zi lucratorare a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea.
 • 3.Perioadele pentru care se incheie asigurari RCA, pentru anumite categorii de vehicule, vor fi urmatoarele:
 • a)Pentru vehicule inmatricuate/inregistrate in state U.E., destinate importului, pentru maxim 30 de zile de la data achizitionarii (cu obligatia de a face dovada proprietatii asupra vehiculelor respective);
 • b)Pentru vehicule destinate exportului, pentru maxim 30 de zile;
 • c)Pentru vehicule provenite din strainatate, care beneficiaza de regim vamal de admitere temporara in Romania, anual sau semestrial, pe durata inmatricularii temporare (cu obligatia pentru proprietar de a face asiguratorului dovada inregistrarii fiscale a vehiculului pe numele sau, exceptand situatia cand proprietarul, pentru vehiculul respectiv, beneficiaza de scutiri din punct de vedere fiscal); 
 • d)Pentru vehicule autorizate provizoriu in circulatie, pentru perioade de cate 30 de zile, fara a se depasi cumulat 90 de zile;
 • e)Anual, pe durata autorizatiei de circulatie pentru probe.
 • 4.Incepand cu 01.01.2015, asigurarile RCA vor trebui sa cuprinda obligatoriu si comisionul de intermediere (acesta urmand a fi mentionat pe polita RCA atat in valoare absoluta, cat si ca procent aplicat primei de asigurare mentionate pe polita, fiind inclus ca valoare in prima de asigurare totala) sau cheltuiala medie de achizitie directa(aceasta urmand a fi mentionata pe polita RCA ca procent, fiind inclusa in prima de asigurare, si va fi calculata pentru politele de asigurare emise prin personal propriu al asiguratorului, in luna calendaristica anterioara emiterii politei).
 • 5.Incepand cu 01.01.2015, asiguratorii RCA vor determina lunar cheltuiala medie de achizitie directa aferenta lunii respective, ca procent dintre cheltuielile de achizitie directa aplicabile la data emiterii politei RCA, fara a se lua in considerare remuneratii de orice fel acordate in functie de performanta portofoliului gestionat de salariaţii proprii, si primele de asigurare brute subscrise in luna respectiva.
 • 6.Ca si regula, tarifele de prima stabilite de asiguratori vor putea cuprinde reduceri comerciale de maxim 10%. Ca si exceptie, aceste reduceri pot fi mai mari in cazul pensionarilor, persoanelor cu afectiuni locomotorii, precum si reducerile acordate prin sistemul bonus-malus.
 • 7.Incepand cu 01.01.2015, asiguratorii vor fi obligati sa asigure (pe propriul site we, la sediul principal si la toate sediile secundare – sucursale, agentii, puncte lucru etc.) potentialilor client si toate criteriile care stau la baza calculului primei de asigurare.
 • 8.Incepand cu 01.01.2015, asiguratorii nu vor putea incheia politea caror data de intrare in vigoare depaseste 30 de zile de la emiterea acesteia.
 • 9.        Incepand cu 01.01.2015, asiguratorii RCA vor avea obligatia sa prevada in orice contract de intermediere obligatia intermediarului de a incasa prima de asigurare aferenta poliţelor RCA, integral in contul asiguratorului, sau in cazul platilor in numerar, de a vira prima de asigurare incasata integral in contul asiguratorului, in cel mult 5 zile lucratoare de la data încasarii. De asemenea, asiguratorii RCA vor avea obligatia de a efectua trimestrial analize privind nivelul cheltuielilor de achizitie inregistrate si sa adopte masurile ce se impun pentru a asigura concordanta politicilor de achizitie cu obligatiile asumate prin politele incheiate. In scopul protejarii asiguratilor/pagubitilor, pe baza analizei indicatorilor raportati, A.S.F. poate interveni prin limitarea comisionului de intermediere.
 • 10.         Noile norme contin reguli de stabilire a obligatiei de despagubire de catre asiguratori in cazul unui accident produs de un cuplu vehicul tractor – remorca/semiremorca. Astfel, ca regula, se stabileste ca raspunderea pentru accidente produse de o remorca/semiremorca apartine acesteia doar atunci cand nu este atasata unui vehicul – tractor (in acest din urma caz, raspunderea apartinand vehiculului – tractor).
 • 11.        Incepand cu 01.01.2015, in situatia in care un accident asigurat produs nu face obiectul unei cercetari desfasurate de catre o autoritate publica, asiguratorul va putea face propriile investigatii doar in termen de trei luni de la producerea accidentului. De asemenea, se inlatura obligatia asiguratorului de a anunta asiguratul si despagubitul cu privire la intentia de a efectua asemenea investigatii.
 • 12.         Asiguratorii RCA vor fi obligati sa faca constatarea daunelor ce nu au putut fi constatate initial in maxim 3 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.
 • 13.      Se stabilesc reguli de stabilire a valorii vehiculului la data accidentului, precum si reguli de stabilire a pagubei in cazul unei persoane cu domiciliul/sediul in strainatate, pentru un vehicul inmatriculat/inregistrat in strainatate.
 • 14.         Se dispune in  mod expres faptul  ca se acorda despagubiri si pentru cheltuieli de limitare a pagubelor cauzate de accident, precum si diferite cheltuieli de transport implicate de accident, cu conditia ca existent acestora sa fie dovedita cu documente.
 • 15.     Se elimina termenul de 30 de zile calendaristice in care asiguratorul RCA poate efectua obiectii in relatia sa cu un asigurator CASCO, precum si penalitatea de 0,1% pe zi de intarziere in caz de neexecutare sau executare defectuoasa a obligatiei de plata fata de un asigurator CASCO.

Modificari in reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate

MODIFICARI IN REGLEMENTAREA CONCEDIILOR SI INDEMNIZATIILOR DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

 

          In Monitorul Oficial nr. 890/08.12.2014 s-a publicat Ordinul nr. 1449/798/2014, emis in comun de catre Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin care s-au adus o serie de modificari in reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate (mai exact, regulilor prevazute de Ordinul 60/32/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare ale O.U.G. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, emis in comun de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate,). Cele mai importante modificari sunt:

 •              1. Se prevede faptul ca sotul/sotia titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, luat in evidenta ca atare la registrul comertului, care se declara pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, va datora pentru aceasta taxa 0,85% din suma declarata la casa de asigurari sociale de sanatate.
 •              2. Bolile cardiovasculare au fost incluse in categoria afectiunilor in cazul carora durata concediului medical nu diminueaza numarul de zile de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

S-a aprobat procedura de certificare a declaratiilor fiscale de catre consultantii fiscali

S-A APROBAT PROCEDURA DE CERTIFICARE A DECLARATIILOR FISCALE DE CATRE CONSULTANTII FISCALI

 

          Potrivit art. 83¹ din Codul de Procedura Fiscala (intrat in vigoare in 2014 prin O.U.G. 8/2014), inaintea depunerii unei declaratii fiscale (sau a unei declaratii rectificative la aceasta), contribuabilii pot solicita unui consultant fiscal/unei societati de consultant fiscala certificarea acesteia. Consultantul fiscal/societatea de consultant fiscala va certifica declaratia fiscala (sau rectificativa) cu sau fara rezerve, in functie de situatia fiscala a contribuabilului.

 

          ATENTIE! Certificarea se poate face doar de consultanti fiscali sau de societati de consultanta fiscala inscrisi/e in Registrul Consultantilor Fiscali.

Realizarea certificarii de consultant fiscali/societati de cosultanta fiscala neinscrisi/e in Registru atrage notificarea contribuabilului cu privire la acest aspect de catre organul fiscal la care s-a depus declaratia fiscala (sau rectificativa). Daca in 30 de zile de la primirea notificarii contribuabilul nu depune declaratia fiscala (sau rectificativa) certificata de catre un consultant fiscal/societate de consultanta fiscala inscris/a in Registru, declaratia respectiva se considera ca fiind depusa necertificata.

          Desi aceasta certificare nu este obligatorie, existenta sau inexistenta sa reprezinta un criteriu luat in calcul de organele fiscale in efectuarea analizei de risc pe care o prezinta contribuabilii si pe baza careia se decide efectuarea/neefectuarea de controale la acestia.  

 

Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1620/2014 (publicat in Monitorul Oficial nr. 881/04.12.2014) s-au aprobat normele concrete de certificare a declaratiilor fiscale (inclusiv a declaratiilor rectificative) de catre consultantii fiscali/societatile de consultant fiscala. Practic, acestia/acestea vor certifica declaratiile fiscale (sau rectificativele) pe baza unui formular denumit “Nota de certificare”, pe care il vor completa si transmite prin mijloace electronice pe site-ul A.N.A.F. Ordinul prevede toate elementele pe care trebuie sa le cuprinda nota de certificare, cele mai importante fiind:

tipul de impozite/taxe continute de declaratia fiscala (sau rectificativa) certificate prin nota (considerandu-se ca certificarea vizeaza toate operatiunile contribuabilului in legatura cu acel/acea/acele impozit/e/taxa/e, cu exceptia cazului in care consultantul fiscal/societatea de consultanta fiscal certifica in mod expres doar anumite operatiuni ale contribuabilului);

- eventualele rezerve la certificarea declaratiei fiscale (sau rectificative), caz in care consultantul fiscal/societatea de consultanta fiscala trebuie sa isi motiveze rezervele.

S-a aprobat modelul atestatului de producator

S-a aprobat modelul atestatului de producator

 

          Prin ordinul comun al Ministerului Agriculturii si al Ministerului Administratiei Publice nr. 1846/2408/2014 (publicat in Monitorul Oficial nr. 881/04.12.2014) s-a aprobat modelul atestatului de producator, act care, prin Legea nr. 145/2014 inlocuieste certificatul de producator.

          Conform acestui ordin, atestatul de producator se elibereaza de primarii pentru toate produsele vegetale (rezultate din: culturi de camp, culturi in spatii protejate, plantatii, pepiniere, pasuni sau fanete) sau zootehnice, piscicole ori sericicole pentru care se cere atestatul.

          De asemenea, in ordin se mentioneaza ca atestatul de producator este valabil un an calendaristic de la data emiterii, urmand sa fie vizat semestrial de primaria emitenta, la cererea titularului. Atestatul isi pierde valabilitatea astfel:

-                                            - la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;

-                                           -  in caz de deces al titularului;

-                                           -  la cererea titularului.

Orice atestat de producator eliberat cu incalcarea legii este nul prin efectul legii.

Posesorul unui atestat de producator are obligatia de a anunta atat politiei cat si primariei emitente orice furt/distrugere/pierdere a atestatului de producator in 24 de ore de la producerea evenimentului, titularul putand cere primariei eliberarea unui duplicat dupa atestat, acesta avand aceeasi durata de valabilitate si putere doveditoare ca originalul. 

Modificari in procedura de administrare fiscala a contribuabililor mari si mijlocii, incepand cu 01.01.2015

MODIFICARI IN PROCEDURA DE ADMINISTRARE FISCALA A CONTRIBUABILILOR MARI SI MIJLOCII, INCEPAND CU 01.01.2015

 

          In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 863/27.11.2014 s-au publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 3564/2014, de modificare a procedurii de administrare fiscala a contribuabililor mijlocii, aprobata prin Ordinul A.N.A.F. nr. 3582/2013, precum si Ordinul A.N.A.F. nr. 3565/2014, de modificare a procedurii de administrare fiscala a marilor contribuabili, aprobata prin Ordinul A.N.A.F. nr. 3581/2013.

          Modificari valabile pentru contribuabilii mijlocii  

          Mai exact, incepand cu 01.01.2015, contribuabilii mijlocii care nu mai indeplinesc conditiile de a avea aceasta calitate, vor fi scosi din evidenta contribuabililor mijlocii a organelor fiscale, incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator. Pentru buna aplicare a acestui reguli, in Ordinul 3564/2014 se specifica si faptul ca, incepand cu 01.01.2015, se suspenda criteriile de selectie a unui contribuabil pentru a fi catalogat ca mijlociu, prevazute de Ordinul 3582/2013.

          La aceasta data, regula este aceea ca un contribuabil va fi scos din evidenta contribuabililor mijlocii, daca timp de 2 ani consecutivi nu indeplineste criteriile de a fi catalogat ca fiind un asemenea contribuabil.

          Potrivit Ordinului 3582/2013, contribuabil mijlociu este orice persoana juridica romana cu domiciliul fiscal in Romania,  sau sucursala a unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania, sau persoana  juridica straina, nerezidenta in Romania, care are insa ca si reprezentant sau reprezentant fiscal un contribuabil mijlociu, care este selectata de catre organele fiscale in functie de doua criterii:

a). Criteriul de baza – prin aprecierea cumulativa a doi indicatori valorici:

- volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili - 50%;

- cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea - 50%.

b). Criteriul insolventei – contribuabilii aflati in insolventa, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei. 

Nu intra in categoria contribuabililor mijlocii persoanele juridice (de orice fel) care au activitatea suspendata la registrul comertului sau cele care se afla in inactivitate fiscala, conform Codului de Procedura Fiscala.

          Modificari valabile pentru marii contribuabili

          Potrivit Ordinului 3565/2014, incepand cu 01.01.2015, contribuabili mari vor fi toate persoanele juridice romane, sau sucursala a unei persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania, care indeplinesc conditiile de a avea aceasta calitate la 31.12.2014.

Contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriile privind volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili, precum si cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, vor fi scosi din evidenta contribuabililor mari a organelor fiscale, incepand cu data de 01 ianuarie a anului urmator. Pentru buna aplicare a acestui reguli, in Ordinul 3564/2014 se specifica si faptul ca, incepand cu 01.01.2015, se suspenda aceste criterii de selectie a unui contribuabil pentru a fi catalogat ca mare, prevazute de Ordinul 3582/2013.

          De asemenea, se specifica faptul ca vor fi scosi din evidenta marilor contribuabili acele persoane care timp de doi ani consecutivi nu mai indeplinesc criteriul investitional prevazut de Ordinul 3581/2013 (mai exact, asumarea obligatiei de catre un contribuabil, la infiintare, de a realiza investitii de minim 10 milioane euro, potrivit declaratiei pe propria raspundere depusa la organul fiscal competent).    

Noi acte administrative care pot fi emise in sistem informatic de catre organele fiscale, fara a fi necesare semnaturile si stampilele acestora

NOI ACTE ADMINISTRATIVE CARE POT FI EMISE IN SISTEM INFORMATIC DE CATRE ORGANELE FISCALE, FARA A FI NECESARE SEMNATURILE SI STAMPILELE ACESTORA

 

          Prin Ordinul MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr. 1536/2014O.M.F.P. 1536/2014 (publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 843/19.11.2014), de modificare si completare a Ordinului MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE nr. 1107/2012 – O.M.F.P. 1107/2012, s-au introdus trei noi acte administrative care pot fi emise in sistem informatic de catre organele fiscale, fara a fi necesare semnaturile si stampilele acestora:

 •                 1. Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale.
 •                 2. Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.
 •                 3. Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributii de asigurari sociale de sanatate.

    De asemenea, prin O.M.F.P. 1536/2014 se modifica si alte prevederi ale O.M.F.P. 1107/2012, considerate necesare data fiind introducerea celor trei tipuri de acte administrative care pot fi emise in mod valabil in sistem informatic, fara a fi necesare semnatura si stampila organului fiscal emitent. 

Timbrul de mediu se datoreaza si in cazul autovehiculelor second-hand, provenite din piata interna, a caror prima inmatriculare a intervenit inainte de 01.01.2007

TIMBRUL DE MEDIU SE DATOREAZA SI IN CAZUL AUTOVEHICULELOR SECOND-HAND, PROVENITE DIN PIATA INTERNA, A CAROR PRIMA INMATRICULARE A INTERVENIT INAINTE DE 01.01.2007

 

          In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 834/17.11.2014 s-a publicat Decizia nr. 13/20.10.2014, a INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE (I.C.C.J.), prin care s-a lamurit daca timbrul de mediu (reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/2013O.U.G. 9/2013 si normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013H.G. 88/2013) este sau nu datorat in cazul autovehiculelor second-hand, provenite din piata interna, a caror prima inmatriculare a intervenit inainte de 01.01.2007, aspect interpretat in mod diferit de catre instantele din Romania.

          I.C.C.J. a fost de parere ca, atat timp cat prin O.U.G. 9/2013 (act normativ cu forta juridicca superioara H.G. 88/2013) nu se face distinctie cu privire la data primei inmatriculari a autovehiculelor second-hand provenite din piata interna pentru care se datoreaza timbrul de mediu (adica inainte sau dupa 01.01.2007), aceste prevederi legale trebuie interpretate in sensul ca timbrul de mediu se va achita pentru toate autovehiculele carora li se aplica O.U.G. 9/2013 si H.G. 88/2013, indiferent de data primei inmatriculari.

          Aceasta decizie a I.C.C.J. este definitiva si general obligatorie pentru toate instantele din Romania, incepand cu 17.11.2014.

Decizii revolutionare ale CJUE si TRIBUNALULUI GALATI in domeniul clauzelor abuzive in contractele de credit incheiate intre banci si consumatori

Decizii revolutionare ale CJUE si TRIBUNALULUI GALATI  in domeniul clauzelor abuzive in contractele de credit incheiate intre banci si consumatori

 

          In cursul acestui an, CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE (CJUE) a emis o hotarare prin care raspundea intrebarilor preliminare transmise de catre o instanta judecatoreasca din Ungaria, cu privire la modul in care trebuie interpretata Directiva 93/13 (CEE) privind prevenirea si combaterea practicarii clauzelor abuzive in contractele dintre consumatori, pe de o parte, si vanzatorii/furnizorii de bunuri/servicii, de cealalta parte.

          In litigiul provenit din Ungaria, doi cetateni ai acestei tari au dat in judecata o banca de la care contractasera (in anul 2007) un imprumut ipotecar in valuta (franci elvetieni), care le-a fost remis in realitate in moneda nationala (forinti), la cursul de schimb valabil in ziua primirii efective a imprumutului. Cu toate acestea, potrivit unei clauze a contractului,  imprumutatii erau obligati sa achite imprumutul in rate lunare, in moneda nationala, fiecare rata urmand a fi calculata la cursul de schimb valabil la data platii. Cei doi au considerat ca o asemenea clauza are caracter abuziv (adica nelegal), si au actionat in justitie banca.

          Dupa ce in primele doua faze ale procesului (fond si apel) li s-a dat dreptate imprumutatilor, instanta de recurs din Ungaria, competenta sa judece cauza in ultima faza a procesului, a transmis o serie de intrebari preliminare CJUE, cerand lamuriri cu privire la posibilitatea unei instante nationale sa analizeze caracterul abuziv al unei clauze contractuale precum cea din litigiul in discutie.  

          CJUE  a emis o hotarare, transmitand instantei solicitante din Ungaria urmatoarele lamuriri (care, ATENTIE! conform procedurilor europene in vigoare, sunt obligatorii pentru orice instanta de pe teritoriul unui stat membru al U.E. – deci, inclusiv Romania, care se confrunta cu un litigiu precum cel in discutie):

 •           1.O instanta nationala poate analiza caracterul abuziv al unei clauze precum cea din litigiul in discutie, tinand cont de criterii cum ar fi:

- clauza respectiva a fost sau nu negociata individual cu clientul inaintea incheierii contractului de credit;

- diferentele de curs valutar favorabile bancii prezinta o ratiune, in sensul ca banca presteaza ceva pentru client in schimbul castigurilor obtinute in plus pe aceasta cale;

- astfel de clauze sa fie redactate in mod clar si inteligibil pentru client, nu doar din punct de vedere gramatical, ci si economic, astfel incat, chiar de la data semnarii contractului de imprumut intre banca si client, acesta sa fie in masura sa prevada toate consecintele pe care contractul, in intregul sau, le va avea asupra sa.

 •           2.In cazul constatarii caracterului abuziv al unei clauze precum cea in discutie, daca este posibil, instanta nationala poate inlocui clauza abuziva cu o prevedere legala aplicabila.

          Toate acestea inseamna de fapt urmatoarele:

Daca am contractat de la o banca un imprumut in valuta, care imi este acordat in realitate in lei, la cursul de schimb de la data primirii efective a imprumutului, este posibil sa fie abuziva o clauza in contractul de imprumut, potrivit careia voi restitui imprumutul in rate lunare, fiecare dintre acestea urmand a fi calculata la cursul de schimb valabil la data platii. Daca actionez in justitie banca pentru ca instanta sa analizeze daca o asemenea clauza este sau nu corecta, judecatorul trebuie sa se raporteze la toate criteriile stabilite de CJUE in hotararea la care ne-am referit mai sus.

In situatia constatarii caracterului abuziv al clauzei analizate, instanta este obligata sa o anuleze, inlocuind-o eventual cu o prevedere legala.

Hotararea CJUE in discutie a avut deja ecou si in Romania. Astfel, saptamana trecuta, TRIBUNALUL GALATI a solutionat definitiv (adica in ultima instanta) un litigiu asemanator celui din Ungaria. Prin hotararea pronuntata (prima de acest gen in Romania), instanta a constatat caracterul abuziv al unei clauze precum cea in discutie, “inghetand” cursul de schimb al tuturor ratelor lunare de returnare a imprumutului (atat cele achitate, cat si cele viitoare), la cel valabil de la data primirii efective a acestuia de catre client, obligand in acelasi timp banca la plata diferentelor de curs primite in mod nelegal, din valoarea ratelor achitate de client pana la data pronuntarii hotararii.

Noi activitati care pot fi externalizate de societatile de asigurare si reasigurare

 

Noi activitati care pot fi externalizate de societatile de asigurare si reasigurare

 

       In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 835 /17.11.2014, a fost publicat Ordinul  nr. 25/2014 al AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (ASF), care modifica Ordinul nr. 18/2009 al COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR (CSA) pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori.

          Potrivit Ordinului 25/2014, incepand cu 01.01.2015, societatile de asigurare si societatile de reasigurare, vor putea externaliza si activitatile de

constatare si lichidare a daunelor, pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, pe teritoriul Romaniei.

Modificari in procedura de solutionare a petitiilor de catre societatile de asigurare si brokerii de asigurare

MODIFICARI IN PROCEDURA DE SOLUTIONARE A PETITIILOR DE CATRE SOCIETATILE DE ASIGURARE SI BROKERII DE ASIGURARE

 

          In Monitorul Oficial nr. 824/12.11.2014 a fost publicata Norma nr. 24/2014 a AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (ASF), prin care s-au adus unele modificari si completari in procedura de solutionare a petitiilor de catre societatile de asigurare si brokerii de asigurare, astfel cum aceasta era reglementata prin Ordinul nr. 11/2012 al COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR, act normativ care va fi abogat la data intrarii in vigoare a acestei Norme (adica la 01.01.2015).

          Principalele modificari si completari aduse procedurii vizate prin Norma sunt urmatoarele:

          1. O prima noutate adusa prin Norma este reprezentata de inlocuirea notiunii de “intermediar in asigurari” (categorie careia ii era opozabila procedura reglementata de Ordinul 11/2012) cu cea de “broker de asigurare”, categorie careia ii va fi opozabila, incepand cu 01.01.2015, procedura reglementata de Norma.

          Potrivit art. 2 lit. B pct.ele 55 si 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare:

           55. intermediari in asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare broker de asigurare, asistent in brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfasoara activitate de intermediere in asigurari, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, autorizat sau inregistrat in conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise in aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in asigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;

          57. broker de asigurare: a) persoana juridica romana, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

           b) intermediar dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii.  

          2. O alta noutate adusa prin Norma este reprezentata de definirea notiunii de “petent”, prin aceasta intelegandu-se (conform art. 1 al.(2) din Norma): “Orice persoana fizica sau juridical ce are calitatea de asigurat, beneficiar sau persoana pagubita, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare.” (facandu-se astfel trimitere la definitiile prevazute de art. 1¹ pct.ele 1 si 3 ale Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ala alte definitii prevazute de legislatia in vigoare).

          3. Putem observa noutati si in definirea notiunii de “petitie” in intelesul Normei, fata de modul in care aceasta era definita prin Ordinul 11/2012. Astfel, prin “petitie” se intelege reclamatia, sesizarea etc. inaintata si de catre un imputernicit legal al petentului, asa cum acesta este definit de art. 1 al.(2) din Norma, imputernicit care actioneaza exclusiv in numele petentului, in scopuri din afara obiectului sau de activitate si fara un interes comercial propriu (conform art. 1 al.(3) din Norma).

          4. In ceea ce priveste registrul unic de petitii in format electronic pe care societatile de asigurare si brokerii de asigurare sunt obligati sa il tina, prin Norma se introduce obligatia ca acesta sa fie securizat prin implementarea unui mecanism care sa garanteze nerepudierea inscrierilor. De asemenea, fata de Ordinul 11/2012, Norma dezvolta modul de organizare si folosire a unui astfel se registru: acesta se va tine pe an calendaristic, cu incepere de la 1 in fiecare an, inregistrarea petitiilor urmand a se face cronologic, in ordinea primirii petitiilor, fara ca numerele de inregistrare acordate sa se repete (art. 2 lit. b). si art. 3 lit. b). din Norma).

          5. Termenul de comunicare a modificarilor in componenta colectivului de analiza a petitiilor organizat in cadrul societatilor de asigurare va fi, de la 01.01.2015, de 10 zile de la aprobarea noii componente (potrivit art. 2 lit. d). din Norma).

          6. Termenul in care societatile de asigurare si brokerii de asigurare vor fi obligati, incepand cu 01.01.2015, sa raspunda oricarei solicitari din partea ASF va fi de 10 zile si va trebui sa cuprinda (doar in cazul societatilor de asigurare), in plus fata de cele reglementate prin Ordinul 11/2012, opis-ul actelor continute de dosarul de dauna transmis precum si opis-ul intregii documentatii transmise ASF (art. 2 lit. f). si art. 3 lit. d). din Norma). In cazuri temeinic  justificate, asiguratorul sau brokerul de asigurare va putea solicita ASF prelungirea acestui termen cu inca 5 zile (art. 5 al. (2) din Norma).

              7. In plus fata de reglementarea continuta de Ordinul 11/2012, asiguratorii si brokerii de asigurare vor fi obligati ca, trimestrial, pana in ultima zi a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportatrea, sa transmita ASF si raportarea standard "Informatii privind principalele probleme identificate in activitatea de solutionare si gestionare a petitiilor". Aceasta raportare (impreuna cu "Situatia petitiilor") vor fi transmise ASF atat in format electronic, cat si in scris, purtand obligatoriu semnatura uneia dintre persoanele prevazute la art. 12 al. (17) din Legea 32/2000 - in cazul asiguratorilor (conducerea executiva, conducatorul activitatii de asigurare de viata si, respectiv, al activitatii de asigurari generale, in cazul societatilor de asigurare cu activitate compozita, sau de persoanele care ocupa functii de conducere specifice domeniului asigurarilor) si de art. 35 al. (15) din Legea 32/2000 - in cazul brokerilor de asigurare (persoanele semnificative) - art. 2 lit. g). si art. 3 lit. f). din Norma

 

 

          8. Incepand cu 01.01.2015, lunar, asiguratorii vor fi obligati sa afiseze pe propriul site numarul total de petitii inregistrate, numarul total de petitii solutionate favorabil (inclusiv referitoare la dosare de dauna), precum si numarul total de petitii solutionate nefavorabil, unic, per petent si per caz (art. 8 din Norma).

            9. Informatiile vor fi actualizate in primele 7 zile ale fiecarei luni, asiguratorii fiind obligati sa asigure accesul la aceste informatii sub forma unui tabel, incepand cu 01.01.2015, posibil a fi accesat si printr-un link afisat pe prima pagina a site-ului societatii de asigurare. Va fi obligatoriu ca informatiile sa fie insotite de urmatorul text introductiv: “In conformitate cu ……………………., in vederea asigurarii transparentei modului de inregistrare si solutionare a petitiilor de catre Societatea Comerciala ....................S.A., va punem la dispozitie urmatoarele informatii:…..” (art. 11 din Norma).

         

Tot ce trebuie stiut despre atestatul de producator si carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

TOT CE TREBUIE STIUT DESPRE ATESTATUL DE PRODUCATOR

SI CARNETUL DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

 

           

            1.GENERALITATI

La data de 31.10.2014 s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 145/2014 privind stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol.

 

            Potrivit acestei legi, producatorii agricoli – persoane fizice pot comercializa cu ridicata (en gros) sau cu amanuntul (en detail) produse agricole (legume, cereale, fructe, produse de origine animala etc.) obtinute din propria gospodarie doar pe baza atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 15.000 – 22.500 lei).

 

             2.EXPLICAREA UNOR TERMENI FOLOSITI IN LEGEA 145/2014

             Pentru o mai buna intelegere a acestor reguli, consideram necesare o serie de lamuriri.

            In primul rand, din continutul Legii 145/2014, rezulta ca “producator agricol” este acela care, in calitate de persoana fizica, obtine din propria ferma/gospodarie o cantitate de produse agricole peste necesarul consumului sau si al familiei sale, surplusul fiind destinat comercializarii (in piata, targ agro-alimentar etc.).

 

ATENTIE! Doar producatorilor agricoli li se aplica regulile explicate in acest articol.

 

            In al doilea rand, Legea 145/2014 prevede ca “atestatul de producator” este actul eliberat persoanei fizice care produce in propria ferma/gospodarie mai mult decat consuma, cu scopul de a comercializa surplusul, atestandu-i acestuia calitatea de producator agricol.

            In al treilea rand, “carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricoleste actul folosit de producatorul agricol, si/sau de rude de-ale acestuia (sot/sotie, rude/afini pana la gradul I, adica parinti si/sau copii ori parintii sotului/sotiei) in activitatea de comercializare a produselor agricole.

 

3. CUM SE OBTIN ATESTATUL DE PRODUCATOR AGRICOL SI CARNETUL DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

3.1. Atestatul de producator

Conform Legii 145/2014, atestatul de producator se elibereaza la cererea unei persoane care poate fi producator agricol, dupa verificarea existentei suprafetelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producator agricol. Verificarile se fac atat pe baza datelor din registrul agricol, cat si pe teren, la ferma/gospodaria solicitantului.

Verificarile se fac de catre reprezentantii primariei si de reprezentantii structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale in agricultura, existente la nivel local sau judetean. In acest caz, atestatul de producator agricol se elibereaza pe baza avizului consultativ (favorabil sau nefavorabil) al reprezentantilor acestor structuri asociative.

 

ATENTIE! Avizul consultativ se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este sau nu membru al structurii asociative din partea careia se face verificarea.

 

 In cazul localitatilor sau judetelor in care nu exista structuri asociative precum cele descrise mai sus, verificarile pentru eliberarea atestatului de producator se fac de reprezentanti ai unei institutii locale subordonate Ministerului Agriculturii si desemnata de catre acesta sau de reprezentantii consiliului judetean/Consiliului General al Mun. Bucuresti).

Atestatul de producator agricol se elibereaza de catre primar in 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

Atestatul de producator agricol este valabil un an calendaristic de la data emiterii si se vizeaza semestrial prin aplicarea semnaturii si stampilei primarului emitent.

 

3.2. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se elibereaza la cererea unui producator agricol, in 5 zile lucratoare de la solicitare, de catre primaria in a carei raza se afla ferma/gospodaria/terenul unde se produc bunurile ce se intentioneaza a fi comercializate.

Eliberarea carnetului se face dupa verificarea existentei atestatului de producator agricol al solicitantului, precum si a produselor care se sustine ca vor fi comercializate.

Carnetul se foloseste numai si numai pentru comercializarea urmatoarelor tipuri de produse agricole: vegetale, zootehnice si apicole.

 

ATENTIE! Este interzisa folosirea carnetului de catre cei care cumpara produse agricole, cu intentia de a le revinde (nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 7.500 – 15.000 lei).

 

Din textul Legii 145/2014 rezulta ca un carnet cuprinde formulare standard pe care producatorul agricol este obligat sa le completeze de fiecare data cand incheie cate un act de comert cu privire la produsele sale, indiferent de calitatea cumparatorului (persoana fizica sau juridica). Fiecare astfel de act de comert se completeaza pe cate trei file, din care una se da cumparatorului, una se pastreaza de catre producatorul agricol iar una ramane in carnet (nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 200 – 1.000 lei). Cumparatorul de produse de la producatori agricoli este obligat ca, pe durata transportului produselor achizitionate, sa pastreze fila sa din carnet, aceasta fiind dovada provenientei marfii (nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 200 – 1.000 lei pentru cumparatorii persoane fizice si cu amenda intre 6.000 – 10.000 lei, precum si confiscarea produselor agricole achizitionate, in cazul persoanelor juridice).

Exceptie de la paragraful precedent face situatia in care se comercializeaza produse agricole in targuri sau piete (agro-alimentare sau ambulante), caz in care producatorii agricoli vor completa zilnic cate o fila din carnet, in care vor inscrie cantitatea si tipul de produse agricole comercializate in ziua respectiva.

De fiecare data cand transporta produse de la locul de detinere la locul de comercializare, producatorii agricoli sunt obligati sa completeze cate o fila din carnet, in care vor inscrie cantitatea si tipul de produse agricole transportate (nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 3.000 – 4.000 lei).

 

ATENTIE! In acest caz, fila de carnet reprezinta documentul justificativ al transportului si desfacerii marfii, precum si al eventualelor retururi de marfuri nevandute.

In cazul transportului de produse agricole de la locul de producere/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare al producatorului agricol, nu se mai completeaza fila din carnet, ci transportul in asemenea situatii se face pe baza buletinului/cartii de identitate si a atestatului de producator.

 

In momentul epuizarii tuturor formularelor din carnet, acesta, continand al treilea exemplar al fiecarui act de comert efectuat de catre producatorul agricol detinator, se preda primariei emitente, in 15 zile lucratoare de la epuizarea tuturor filelor din carnet.

 

            4. COMERCIALIZAREA CU AMANUNTUL (EN DETAIL) DE PRODUSE AGRICOLE IN ZONE PUBLICE

            Toate structurile de vanzare cu ridicata (en gros) sau cu amanuntul (en detail) trebuie sa rezerve spatii de vanzare distincte (corespunzatoare din punct de vedere sanitar-veterinar), special pentru producatorii agricoli care comercializeaza produse din ferma/gospodaria proprie, in limita a cel putin 40% din totalul spatiilor de vanzare existente (nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 12.000 – 37.500 lei).

 

            ATENTIE! Producatorii agricoli isi pot comercializa produsele in baza urmatoarelor acte:

-          buletinul/cartea de identitate;

-          atestatul de producator agricol;

-          carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

De asemenea, la locul de comercializare, producatorii agricoli sunt obligati sa afiseze eticheta de produs (nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 100 – 300 lei), continand urmatoarele informatii:

-          denumirea produsului;

-          localitatea de origine;

-          data obtinerii produsului;

-          pretul de vanzare.

 

5. CONSIDERATII FINALE

Modelele, procedurile si modul concret de utilizare si anulare a atestatului de producator si carnetului de comercializare produse din sectorul agricol ar trebui sa se aprobe prin ordin comun al Ministrului Agriculturii si al Ministrului Administratiei Publice, in 30 de zile de la intrarea in vigoare a Legii 145/2014.

Certificatele de producator in termen, eliberate pana la data intrarii in vigoare a Legii 145/2014, se mai pot folosi pana la expirarea perioadei pentru care au fost vizate, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la intrarea in vigoare a Legii 145/2014.

In 180 de zile de la intrarea in vigoare a Legii 145/2014 se interzice folosirea urmatoarelor acte la cumpararea de produse agricole de la producatori agricoli – persoane fizice:

-                      borderoul de achizitie (de la producatori individuali), (cod 14-4-13/b) prevazut la nr. IV, nr. crt. 39–Mijloace banesti si deconturi–din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.3.512/2008 privind documentele financiar–contabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

-                      borderoul de achizitie prevazut in anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.  

 

ATENTIE! Producatorii agricoli a caror activitate este reglementata de Legea 145/2014 nu sunt obligati sa se organizeze ca persoane fizice autorizate (P.F.A.), intreprinderi individuale (I.I.) sau intreprinderi familiale (I.F.).

Parlamentul Romaniei

 

LEGEA NR. 1/21.02.2005

privind organizarea si functionarea cooperatiei

___________
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 172/28.02.2005;

Ultimele modificari si completari au fost aduse prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/30.05.2012.


TITLUL I
  DISPOZITII GENERALE

CAPITOLUL I
  Domeniu de aplicare

Art. 1 Prezenta lege reglementeaza cadrul general de organizare si functionare a cooperatiei.

Art. 2 Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.

Art. 3 Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege speciala.

Art. 4 Societatile cooperative de gradul 1 se pot constitui in una dintre urmatoarele forme:

a) societati cooperative mestesugaresti - asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de productie, de comercializare a marfurilor, de executare de lucrari si prestari de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activitatilor mestesugaresti ale membrilor lor cooperatori;

b) societati cooperative de consum - asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de aprovizionare a membrilor cooperatori si a tertilor cu produse pe care le cumpara sau le produc si activitati de prestari de servicii catre membrii lor cooperatori si catre terti;

c) societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa;

d) societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;

e) societati cooperative de locuinte - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpara, conserva, renova si administra locuinte pentru membrii lor cooperatori;

f) societati cooperative pescaresti - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a infiinta ferme piscicole si de acvacultura, de a produce, repara, intretine si cumpara echipamente, utilaje, instalatii, ambarcatiuni de pescuit, precum si de a pescui, prelucra si distribui produse piscicole;

g) societati cooperative de transporturi - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activitati de transport si activitati conexe acestora, pentru membrii cooperatori si pentru terti, pentru imbunatatirea tehnica si economica a activitatilor de transport desfasurate de membrii cooperatori;

h) societati cooperative forestiere - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera si proteja fondul forestier detinut de membrii cooperatori, tinand seama de conditiile impuse de regimul silvic;

i) societati cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 5 Denumirea "societate cooperativa" si particula "coop" nu pot fi folosite decat de societati cooperative constituite in conformitate cu prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL II
 Definitii

Art. 6 In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) act constitutiv al societatii cooperative - inscrisul format din contractul de societate si statutul elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi;

b) asociatie de societati cooperative - persoana juridica fara scop lucrativ constituita de catre societati cooperative de aceeasi forma sau de forme diferite in scopul reprezentarii intereselor membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi;

c) asociatie profesionala - persoana juridica fara scop lucrativ constituita de catre societati cooperative in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect de activitate informarea, documentarea si perfectionarea profesionala a membrilor cooperatori, precum si actiuni promotionale pentru serviciile si produsele proprii;

d) Consiliul consultativ al cooperatiei - organism fara personalitate juridica cu rol consultativ, constituit in conformitate cu prevederile prezentei legi;

e) membru cooperator - persoana fizica care depune o cerere de inscriere si subscrie la capitalul social al societatii cooperative aportul prevazut de actul constitutiv; persoanele juridice care participa la constituirea societatilor cooperative de gradul 2 vor fi considerate membri cooperatori in cadrul acestor societati;

f) membru fondator - persoana fizica sau persoana juridica care semneaza actul constitutiv al societatii cooperative;

g) obligatiuni cooperatiste - titluri negociabile emise, in conditiile legii, de societatile cooperative, in forma materiala, nominative si purtatoare de dobanzi;

h) organizatii cooperatiste - cooperative de consum, cooperative mestesugaresti, societati cooperative mestesugaresti, societati cooperative pe actiuni mestesugaresti, cooperative mici mestesugaresti si asociatiile acestora, existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi;

i) parte divizibila - parte a patrimoniului societatii cooperative care cuprinde valoarea partilor sociale emise in schimbul aportului membrilor cooperatori la capitalul social, precum si dividendele cuvenite membrilor cooperatori;

j) parte indivizibila - parte a patrimoniului societatii cooperative, acumulat de aceasta in decursul activitatii, mai putin partea divizibila, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobandirii intre membrii cooperatori;

k) parti sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise in forma materiala, de valoare egala, indivizibile, nenegociabile si care nu sunt purtatoare de dobanzi;

l) societate cooperativa de gradul 1 - persoana juridica constituita de persoane fizice si inregistrata in conformitate cu prevederile prezentei legi;

m) societate cooperativa de gradul 2 - persoana juridica constituita din societati cooperative de gradul 1, in majoritate, si alte persoane fizice sau juridice, in scopul integrarii pe orizontala sau pe verticala a activitatii economice desfasurate de acestea, si inregistrata in conformitate cu prevederile prezentei legi;

n) uniune - persoana juridica fara scop lucrativ, daca prin lege speciala nu se prevede altfel, constituita de catre societati cooperative de aceeasi forma si de asociatiile acestora, la nivel judetean, al municipiului Bucuresti si la nivel national, in scopul reprezentarii si promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori si ale membrilor asociati, conform prevederilor prezentei legi.

   
TITLUL II
  SOCIETATILE COOPERATIVE

CAPITOLUL I
  Constituirea societatii cooperative

Art. 7 (1) Societatea cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai, in conformitate cu principiile cooperatiste.

(2) Societatea cooperativa este un agent economic cu capital privat.

(3) Principiile cooperatiste prevazute la alin. (1) sunt:

a) principiul asocierii voluntare si deschise, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii voluntare care se constituie pe baza liberului consimtamant si sunt deschise tuturor persoanelor capabile sa utilizeze serviciile lor si care sunt de acord sa isi asume responsabilitatile calitatii de membru cooperator, fara nici un fel de discriminare pe criterii de nationalitate, origine etnica, religie, apartenenta politica, origine sociala sau sex;

b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii democratice care sunt controlate de catre membrii cooperatori care participa la stabilirea politicilor si adoptarea deciziilor. Persoanele care activeaza ca reprezentanti alesi sunt raspunzatoare in fata membrilor cooperatori. In societatile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi egale de vot, fiecare avand un singur vot, indiferent de numarul partilor sociale detinute;

c) principiul participarii economice a membrilor cooperatori, conform caruia membrii contribuie in mod echitabil la constituirea proprietatii societatii cooperative, exercitand asupra acesteia un control democratic. Cel putin o parte a acestei proprietati este indivizibila. Membrii cooperatori primesc, de regula, o compensatie limitata in bani sau in natura, din profitul stabilit pe baza situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, proportional cu cota de participare la capitalul social. Membrii cooperatori aloca din profitul net al societatii cooperative sumele necesare realizarii urmatoarelor scopuri: dezvoltarea societatii cooperative, recompensarea membrilor cooperatori in raport cu participarea la activitatea societatii cooperative sau sprijinirea altor activitati aprobate de catre membrii cooperatori;

d) principiul autonomiei si independentei societatilor cooperative, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii autonome bazate pe autoajutoare si sunt controlate de catre membrii lor. Intrarea in raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finantare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori si cu mentinerea autonomiei societatilor cooperative;

e) principiul educarii, instruirii si informarii membrilor cooperatori, conform caruia societatile cooperative asigura educarea si instruirea membrilor lor, reprezentantilor alesi, directorilor executivi sau angajatilor, astfel incat acestia sa poata contribui efectiv la dezvoltarea societatilor cooperative din care fac parte. Societatile cooperative informeaza publicul, in mod special tineretul si liderii de opinie, in legatura cu natura si avantajele cooperatiei;

f) principiul cooperarii intre societatile cooperative, potrivit caruia cooperativele servesc membrii proprii si consolideaza miscarea cooperatista. Societatile cooperatiste lucreaza impreuna in cadrul structurilor locale, nationale, regionale si internationale;

g) principiul preocuparii pentru comunitate, conform caruia societatile cooperative actioneaza pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.

(4) Principiile statuate la alin. (3) nu au caracter normativ, fiind folosite la interpretarea si aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 8 (1) In vederea realizarii scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativa poate desfasura orice activitati permise de lege.

(2) Activitatile desfasurate de societatile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevazut de legislatia specifica in vigoare.

Art. 9 (1) Capitalul social al societatii cooperative este variabil si nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei.

(2) Capitalul social minim trebuie subscris si varsat integral la data infiintarii societatii cooperative.

(3) Capitalul social al societatii cooperative se divide in parti sociale egale, a caror valoare nominala se stabileste prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mica de 100.000lei.

Art. 10 Participarea cumulata a societatilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societatii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mica de 67%.

Art. 11 Un membru cooperator poate detine parti sociale in limita si in conditiile prevazute de actul constitutiv, fara a putea depasi 20% din capitalul social.

Art. 12 Numarul minim de membri cooperatori ai unei societati cooperative se stabileste prin statut, dar nu este mai mic de 5.

Art. 13 (1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea societatilor cooperative.

(2) Aporturile in natura sunt admise la societatile cooperative. Aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societatea cooperativa a bunurilor aflate in stare de utilizare.

(3) Creantele nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

(4) Membrii cooperatori primesc parti sociale in schimbul aporturilor subscrise.

Art. 14 (1) Societatea cooperativa se constituie prin contract de societate si statut, care pot fi incheiate sub forma unui inscris unic denumit act constitutiv.

(2) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata si se semneaza de catre toti membrii fondatori.

(3) Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un imobil.

(4) Oricare dintre membrii fondatori, administratori sau persoanele imputernicite de acestia va solicita, in termen de 15 zile de la data semnarii actului constitutiv, inmatricularea societatii cooperative in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea cooperativa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea obtinerii certificatului unic de inregistrare, prin incheiere a judecatorului-delegat.

(5) In cazul in care exista aporturi in natura, judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii partilor sociale acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luata in considerare valoarea din factura.

(6) Raportul va fi depus in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.

(7) Nu pot fi numiti experti:

a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori ori de la cei care au constituit aporturi in natura.

(8) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor stabilite prin prezenta lege, judecatorul-delegat va dispune, prin incheiere, inmatricularea societatii cooperative in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, in conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Societatea cooperativa este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Art. 15 Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru infractiunile de coruptie, spalare de bani, evaziune fiscala, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de prezenta lege.

Art. 16 (1) Actul constitutiv al unei societati cooperative trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele prevederi:

a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nasterii, domiciliul, cetatenia membrului cooperator, persoana fizica; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare ale membrului cooperator, persoana juridica;

b) forma si gradul societatii cooperative;

c) denumirea societatii cooperative, insotita de mentiunea "societate cooperativa" si, daca este cazul, emblema;

d) sediul societatii cooperative;

e) obiectul de activitate al societatii cooperative, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

f) capitalul social subscris si varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru cooperator, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii;

g) numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui membru cooperator pentru aportul sau;

h) durata societatii cooperative;

i) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare ale administratorilor, persoane juridice;

j) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor;

k) modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru cooperator;

l) drepturile si obligatiile membrilor cooperatori;

m) modul de convocare a adunarii generale a membrilor cooperatori, atributiile acesteia si conditiile de valabilitate a hotararilor sale;

n) sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea cooperativa, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

o) modul de instrainare sau transmitere a folosintei cladirilor ori terenurilor aflate in patrimoniul societatii cooperative;

p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii cooperative si destinatia activului net.

(2) Societatile cooperative sunt obligate sa desfasoare activitatile prevazute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Art. 17 Societatea cooperativa cu sediul in Romania este persoana juridica romana.

Art. 18 (1) Filialele sunt societati cooperative cu personalitate juridica si se infiinteaza in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor cooperative si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii lor, in registrul comertului din judetul in care vor functiona.

(3) Daca sucursala se infiinteaza intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea cooperativa fondatoare, ea se va inmatricula la acelasi oficiu al registrului comertului, insa distinct, ca inmatriculare independenta.

(4) Regimul juridic al sucursalei se aplica oricarui alt sediu secundar, indiferent de modul in care este denumit, caruia societatea cooperativa care il infiinteaza ii atribuie statut de sucursala.

(5) Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneaza numai in cadrul inregistrarii societatii cooperative la oficiul registrului comertului din raza teritoriala in care se afla sediul principal.

(6) Nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala.

Art. 19 Societatile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma in societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori in asociatii familiale conform prevederilor legislatiei privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.@

___________

@ Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

Art. 20 Prevederile art. 46-59 si ale art. 60, 63 si 64 din Legea nr. 31/1990, republicata, se aplica in mod corespunzator si societatilor cooperative.

CAPITOLUL II
  Calitatea de membru cooperator. Drepturi si obligatii

Art. 21 (1) Poate fi membru cooperator orice persoana fizica care a implinit varsta de 16 ani, precum si orice persoana juridica care se incadreaza in prevederile art. 6 lit. e).

(2) Prin actul constitutiv se poate prevedea daca membrul cooperator, persoana fizica sau persoana juridica, trebuie sa domicilieze ori sa aiba sediul in raza teritoriala de activitate a societatii cooperative.

Art. 22 (1) Cererea de inscriere intr-o societate cooperativa trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele date:

a) numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nasterii, domiciliul si cetatenia membrului cooperator, persoana fizica; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare ale membrului cooperator, persoana juridica;

b) numarul si valoarea totala a partilor sociale pe care doreste sa le subscrie;

c) valoarea aportului subscris in societatea cooperativa;

d) mentiunea ca a luat la cunostinta despre prevederile actului constitutiv al societatii cooperative;

e) data depunerii cererii si semnatura solicitantului.

(2) Prin actul constitutiv se poate prevedea ca in cererea de inscriere sa fie cuprinse si alte date.

Art. 23 (1) Cererea de inscriere se solutioneaza la prima adunare generala a membrilor cooperatori intrunita dupa data inregistrarii cererii.

(2) Hotararea adunarii generale, prin care se solutioneaza cererea, se comunica in scris solicitantului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 10 zile de la data la care cererea a fost solutionata.

Art. 24 (1) La data inscrierii in societatea cooperativa, fiecare membru cooperator trebuie sa verse minimum 30% din valoarea partilor sociale subscrise. Diferenta se varsa de catre membrul cooperator in termen de 12 luni de la data inscrierii in societatea cooperativa.

(2) Pana la achitarea integrala a sumei corespunzatoare partilor sociale, dividendele cuvenite membrului cooperator se vor retine in contul varsamintelor datorate.

Art. 25 (1) Obligatiile societatii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

(2) Membrii cooperatori sunt tinuti pentru obligatiile societatii cooperative in limita aportului subscris de fiecare.

Art. 26 (1) Calitatea de membru cooperator inceteaza in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) retragerea membrului cooperator din societatea cooperativa;

b) excluderea membrului cooperator din societatea cooperativa;

c) decesul membrului cooperator, persoana fizica, respectiv incetarea, in conditiile legii, a activitatii membrului cooperator persoana juridica;

d) incetarea, in conditiile legii, a calitatii de persoana juridica a societatii cooperative, in conditiile prevazute de prezenta lege si de actul constitutiv al societatii cooperative.

(2) Prin actul constitutiv al societatii cooperative se poate prevedea un termen in care membrii cooperatori nu se pot retrage din societatea cooperativa, termen care nu poate fi mai mare de 3 ani.

Art. 27 Notificarea de retragere a membrilor cooperatori din societatea cooperativa se depune la presedintele societatii cooperative, care are obligatia de a informa la prima sedinta consiliul de administratie si adunarea generala.

Art. 28 (1) Membrii cooperatori pot fi exclusi din societatea cooperativa in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) nu au varsat diferenta din valoarea partilor sociale subscrise in termenul prevazut de prezenta lege, dupa ce au fost pusi in intarziere prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;

b) nu mai indeplinesc conditiile prevazute de actul constitutiv sau de prezenta lege pentru a fi membri in societatea cooperativa;

c) devin membri cooperatori in societati cooperative concurente sau desfasoara activitati concurentiale pe cont propriu ori in contul altei persoane.

(2) Hotararea de excludere se ia de catre adunarea generala si se comunica in termen de 15 zile membrului cooperator, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Art. 29 In caz de deces, calitatea de membru cooperator inceteaza in ziua decesului, iar drepturile patrimoniale ale succesorului se stabilesc pe baza situatiei financiare anuale incheiate la sfarsitul exercitiului financiar al anului in care a avut loc decesul.

Art. 30 (1) La incetarea calitatii de membru cooperator, acesta sau, dupa caz, succesorii sai au dreptul la plata contravalorii partilor sociale si a dividendelor cuvenite conform situatiei financiare anuale incheiate la sfarsitul exercitiului financiar al anului in care a intervenit cazul de incetare.

(2) Actul constitutiv trebuie sa prevada termenul in care societatea cooperativa este obligata la plata, termen care nu poate fi mai mare de 2 ani de la data nasterii dreptului.

Art. 31 Membrii cooperatori au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la adunarile generale, sa isi exercite dreptul de vot la adoptarea hotararilor si sa propuna masuri pentru imbunatatirea activitatii societatii cooperative;

b) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale societatii cooperative;

c) sa beneficieze de facilitatile si serviciile oferite de societatea cooperativa;

d) sa primeasca dividende din profitul anual, proportional cu participarea la capitalul social;

e) sa solicite si sa primeasca din partea administratorilor informatii privind activitatea economico-financiara a societatii cooperative;

f) sa consulte registrul de procese-verbale al adunarilor generale;

g) sa solicite convocarea adunarii generale extraordinare a membrilor cooperatori, conform prevederilor actului constitutiv si ale prezentei legi;

h) sa solicite includerea pe ordinea de zi a adunarii generale a membrilor cooperatori a unor noi probleme;

i) sa atace in justitie hotararile adunarii generale a membrilor cooperatori in conditiile prevazute de prezenta lege;

j) sa se retraga din societatea cooperativa in conditiile prevazute de actul constitutiv si de prezenta lege;

k) sa exercite orice alte drepturi prevazute de actul constitutiv al societatii cooperative si de prezenta lege.

Art. 32 Membrii cooperatori au urmatoarele obligatii:

a) sa verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris in societatea cooperativa;

b) sa duca la indeplinire hotararile adunarii generale si ale celorlalte organe de conducere ale societatii cooperative;

c) sa nu fie in acelasi timp membri cooperatori in societati cooperative concurente si sa nu exercite acelasi comert sau altul concurent pe cont propriu ori in contul altei persoane;

d) sa respecte valorile si principiile miscarii cooperatiste;

e) sa respecte prevederile actului constitutiv al societatii cooperative.

Art. 33 (1) Intre societatea cooperativa si membrul cooperator pot exista urmatoarele categorii de raporturi:

a) patrimoniale, concretizate prin obligatia membrului cooperator de a depune partile sociale si/sau aporturi in natura;

b) de munca, in cazul membrilor cooperatori asociati la munca si capital, in temeiul contractului individual de munca sau al conventiei individuale de munca, dupa caz, incheiat/incheiata cu societatea cooperativa al carei membru este;

c) comerciale cooperatiste pentru livrarile de produse si prestarile de servicii efectuate de membrul cooperator pentru societatea cooperativa in calitate de agent economic independent.

(2) Veniturile din activitatile independente se impoziteaza in baza reglementarilor fiscale stabilite pentru impozitul pe venit.

(3) Pentru societatile cooperative, raporturile de munca ale membrilor cooperatori se pot reglementa prin lege speciala.

CAPITOLUL III
  Organizarea societatii cooperative

SECTIUNEA 1
  Adunarea generala

Art. 34 (1) Adunarea generala este alcatuita din totalitatea membrilor cooperatori.

(2) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala se convoaca de catre consiliul de administratie sau de administratorul unic, dupa caz.

(4) Convocarea se face fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fie prin semnarea convocatorului de fiecare membru cooperator si publicarea cu cel putin 15 zile inainte de data adunarii generale in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii cooperative sau din cea mai apropiata localitate.

(5) Termenul de intrunire in nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.

(6) Convocarea va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art. 35 (1) Consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, este obligat sa convoace adunarea generala la cererea a cel putin unei zecimi din numarul total al membrilor cooperatori, a cenzorilor sau in situatia in care constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii cooperative, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social ori ca numarul membrilor cooperatori s-a redus sub minimul legal.

(2) Adunarea generala va avea loc in termen de 30 de zile de la cerere sau de la data constatarii pierderilor ori a reducerii numarului membrilor cooperatori sub minimul legal.

(3) In situatia in care consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, nu convoaca adunarea generala, la sesizarea oricaruia dintre membrii cooperatori care au cerut convocarea, instanta competenta in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea cooperativa, cu citarea partilor, va putea ordona convocarea, desemnand dintre membrii cooperatori persoana care o va prezida.

Art. 36 (1) La prima convocare, adunarea generala ordinara este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor cooperatori si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti, iar adunarea generala extraordinara este legal constituita in prezenta a trei patrimi din numarul membrilor cooperatori si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.

(2) In cazul in care nu sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), adunarea generala ordinara ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu conditia sa fie prezenta cel putin o treime din numarul membrilor cooperatori, si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.

(3) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), adunarea generala extraordinara ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu conditia sa fie prezenta cel putin jumatate din numarul membrilor cooperatori, si poate lua hotarari valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenti.

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) sau (3), adunarea generala ordinara sau extraordinara se va reconvoca pana la indeplinirea conditiilor prevazute la cele doua alineate, dupa caz.

Art. 37 In societatea cooperativa de gradul 1 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numarul partilor sociale pe care le detine.

 Art. 38 In societatile cooperative de gradul 2 fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numarul partilor sociale pe care le detine, daca prin actul constitutiv nu se prevede ca fiecare membru cooperator sa aiba dreptul la vot multiplu limitat, proportional cu participarea sa la capitalul social al societatii cooperative.

Art. 39 (1) Un membru cooperator poate fi reprezentat in adunarile generale numai prin alt membru cooperator, in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

(2) La societatile cooperative care au mai mult de 200 de membri cooperatori, prin actul constitutiv se poate stabili ca membrii cooperatori sa fie reprezentati in adunarea generala, pe baza de norma de reprezentare, de catre alti membri cooperatori mandatati in acest sens.

(3) Mandatul nu este transmisibil.

Art. 40 (1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) Adunarea generala ordinara are urmatoarele competente:

a) sa dezbata, sa aprobe sau sa modifice situatia financiara anuala, dupa ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari, dupa caz, si sa fixeze valoarea dividendelor;

b) sa aleaga presedintele societatii cooperative;

c) sa aleaga administratorii si cenzorii;

d) sa stabileasca remuneratia cuvenita administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul in curs;

e) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar urmator;

g) sa hotarasca incredintarea conducerii societatii cooperative unui director executiv si sa stabileasca criteriile de performanta pentru contractul de administrare;

h) sa aprobe inscrierea unor noi membri cooperatori;

i) sa aprobe excluderea membrilor cooperatori;

j) sa aprobe constituirea si utilizarea rezervei statutare sau contractuale, precum si a altor rezerve.

Art. 41 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar sa se ia o hotarare privind:

a) majorarea valorii nominale a partilor sociale;

b) schimbarea formei societatii cooperative;

c) schimbarea sediului societatii cooperative;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social;

f) fuziunea cu alte societati cooperative sau divizarea societatii cooperative;

g) infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii cooperative;

h) ipotecarea, gajarea, dupa caz, transmiterea in folosinta sau instrainarea imobilizarilor corporale apartinand societatii cooperative;

i) dizolvarea anticipata a societatii cooperative;

j) incheierea de contracte de asociere intre societatea cooperativa si alte persoane juridice ori persoane fizice sau participarea societatii cooperative la capitalul social al altor persoane juridice;

k) emisiunea de obligatiuni cooperatiste;

l) aprobarea inscrierii unor noi membri cooperatori;

m) orice alta modificare a actului constitutiv sau a oricarei hotarari pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 42 (1) Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea presedintelui societatii cooperative, consiliului de administratie sau a administratorului unic, dupa caz, si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

(3) Administratorii nu pot vota in baza partilor sociale pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sau o problema care priveste persoana ori administratia lor.

Art. 43 Hotararile adunarii generale a membrilor cooperatori luate in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale prezentei legi sunt obligatorii pentru toti membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva.

Art. 44 (1) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale se depun in termen de 15 zile de la data adoptarii, la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate in registrul comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea actului constitutiv, se poate publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.

(2) Hotararile adunarii generale nu pot fi executate inainte de a se indeplini aceste formalitati.

(3) Hotararile adunarii generale contrare prevederilor prezentei legi si ale actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data mentionarii in registrul comertului, de oricare dintre membrii cooperatori care au luat parte la adunarea generala si au votat impotriva sau care nu au participat la adunarea generala.

(4) Daca hotararea este atacata de toti administratorii, societatea cooperativa va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre membrii cooperatori, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala convocata in acest scop va alege o alta persoana.

(5) Cererea in anulare se introduce la sectia comerciala a tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea cooperativa.

(6) Daca au fost introduse mai multe actiuni in anularea aceleiasi hotarari, ele pot fi conexate.

(7) Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a. De la data publicarii, hotararea este opozabila tuturor membrilor cooperatori.@

___________

@ Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

SECTIUNEA a 2-a
  Consiliul de administratie

Art. 45 (1) Administrarea si gestionarea societatii cooperative sunt asigurate de catre administratorul unic sau consiliul de administratie, alcatuit dintr-un numar impar de membri, alesi prin vot secret pe o perioada de 4 ani, stabiliti prin actul constitutiv, in functie de complexitatea activitatii societatii cooperative si de numarul de membri cooperatori.

(2) Primii administratori sunt numiti prin actul constitutiv de catre membrii fondatori.

(3) Numarul membrilor consiliului de administratie nu poate fi mai mare de 11.

(4) Numirea si inlocuirea administratorilor se fac exclusiv de catre adunarea generala.

(5) Consiliul de administratie sau, dupa caz, administratorul unic asigura respectarea si indeplinirea prevederilor prezentei legi, ale actului constitutiv, precum si ale hotararilor adunarii generale.

(6) Membrii consiliului de administratie sau administratorul unic, dupa caz, isi incep activitatea numai dupa ce au semnat contractul de administrare in care sunt prevazute criteriile de performanta aprobate de adunarea generala.

(7) Pentru activitatea depusa, membrii consiliului de administratie sau administratorul unic, dupa caz, sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de catre adunarea generala, in afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru cooperator.

Art. 46 (1) In societatea cooperativa pot fi administratori numai persoanele care au calitatea de membru cooperator si indeplinesc conditiile prevazute la art. 15. Daca au fost alese alte persoane, acestea sunt decazute din drepturi.

(2) Constatarea decaderii se face de adunarea generala, iar hotararea se comunica oficiului registrului comertului in vederea efectuarii mentiunilor necesare.

(3) Sotul, sotia, precum si rudele si afinii administratorilor, pana la gradul al treilea inclusiv, nu pot fi membri in acelasi consiliu de administratie si nu pot avea functia de director executiv in cadrul societatii cooperative respective.

Art. 47 (1) Membrii consiliului de administratie nu pot fi asociati, actionari, administratori, directori executivi sau cenzori in societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care au acelasi obiect de activitate cu cel al societatii cooperative.@

___________

@ Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(2) Nerespectarea interdictiei prevazute la alin. (1) atrage revocarea din calitatea de membru al consiliului de administratie si, in functie de gravitatea abaterii, poate atrage excluderea din societatea cooperativa si angajarea raspunderii pentru prejudiciile cauzate.

Art. 48 (1) Administratorii sunt obligati sa depuna, in termen de 30 de zile de la alegerea lor, o garantie baneasca ce nu poate fi mai mica decat valoarea a zece parti sociale.

(2) Pentru nedepunerea garantiei in termenul prevazut la alin. (1), administratorul in cauza va fi revocat din functie.

(3) Garantia ramane in contul societatii cooperative si nu poate fi restituita decat dupa eliberarea administratorului din functie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generala a aprobat situatia financiara anuala a ultimului exercitiu financiar in care administratorul a indeplinit aceasta functie si i-a dat descarcarea.

Art. 49 Semnaturile administratorilor trebuie depuse la oficiul registrului comertului, impreuna cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

Art. 50 (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru ducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii cooperative, in afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

(2) Administratorii sunt obligati sa ia parte la toate adunarile generale ale societatii cooperative, la sedintele consiliilor de administratie si ale organelor de conducere similare acestora.

Art. 51 (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea cooperativa nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres.

(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea cooperativa poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.

(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii cooperative.

Art. 52 (1) Consiliul de administratie se intruneste la convocarea presedintelui, o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.

(2) Consiliul de administratie delibereaza valabil in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai, iar decizia este adoptata cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

(3) Atributiile membrilor consiliului de administratie sau ale administratorului unic, dupa caz, procedura de alegere si de revocare a acestora, precum si procedura de adoptare a deciziilor se stabilesc prin actul constitutiv.

Art. 53 (1) Raspunderea membrilor consiliului de administratie pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la membrii care au facut sa se constate, in registrul sedintelor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta in scris pe cenzori.

(2) Pentru deciziile luate in sedintele la care un membru al consiliului de administratie nu a participat, acesta raspunde daca, in termen de o luna de cand a luat cunostinta de acestea, nu a incunostintat in scris pe cenzori.

Art. 54 Consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, este obligat sa tina evidentele si registrele prevazute de legislatia in vigoare si de actul constitutiv.

SECTIUNEA a 3-a
  Presedintele societatii cooperative

Art. 55 (1) Presedintele societatii cooperative este de drept presedintele consiliului de administratie sau administratorul unic, dupa caz.

(2) Presedintele societatii cooperative asigura conducerea activitatii curente a societatii cooperative, indeplinirea hotararilor adunarii generale si a deciziilor consiliului de administratie.

(3) Presedintele societatii cooperative este ales dintre acei membri cooperatori care au calitati manageriale si experienta in domeniu.

(4) Presedintele societatii cooperative reprezinta societatea cooperativa in relatiile cu tertii, in limita atributiilor stabilite prin contractul de administrare si prin actul constitutiv.

SECTIUNEA a 4-a
  Directorul executiv

Art. 56 (1) Conducerea societatii cooperative, cu aprobarea adunarii generale a membrilor cooperatori, se poate incredinta unui director executiv, pe baza unui contract de management in care sunt prevazute criterii de performanta; directorul executiv poate sa nu fie membru cooperator.

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de administratie in urma unui concurs, in conditiile prevazute in actul constitutiv.

(3) Administratorii nu pot avea functia de director executiv.

SECTIUNEA a 5-a
  Cenzorii

Art. 57 (1) Adunarea generala a membrilor cooperatori ai societatii cooperative alege 3 cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

(2) In cazul in care societatea cooperativa are pana la 50 de membri cooperatori, adunarea generala alege numai un cenzor si un supleant.

(3) Cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala pentru un mandat de 3 exercitii financiare.

(4) In conditiile legii, cel putin un cenzor trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.

(5) Mandatul cenzorilor intra in vigoare de la alegerea lor de catre adunarea generala. Acestia vor continua sa isi indeplineasca mandatul pana in momentul in care vor fi alesi noii cenzori, chiar daca s-a incheiat perioada pentru care au fost alesi.

(6) Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi sunt decazuti din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administratie, sotul, sotia, rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv, precum si persoanele carora le este interzisa functia de administrator potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Cenzorii sunt obligati sa depuna, in termen de 30 de zile de la alegerea lor, jumatate din garantia ceruta pentru administratori. Sunt exceptati de la aceasta obligatie cenzorii experti contabili sau contabili autorizati, daca fac dovada incheierii asigurarii de raspundere civila profesionala.

(8) Pentru activitatea depusa, cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa stabilita de catre adunarea generala a membrilor cooperatori.

(9) Situatiile financiare ale societatilor cooperative, care intra sub incidenta reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene si standardele internationale de contabilitate, vor fi auditate de catre auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, in conditiile legii.

(10) Societatile cooperative ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania in acest scop.

(11) La societatile cooperative ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, adunarea generala ordinara a membrilor cooperatori va hotari contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor, dupa caz.

Art. 58 (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii cooperative, sa verifice daca situatiile financiare anuale sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat intocmite si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

(2) Cenzorii sunt obligati sa intocmeasca un raport amanuntit asupra situatiei financiare anuale si repartizarii beneficiilor si pierderilor, care trebuie prezentat adunarii generale.

(3) Adunarea generala aproba situatia financiara anuala numai daca aceasta este insotita de raportul cenzorilor.

(4) Cenzorii sunt obligati sa aduca la cunostinta consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz, in scris, in termen de 15 zile de la data constatarii, orice nereguli in administrarea societatii cooperative si orice incalcari ale dispozitiilor legale si ale actului constitutiv pe care le constata.

(5) In cazul in care cenzorii constata ca, in urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii cooperative, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social sau constata reducerea numarului membrilor cooperatori sub numarul minim legal sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara, atunci cand consiliul de administratie ori administratorul unic, dupa caz, nu respecta termenul prevazut de prezenta lege.

(6) Cenzorii sunt obligati sa comunice membrilor cooperatori sau tertilor date referitoare la operatiile societatii cooperative supuse controlului, numai in cadrul sedintelor adunarii generale.

CAPITOLUL IV
Partile sociale

Art. 59 (1) Partile sociale sunt emise in forma materiala, pe suport hartie, si trebuie sa cuprinda:

a) denumirea, sediul si durata societatii cooperative;

b) data actului constitutiv si codul unic de inregistrare;

c) valoarea nominala a partii sociale si numarul de ordine din registrul partilor sociale;

d) numele, prenumele, locul, data nasterii, domiciliul, cetatenia si codul numeric personal ale membrului cooperator, persoana fizica; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare ale membrului cooperator, persoana juridica, la societatile cooperative de gradul 2;

e) semnaturile a cel putin 2 membri ai consiliului de administratie sau a administratorului unic, dupa caz.

(2) Partile sociale pot fi transmise numai membrilor cooperatori din aceeasi societate cooperativa, la valoarea nominala.

(3) Partile sociale nu pot constitui obiect al gajului si nu sunt titluri negociabile.

(4) Partile sociale nu sunt purtatoare de dobanzi.

(5) Partile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori fata de societatea cooperativa sau fata de terti.

Art. 60 (1) Cand o parte sociala devine proprietatea mai multor persoane, societatea cooperativa nu este obligata sa inscrie transmiterea cat timp acele persoane nu desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din partea sociala.

(2) Sumele reprezentand valoarea partilor sociale ce se cuvin membrului cooperator care s-a retras si s-a inscris la o alta societate cooperativa pot fi transferate la cererea membrului cooperator, cu acordul ambelor societati cooperative.

Art. 61 Evidenta membrilor cooperatori si a partilor sociale se tine de catre societatea cooperativa intr-un registru special.

CAPITOLUL V
  Obligatiunile cooperatiste

Art. 62 (1) Societatea cooperativa poate emite, in conditiile legii, obligatiuni cooperatiste nominative, pentru o suma care sa nu depaseasca 33% din capitalul social subscris si varsat, conform ultimei situatii financiare anuale aprobate de adunarea generala.

(2) Obligatiunile cooperatiste din aceeasi emisiune trebuie sa aiba valoare nominala egala si se emit in forma materiala, pe suport hartie.

Art. 63 (1) Obligatiunile cooperatiste se ramburseaza la scadenta de societatea cooperativa emitenta.

(2) Nivelul dobanzii anuale acordate obligatiunilor cooperatiste se stabileste de catre societatea cooperativa emitenta prin prospectul de subscriptie si nu poate depasi cu mai mult de 10% nivelul dobanzii de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei.

CAPITOLUL VI
  Regimul juridic al bunurilor aflate in proprietatea societatii cooperative

Art. 64 (1) Proprietatea societatii cooperative este privata.

(2) Patrimoniul societatii cooperative se compune din partea divizibila si partea indivizibila.

Art. 65 (1) Orice instrainare sau transmitere a folosintei imobilizarilor corporale, care sunt proprietatea societatii cooperative, se poate realiza numai cu plata, cu aprobarea adunarii generale.

(2) Prin actul constitutiv membrilor cooperatori li se poate acorda un drept de preemtiune, respectiv de preferinta, la oferte egale, la cumpararea sau preluarea in folosinta a cladirilor ori a terenurilor. In aceasta situatie actul constitutiv trebuie sa prevada si termenul de exercitare a dreptului de preemtiune, respectiv de preferinta.

Art. 66 Din profitul brut al societatilor cooperative se preia in fiecare an cel putin 5% pentru constituirea rezervei legale, pana ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca rezerva legala, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completata in mod corespunzator.

Art. 67 Prin actul constitutiv se pot stabili modalitati de constituire si utilizare a rezervelor statutare sau contractuale, precum si a altor rezerve.

CAPITOLUL VII
  Registrele societatii cooperative si situatia financiara anuala

Art. 68 (1) In afara de evidentele prevazute de lege, societatea cooperativa trebuie sa intocmeasca si sa pastreze:

a) registrul membrilor cooperatori;

b) registrul sedintelor adunarii generale a membrilor cooperatori;

c) registrul sedintelor consiliului de administratie;

d) registrul constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;

e) registrul de aporturi in natura la capitalul social al societatii cooperative;

f) registrul partilor sociale;

g) registrul obligatiunilor cooperatiste.

(2) Registrele trebuie numerotate, sigilate si semnate de presedintele societatii cooperative.

(3) Registrul membrilor cooperatori, registrul partilor sociale si registrul obligatiunilor cooperatiste se pot tine manual sau in sistem computerizat.

Art. 69 (1) Consiliul de administratie sau administratorul unic, dupa caz, trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, situatia financiara pe anul precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

(2) Situatia financiara anuala impreuna cu raportul administratorilor, cenzorilor sau auditorilor, dupa caz, inclusiv cu privire la modul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta din contractul de administrare, vor ramane depuse la sediul societatii cooperative si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preceda intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de catre membrii cooperatori.

(3) Membrii cooperatori vor putea cere, pe cheltuiala societatii cooperative, copii de pe situatia financiara anuala si de pe raportul consiliului de administratie si al cenzorilor catre adunarea generala.

Art. 70 (1) Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data aprobarii de catre adunarea generala, sa depuna o copie de pe situatia financiara anuala la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.

(2) Un exemplar al situatiei financiare anuale, vizat de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, impreuna cu actele mentionate la alineatul precedent vor fi depuse la oficiul registrului comertului.

Art. 71 Situatiile financiare anuale se intocmesc in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 72 Hotararile adoptate de adunarea generala a membrilor cooperatori, prin care se aproba situatia financiara anuala, trebuie depuse in termen de 15zile la registrul comertului, spre a fi mentionate in registrul comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a.

CAPITOLUL VIII
  Reducerea sau majorarea capitalului social

Art. 73 (1) Capitalul social poate fi redus prin hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori care trebuie sa cuprinda motivul reducerii.

(2) Reducerea capitalului social se realizeaza prin:

a) micsorarea numarului de parti sociale;

b) reducerea valorii nominale a partilor sociale;

c) dobandirea propriilor parti sociale de catre societatea cooperativa, urmata de anularea lor.

Art. 74 (1) Reducerea capitalului social al societatii cooperative poate fi facuta numai dupa trecerea a 30 de zile de la data afisarii hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori la sediul societatii cooperative.

(2) Daca reducerea capitalului social este mai mare de 10%, aceasta se afiseaza la sediul societatii cooperative si se mentioneaza in registrul pentru inregistrarea societatilor cooperative de la registrul comertului.

Art. 75 (1) Capitalul social se poate mari prin aportul de noi parti sociale sau in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(2) Partile sociale oferite pentru majorarea capitalului social vor fi subscrise in conditiile prevazute de actul constitutiv.

(3) Diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

(4) Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, numai daca majorarea este mai mare de 10%.

CAPITOLUL IX
  Fuziunea, divizarea si dizolvarea societatii cooperative

Art. 76 (1) Fuziunea se realizeaza prin absorbirea unei societati cooperative de alta societate cooperativa sau prin contopirea a doua ori mai multe societati cooperative pentru a alcatui o societate cooperativa noua.

(2) Divizarea totala se realizeaza prin impartirea intregului patrimoniu al societatii cooperative care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati cooperative existente sau care iau astfel fiinta.

(3) Prin divizare partiala, societatea cooperativa nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si formeaza una sau mai multe societati cooperative.

(4) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati cooperative de forme diferite, cu conditia dizolvarii fara lichidare, dupa caz.

Art. 77 (1) Fuziunea sau divizarea se decide de catre adunarea generala a membrilor cooperatori.

(2) Fuziunea sau divizarea totala se face prin dizolvarea, fara lichidare, a societatii cooperative care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului sau catre societatea cooperativa ori societatile cooperative beneficiare, in starea in care se gaseste la data fuziunii sau divizarii, in schimbul atribuirii de parti sociale de catre acestea catre membrii cooperatori ai societatii cooperative care isi inceteaza existenta.

Art. 78 (1) Administratorii societatilor cooperative care participa la fuziune sau, dupa caz, administratorii societatii cooperative divizate vor redacta proiectul de fuziune, respectiv de divizare, care va cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul societatilor cooperative care participa la operatiune;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;

c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor cooperative beneficiare;

d) raportul de schimb al partilor sociale;

e) modalitatile de predare a partilor sociale detinute la societatea cooperativa supusa fuziunii, respectiv divizarii;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) drepturile care se acorda detinatorilor de obligatiuni cooperatiste si orice alte drepturi speciale;

h) data situatiei financiare de fuziune sau a situatiei financiare de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate societatile cooperative participante;

i) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.

(2) Proiectul de fuziune, respectiv de divizare, semnat de reprezentantii societatilor cooperative participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate cooperativa, impreuna cu declaratia referitoare la modul de stingere a pasivului societatii cooperative care isi inceteaza existenta in urma fuziunii sau divizarii.

(3) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, pe cheltuiala partilor, integral ori in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea adunarii generale a membrilor cooperatori.

(4) Oricare creditor al societatii cooperative care fuzioneaza, respectiv se divide, avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie la judecatorul-delegat, in termen de 30 de zile de la data publicarii proiectului de fuziune, respectiv de divizare. Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit definitiva, in afara de cazul in care societatea cooperativa debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.@

___________

@ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

Art. 79 (1) La convocarea adunarii generale care urmeaza sa aprobe fuziunea sau, dupa caz, divizarea, trebuie sa se puna la dispozitie membrilor cooperatori, la sediul social al societatii cooperative, urmatoarele documente:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) rapoartele redactate de administratorii fiecarei societati cooperative in cauza, cu privire la conventia si efectele fuziunii sau divizarii proiectate;

c) situatia financiara de fuziune sau situatia financiara de divizare;

d) raportul cenzorilor.

(2) Abrogat prin litera d) din Ordonanta de urgenta nr. 37/2011 incepand cu 22.04.2011.

Art. 80 (1) Actele constitutive ale societatilor cooperative nou-infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generala a societatii sau societatilor cooperative care isi inceteaza existenta.

(2) Actul modificator al actului constitutiv al societatii cooperative absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea cooperativa si, vizat de judecatorul-delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, spre publicare, pe cheltuiala societatii cooperative.

(3) Publicitatea pentru societatile cooperative absorbite poate fi efectuata de societatea cooperativa absorbanta, in cazurile in care acele societati cooperative nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea de catre judecatorul-delegat a actului modificator al actului constitutiv al societatii cooperative absorbante.

(4) Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:

a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati cooperative, la data inmatricularii in registrul comertului;

b) in celelalte cazuri, la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii cooperative absorbante.

Art. 81 (1) In cazul fuziunii prin absorbtie, societatea cooperativa absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii cooperative pe care o absoarbe, iar in cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor cooperative care isi inceteaza existenta trec asupra noii societati cooperative astfel infiintate.

(2) Societatile cooperative care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii cooperative care si-a incetat existenta prin divizare proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.

(3) Daca nu se poate stabili societatea cooperativa raspunzatoare pentru o obligatie, societatile cooperative care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.

Art. 82 (1) Societatea cooperativa se dizolva prin:

a) implinirea termenului pentru care a fost constituita, daca nu s-a hotarat continuarea activitatii de catre adunarea generala;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acestuia;

c) hotararea adunarii generale;

d) falimentul societatii cooperative;

e) scaderea numarului membrilor cooperatori sub minimul legal;

f) reducerea capitalului social sub minimul legal;

g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii cooperative.

(2) In situatia in care o societate cooperativa, la sfarsitul unui exercitiu financiar, a inregistrat pierderi neimputabile care depasesc capitalul social si rezervele prevazute de prezenta lege si de actul constitutiv si daca adunarea generala nu a hotarat reintregirea capitalului social prin noi aporturi, societatea cooperativa respectiva se dizolva.

(3) Pierderile imputabile se constata de cenzori, se aduc la cunostinta membrilor cooperatori si se recupereaza, conform legii, de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciului.

(4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) si f) nu se aplica in situatia in care, in termen de 9 luni de la data constatarii scaderii numarului de membri cooperatori, respectiv reducerii capitalului social sub minimul legal, societatea cooperativa completeaza numarul de membri cooperatori, respectiv reintregeste capitalul social pana la minimul legal.

Art. 83 Dizolvarea societatii cooperative se comunica in termen de 15 zile de catre consiliul de administratie sau de administratorul unic, dupa caz, oficiului registrului comertului, in vederea mentionarii in registrul comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a.

Art. 84 (1) Dizolvarea societatii cooperative are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii cooperative sau in alte cazuri prevazute de lege.

CAPITOLUL X
  Lichidarea societatii cooperative

Art. 85 (1) Lichidarea societatii cooperative se face de catre lichidatori autorizati conform legii, desemnati de adunarea generala sau prin hotarare judecatoreasca.

(2) Actul de numire a lichidatorilor, precum si orice alt act care ar aduce schimbari in persoana acestora trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la registrul comertului, pentru a fi inscrise si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a.

(3) Lichidatorii intra in functiune numai dupa depunerea semnaturii lor la registrul comertului.

(4) Toate actele emanand de la societatea cooperativa trebuie sa poarte mentiunea ca este in lichidare.

Art. 86 Lichidatorii sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la intrarea in functiune, impreuna cu administratorii, sa faca inventarul bunurilor mobile si imobile si sa incheie situatia financiara care sa evidentieze exact starea activului si pasivului societatii cooperative si sa le semneze.

Art. 87 (1) Lichidatorii nu pot plati membrilor cooperatori nici o suma in contul partilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare inaintea stingerii datoriilor catre creditorii societatii cooperative.

(2) Activul ramas in urma achitarii sumelor datorate creditorilor societatii cooperative si a partii divizibile catre membrii cooperatori se transmite, in baza hotararii adunarii generale a membrilor cooperatori, catre o alta societate cooperativa, conform prevederilor actului constitutiv. In lipsa hotararii adunarii generale, activul ramas se atribuie de catre instanta competenta unei societati cooperative de aceeasi forma, din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate, prin hotarare judecatoreasca definitiva.@

___________

@ Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

Art. 88 Sunt aplicabile lichidarii societatilor cooperative si dispozitiile art. 253-255 si ale art. 257-260 din Legea nr. 31/1990, republicata.

 

TITLUL III
  ASOCIATIILE, UNIUNILE JUDETENE SI UNIUNILE NATIONALE

Art. 89 (1) Societatile cooperative se pot asocia in mod liber si voluntar, pe baza hotararilor adunarilor generale ale acestora, in asociatii si uniuni constituite in scopul de a asigura reprezentarea si apararea intereselor societatilor cooperative asociate in relatiile cu administratia publica, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme internationale si cu asociatii internationale echivalente, precum si pentru sustinerea si promovarea principiilor cooperatiste, conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru a constitui asociatii sau uniuni, societatile cooperative pun in comun si fara drept de restituire un aport in bani si/sau in natura si activeaza pe baza experientei manageriale pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse.

(3) Asociatia poate fi constituita din doua sau mai multe societati cooperative de aceeasi forma sau de forme diferite.

(4) Uniunea judeteana poate fi constituita din societati cooperative si/sau asociatii de cooperative de aceeasi forma, care isi au sediul pe raza administrativ-teritoriala a judetului, in conditiile prezentei legi.

(5) Uniunea nationala poate fi constituita din societati cooperative, asociatii si uniuni de societati cooperative de aceeasi forma, in conditiile prezentei legi.

(6) Asociatiile si uniunile respective dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor deschis la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi au sediul.

Art. 90 (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, respectiv uniunii, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde urmatoarele:

a) datele de identificare a asociatilor, respectiv denumirea si sediul acestora;

b) exprimarea vointei de asociere, a scopului si obiectivelor propuse;

c) denumirea si sediul asociatiei/uniunii;

d) durata de functionare a asociatiei/uniunii, pe termen determinat sau nedeterminat;

e) patrimoniul initial al asociatiei/uniunii;

f) activul patrimonial alcatuit din aportul in bani si/sau in natura al asociatilor;

g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei/uniunii;

h) membrul asociat imputernicit sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

i) semnatura asociatilor.

(3) Statutul cuprinde urmatoarele:

a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor mentionate la lit. g) si h);

b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei/uniunii;

c) modul de dobandire sau de pierdere a calitatii de asociat;

d) drepturile si obligatiile asociatilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei/uniunii;

f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei/uniunii;

g) destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei/uniunii cu respectarea prevederilor art. 101.

(4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei/uniunii se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii asociatiei/uniunii.

Art. 91 (1) Membrul asociat, imputernicit conform prevederilor art. 90 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de inscriere a asociatiei/uniunii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa isi aiba sediul.

(2) Cererea de inscriere va fi insotita de urmatoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociatiei/uniunii;

c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

d) avizul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru conformitatea statutului cu prevederile prezentei legi, respectiv ale legii speciale, daca aceasta exista.

(3) Asociatia/uniunea devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(4) In termen de 3 zile de la depunerea cererii de inscriere si a documentelor prevazute la alin. (2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei, respectiv a uniunii, in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(5) O data cu efectuarea inscrierii, incheierea prin care s-a dispus inscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, respectiv al uniunii, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(6) In cazul in care cerintele legale pentru constituirea asociatiei, respectiv a uniunii, nu sunt indeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de alin. (4), il va cita in camera de consiliu pe reprezentantul asociatiei, respectiv al uniunii, punandu-i in vedere, in scris, sa remedieze neregularitatile constatate pana la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamana.

(7) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, republicata, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe langa instanta sesizata, caruia i se vor comunica, in copie, cererea de inscriere impreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei, respectiv uniunii. In acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.

(8) In situatia in care, la termenul fixat, neregularitatile sunt inlaturate, judecatorul, ascultand si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin incheiere, dispunand inscrierea asociatiei, respectiv a uniunii, in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(9) In cazul in care neregularitatile nu au fost inlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei, respectiv al uniunii, lipseste in mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de inscriere prin incheiere motivata.

(10) Incheierile prevazute in acest articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore de la incheierea dezbaterilor si se vor redacta in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

(11) Incheierile de admitere sau de respingere a cererii de inscriere sunt supuse numai apelului.@

___________

@ Alineatul (11) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(12) In cazul in care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului de pe langa instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, respectiv uniunii, impreuna cu incheierea de admitere ori de respingere a cererii de inscriere, dupa caz.

(13) Termenul de apel este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.@

___________

@ Alineatul (13) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(14) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile alin. (10) cu privire la pronuntarea si redactarea hotararii se aplica in mod corespunzator.

(15) Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor se efectueaza in ziua ramanerii definitive a incheierii de admitere, eliberandu-se, la cerere, imputernicitului respectiv un certificat de inscriere, care va cuprinde: denumirea asociatiei/uniunii, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data inscrierii in registrul respectiv.@

___________

@ Alineatul (15) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(16) In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice a asociatiei/uniunii se face cu certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 92 Daca asociatia/uniunea, prin natura scopului sau a obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiei respective.

Art. 93 (1) Organele asociatiei/uniunii sunt:

a) adunarea generala;

b) comitetul director;

c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

(2) Organele uniunii nationale sunt:

a) congresul;

b) consiliul national;

c) comisia de cenzori.

(3) Regulamentul privind organizarea si functionarea congresului si consiliului national se stabileste de catre congres.

Art. 94 (1) Adunarea generala a asociatiei/uniunii este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor.

(2) Competentele adunarii generale sunt:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;

c) alegerea si revocarea membrilor comitetului director, a cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) infiintarea de filiale;

e) modificarea actului constitutiv si a statutului;

f) dizolvarea si lichidarea asociatiei/uniunii, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;

g) schimbarea sediului;

h) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

(3) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 93 alin. (1) lit. b) si c).

(4) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale ordinare sau extraordinare, dupa caz, se stabilesc prin statut.

Art. 95 (1) Comitetul director asigura punerea in aplicare a hotararilor adunarii generale, precum si a propriilor hotarari.

(2) Competentele comitetului director sunt:

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei/uniunii;

c) aproba organizarea si politica de personal ale asociatiei;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

(3) Comitetul director are in structura presedinte, vicepresedinti, secretar, alte functii executive necesare si membri. Componenta numerica si alte functii se stabilesc prin statut.

(4) Presedintele comitetului director este si presedintele asociatiei/uniunii.

(5) Regulile generale privind organizarea si functionarea comitetului director se stabilesc prin statut si se detaliaza prin regulamentul de organizare si functionare al acestuia.

(6) Membrul comitetului director care, intr-o problema supusa hotararii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, prin ascendentii ori descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si la vot.

(7) Membrul comitetului director care incalca dispozitiile alin. (6) este raspunzator de daunele create asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

(8) Hotararile adunarilor generale si deciziile comitetului director, contrare legii, actului constitutiv si statutului, pot fi atacate in justitie.

Art. 96 (1) Controlul financiar intern al asociatiei/uniunii este asigurat de un cenzor sau de o comisie de cenzori, dupa caz.

(2) Daca asociatia/uniunea intruneste mai mult de 100 de membri inscrisi, controlul financiar intern se exercita de o comisie de cenzori.

(3) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea provine din randul asociatilor. Membrii comitetului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

(4) Atributiile cenzorului/comisiei de cenzori sunt:

a) verifica modul cum este administrat patrimoniul asociatiei;

b) intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale;

c) poate participa la lucrarile comitetului director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii stabilite in statut sau de adunarea generala.

(5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art. 97 (1) Modificarea actului constitutiv si a statutului se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia/uniunea. Se aplica in mod corespunzator prevederile art. 91 alin. (4).

(2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al adunarii generale, in forma autentificata.

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de catre persoana desemnata de adunarea generala.

Art. 98 (1) Veniturile asociatiilor/uniunilor provin din:

a) cotizatiile membrilor;

b) dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;

c) dividendele societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate de asociatie/uniune;@

___________

@ Litera c) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

d) venituri realizate din activitati economice directe;

e) donatii, sponsorizari, legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, in conditiile legii;

g) alte venituri prevazute de lege.

(2) Asociatiile/uniunile pot infiinta societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care pot participa la societatile cooperative de gradul 2. Dividendele obtinute de asociatii/uniuni din activitatile acestor societati, daca nu se reinvestesc in acestea, se folosesc obligatoriu ca resurse pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei/uniunii.@

___________

@ Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(3) Asociatiile/uniunile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal si cu obiectivele asociatiei/uniunii.

(4) Activitatile economice prevazute la alin. (3) nu pot concura activitatile societatilor cooperative din cadrul asociatiilor, uniunilor judetene si uniunilor nationale respective.

Art. 99 (1) In cadrul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va functiona o structura organizatorica pentru relatia cu uniunile.

(2) Autoritatile publice locale si centrale se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor, uniunilor judetene si, respectiv, ai uniunilor nationale, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.

Art. 100 (1) Asociatiile/uniunile se dizolva in urmatoarele situatii:

a) de drept;

b) prin hotarare a judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotarare a adunarii generale.

(2) Asociatia sau uniunea se dizolva de drept in urmatoarele cazuri:

a) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;

b) imposibilitatea constituirii adunarii generale in conditiile statutului, daca au trecut mai mult de 6 luni de la data convocarii;

c) reducerea numarului de asociati sub limita minima fixata de lege si daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

(3) Asociatia sau uniunea se dizolva prin hotarare judecatoreasca in urmatoarele cazuri:

a) cand scopul sau activitatea acesteia a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) cand realizarea scopului se realizeaza prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cand se urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

d) cand asociatia/uniunea a devenit insolvabila;

e) in conditiile art. 92.

(4) Asociatia sau uniunea se poate dizolva prin hotarare a adunarii generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal in forma autentica se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 101 (1) In cazul dizolvarii asociatiei/uniunii, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite membrilor asociati.

(2) Bunurile ramase in urma lichidarii vor fi transmise catre asociatii/uniuni existente, infiintate cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul asociatiei/uniunii.

(3) Daca in termen de 6 luni de la data terminarii lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. (2), precum si in cazul in care statutul asociatiei/uniunii nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei asociatii/uniuni cu scop identic sau asemanator.

Art. 102 (1) In cazul dizolvarii hotarate de adunarea generala, lichidatorii sunt numiti de catre aceasta, iar in restul cazurilor lichidatorii sunt numiti prin hotarare judecatoreasca.

(2) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

(3) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice aflate in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

(4) Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

(5) Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile legale pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau uniunii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 103 (1) La nivel judetean si al municipiului Bucuresti, societatile cooperative de aceeasi forma si/sau asociatiile de societati cooperative de aceeasi forma pot constitui uniuni judetene, care sunt asocieri reprezentative, cu conditia ca numarul societatilor cooperative asociate direct ori prin asociatiile la care sunt membre sa reprezinte cel putin 45% din numarul total de societati cooperative de aceeasi forma, inregistrate cu sediul in raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

(2) La nivel national, uniunile judetene si/sau asociatiile de societati cooperative de aceeasi forma neasociate la vreo uniune judeteana si/sau societatile cooperative de aceeasi forma neasociate pot constitui uniuni nationale, care sunt asocieri reprezentative, cu conditia ca numarul societatilor cooperative asociate direct ori indirect sa reprezinte cel putin 45% din numarul total de societati cooperative de aceeasi forma, inregistrate cu sediul in Romania.

(3) Denumirea "uniune judeteana", respectiv "uniune nationala", poate fi utilizata numai de acele uniuni care indeplinesc conditiile stabilite la alin. (1), respectiv alin. (2).

Art. 104 (1) Asociatiile de societati cooperative, uniunile judetene si nationale de societati cooperative sunt constituite in scopul de a asigura:

a) reprezentarea si apararea intereselor societatilor cooperative asociate si ale membrilor cooperatori in relatiile cu administratia publica sau cu persoane fizice ori cu persoane juridice publice sau private;

b) reprezentarea intereselor cooperatorilor pe plan national si international, in relatiile cu organizatiile cooperatiste si cu organismele internationale;

c) promovarea si apararea intereselor economice, de productie si comerciale ale organizatiilor cooperatiste la nivel local, national sau international;

d) sprijinirea societatilor cooperative in vederea protectiei si dezvoltarii patrimoniilor acestora;

e) informarea, documentarea, pregatirea si perfectionarea profesionala, actiuni promotionale pentru serviciile si produsele specifice si alte actiuni comune, proprii domeniului in care actioneaza societatile cooperative asociate;

f) desfasurarea unor activitati sociale, culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de caritate si alte activitati cu caracter umanitar;

g) efectuarea altor activitati stabilite prin statut in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Asociatiile de societati cooperative, uniunile judetene si nationale de societati cooperative pot conveni reguli si norme de reglementare interna in temeiul si in limitele dispozitiilor legale prevazute in statute, decizii, hotarari, precum si in alte acte cu caracter normativ emise de autoritatile competente.

 

TITLUL IV
  RAPORTURILE DINTRE STAT SI COOPERATIE

CAPITOLUL I
  Rolul statului

Art. 105 Statul roman sprijina dezvoltarea societatilor cooperative, indiferent de grad si forma, si a formelor lor asociative, carora le garanteaza autonomia, independenta si un regim care sa nu fie mai putin favorabil decat cel acordat altor agenti economici.

Art. 106 (1) Guvernul trebuie sa consulte Consiliul consultativ al cooperatiei asupra elaborarii si revizuirii legislatiei si a politicilor in materie de cooperatie.

(2) Guvernul trebuie sa adopte masuri pentru sprijinirea accesului societatilor cooperative la finantarea investitiilor proprii si la creditare.

(3) Autoritatile publice trebuie sa faciliteze accesul societatilor cooperative si al formelor lor asociative la serviciile de consultanta, pentru ameliorarea performantelor lor economice si a capacitatii de a crea locuri de munca si de a genera venituri.

(4) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie reprezinta autoritatea competenta care asigura respectarea prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL II
  Sprijinul acordat de stat cooperatiei

Art. 107 (1) Terenurile transmise in folosinta pe durata nedeterminata si fara plata in vederea realizarii de constructii pentru activitatea organizatiilor cooperatiei de consum si mestesugaresti, precum si a asociatiilor cooperatiste, existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate si pe care au fost realizate constructii conform legii, isi mentin acest regim juridic pe toata durata existentei constructiilor respective sau pana la trecerea lor, cu plata, in proprietatea societatii cooperative.@

___________

@ Alineatul (1) a fost declarat neconstitutional prin punctul 1. din Decizie nr. 913/2009 incepand cu 22.07.2009.

(2) In situatia in care autoritatea administratiei publice centrale sau locale decide instrainarea bunurilor imobile din proprietatea lor privata, care sunt in folosinta societatilor/organizatiilor cooperative, acestea beneficiaza de un drept de preemtiune la cumpararea acestora, precum si de un drept de preferinta in cazul concesionarii sau inchirierii acestora.

(3) Oferta de vanzare, concesionare sau inchiriere, cuprinzand datele de identificare a imobilului care se instraineaza, se concesioneaza sau se inchiriaza si pretul, se comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire societatii cooperative respective.

(4) Daca in termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vanzare, concesionare sau inchiriere, societatea cooperativa nu si-a exprimat vointa de a cumpara, de a primi in concesiune sau de a inchiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.

Art. 108 Societatile cooperative beneficiaza de toate masurile promovate de statul roman pentru societatile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.@

___________

@ Alineatul a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

Art. 109 In planurile de invatamant ale institutiilor de invatamant superior care au in structura domeniile tehnic, economic si juridic se poate introduce, cu statut de disciplina optionala, materia Notiuni despre organizarea si functionarea cooperatiei.

 

TITLUL V
  CONSILIUL CONSULTATIV AL COOPERATIEI

Art. 110 (1) Se constituie Consiliul consultativ al cooperatiei, organism fara personalitate juridica, cu rol consultativ, pe langa Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, format din reprezentanti desemnati de toate uniunile nationale existente.

(2) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie isi va nominaliza un reprezentant in Consiliul consultativ al cooperatiei, care reprezinta si sustine politica agentiei privind sprijinirea si dezvoltarea sistemului cooperatist din Romania si care preia si transmite agentiei toate deciziile luate in conformitate cu prevederile prezentei legi.

(3) Consiliul consultativ al cooperatiei are urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza propuneri cu privire la dispozitiile legale care intereseaza societatile cooperative;

b) promoveaza studii si analize privind miscarea cooperatista;

c) elaboreaza, aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului consultativ al cooperatiei;

d) elaboreaza propuneri de initiative legislative in domenii ce privesc activitatea cooperatiei;

e) asigura cadrul organizat pentru consultari si schimb de informatii intre diferitele forme cooperatiste;

f) acorda avize consultative pentru programele de promovare si dezvoltare a cooperatiei;

g) acorda avize consultative pentru programele de promovare si dezvoltare a cooperatiei, elaborate de catre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie. La dezbaterile privind acordarea acestor avize, reprezentantul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nu are drept de vot;

h) elaboreaza si sustine programe care sa asigure crearea de noi societati cooperative;

i) avizeaza proiectele de acte normative care reglementeaza activitatea cooperatiei;

j) informeaza societatea civila cu privire la potentialul economic, social, educativ si formativ pe care il ofera cooperatia;

k) sprijina aplicarea Recomandarii nr. 193/2002 a Organizatiei Internationale a Muncii privind promovarea cooperativelor, a recomandarilor Organizatiei Natiunilor Unite, precum si ale organismelor cooperatiste internationale;

l) alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 111 Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului consultativ al cooperatiei se aproba, in prima sa sedinta, prin consens.

 

TITLUL VI
  INFRACTIUNI

Art. 112 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani fapta membrului fondator, a administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:

a) prezinta cu rea-credinta in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului date neadevarate asupra constituirii societatii cooperative ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credinta, in tot sau in parte, astfel de date;

b) prezinta cu rea-credinta in adunarea generala a membrilor cooperatori o situatie financiara inexacta sau date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii cooperative, in vederea ascunderii situatiei ei reale.

Art. 113 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fapta administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:

a) foloseste cu rea-credinta bunurile sau creditul de care se bucura societatea cooperativa, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul propriu ori pentru a favoriza o alta societate cooperativa sau reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care are interese direct ori indirect;@

___________

@ Litera a) a fost modificata prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

b) se imprumuta sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea cooperativa pe care o administreaza;

c) incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite, in lipsa unei situatii financiare anuale ori contrar celor rezultate din aceasta.

Art. 114 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:

a) emite parti sociale sau obligatiuni cooperatiste la un pret inferior valorii lor nominale;

b) nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea partilor sociale neachitate;

c) emite obligatiuni cooperatiste fara respectarea dispozitiilor legale sau emite parti sociale care nu cuprind mentiunile cerute de prezenta lege;

d) nu respecta prevederile stabilite de prezenta lege privind instrainarea si transmiterea folosintei imobilizarilor corporale.

Art. 115 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda fapta administratorului, a presedintelui societatii cooperative sau a directorului executiv care:

a) duce la indeplinire hotararile adunarii generale referitoare la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social inainte de expirarea termenelor prevazute de prezenta lege;

b) indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca membrii cooperatori sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare;

c) nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de prezenta lege;

d) incepe operatiunile in numele unei societati cooperative inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social minim.

Art. 116 Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda fapta cenzorului care nu convoaca adunarea generala a membrilor cooperatori in cazurile in care este obligat prin lege.

 

TITLUL VII
  DISPOZITII TRANZITORII

Art. 117 (1) Organizatiile cooperatiste existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa isi modifice statutele daca nu sunt in conformitate cu prevederile prezentei legi si sa le inregistreze la oficiul registrului comertului in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.

(2) In acest scop, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, organizatiile cooperatiste au obligatia sa afiseze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori inregistrati in evidentele acestora la data respectiva si sa popularizeze in presa locala aceasta actiune si scopul ei.

(3) Lista trebuie sa ramana afisata pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

(4) In termen de 30 de zile de la data afisarii, membrii cooperatori pot inainta contestatii privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afisate, care vor fi solutionate de catre organizatiile cooperatiste respective in maximum 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Hotararea organizatiei cooperatiste poate fi atacata in justitie conform legii.

(5) In termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), toate organizatiile cooperatiste vor convoca adunarea generala a membrilor cooperatori care, in mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel putin:

a) prezentarea situatiei patrimoniului, a numarului partilor sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social;

b) aprobarea modificarilor statutului conform prevederilor prezentei legi;

c) prezentarea situatiei persoanelor care au facut obiectul contestatiilor prevazute la alin. (4), in urma rezolvarii contestatiilor primite.

(6) Organizatiile cooperatiste care nu si-au inregistrat modificarile statutelor pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) se dizolva de drept si intra in lichidare, in conditiile prevederilor art. 85-88.

Art. 118 Membrii cooperatori care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, detin parti sociale sau actiuni cooperatiste reprezentand peste 20% din capitalul social sunt obligati ca, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa instraineze catre alti membri cooperatori, la valoarea nominala, partile sociale sau actiunile cooperatiste care excedeaza acestei cote. In cazul in care, in termenul prevazut, partile sociale sau actiunile cooperatiste nu sunt instrainate, organizatia cooperatista respectiva le achizitioneaza, le anuleaza si reduce in mod corespunzator capitalul social, care devine parte indivizibila.

Art. 119 (1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti nu pot instraina, cu orice titlu, cladirile sau terenurile aflate in patrimoniul lor pana la data indeplinirii procedurilor prevazute la art. 117 alin. (1).

(2) Organizatiile cooperatiste existente, federalele teritoriale ale cooperativelor de consum, asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum si Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti se pot reorganiza numai in conditiile prezentei legi.

Art. 120 (1) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum - FEDERALCOOP, infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, cu modificarile ulterioare, precum si asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti - ATCOM, infiintate in temeiul Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, se vor reorganiza, cu respectarea prevederilor prezentei legi, in maximum 12 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, astfel:

a) in una dintre formele de asociere prevazute in titlul III, si anume asociatie sau uniune judeteana, dupa caz;

b) in societate cooperativa de gradul 1 sau 2, dupa caz.

(2) Activul si pasivul federalelor si asociatiilor teritoriale prevazute la alin. (1), cuprinzand partea divizibila si partea indivizibila, vor fi determinate conform situatiei financiare incheiate la data reorganizarii acestora.

(3) Bunurile mobile si imobile necesare bunei functionari a asociatiilor sau uniunilor judetene, infiintate in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), vor fi stabilite inainte de reorganizare, prin hotarare a adunarii generale a membrilor asociati ai federalei sau asociatiei teritoriale respective.

(4) Societatile cooperative de gradul 1 sau 2, dupa caz, infiintate in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), vor prelua activul si pasivul federalelor si asociatiilor teritoriale prevazute la alin. (1), mai putin bunurile prevazute la alin. (3). Partea divizibila preluata devine partea divizibila a societatii cooperative nou-infiintate, respectiv partea indivizibila preluata devine partea indivizibila a acesteia.

(5) Consiliul de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliul executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, are obligatia de a stabili valoarea capitalului social, modul de impartire a partilor sociale si de a transmite, in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, tuturor persoanelor fizice si/sau juridice care sunt asociate la acestea oferta de a participa, in calitate de membri fondatori, la constituirea societatilor cooperative prevazute la alin. (4).

(6) Persoanele fizice si/sau juridice care au primit oferta de a participa conform alin. (5) au obligatia sa raspunda consiliului de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv consiliului executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, in termen de 60 de zile de la primirea ofertei.

(7) Societatile cooperative infiintate conform prezentului articol au obligatia sa se inscrie in registrul comertului in maximum 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(8) Pot avea calitatea de membru fondator in societatile cooperative constituite conform alin. (4) cooperativele de consum care sunt asociate la federala teritoriala conform registrului organizatiilor cooperatiste asociate, respectiv organizatiile cooperatiste mestesugaresti existente, precum si membrii cooperatori, persoane fizice, care sunt asociati la asociatia teritoriala respectiva, conform registrului de evidenta a membrilor cooperatori al asociatiei teritoriale.

(9) Membrii cooperatori care au fost asociati la federala teritoriala sau la asociatia teritoriala dobandesc parti sociale in societatile cooperative prevazute la alin. (4), pana la concurenta valorii partilor sociale detinute in cadrul federalei teritoriale, respectiv a participarilor la capitalul social in cadrul asociatiei teritoriale.

(10) Membrii cooperatori care nu se asociaza in societatea cooperativa infiintata conform prevederilor alin. (4) au un drept de creanta asupra partilor sociale varsate, respectiv participarilor la capitalul social varsat si dividendelor cuvenite.

(11) Federalele teritoriale ale cooperativelor de consum si asociatiile teritoriale ale organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, care nu indeplinesc prevederile prezentului articol, se dizolva de drept si intra in lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul ramas in urma achitarii sumelor datorate creditorilor si a partii divizibile catre membrii cooperatori se atribuie de catre instanta de judecata competenta unei societati cooperative de aceeasi forma, prin hotarare judecatoreasca definitiva.@

___________

@ Alineatul (11) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 incepand cu 15.02.2013.

(12) Hotararile privind ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului articol se iau de catre adunarile generale convocate de catre consiliul de administratie al federalei teritoriale a cooperativelor de consum, respectiv de consiliul executiv al asociatiei teritoriale a organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, cu majoritatea voturilor membrilor asociati inscrisi in registrul de evidenta al federalei, respectiv al asociatiei teritoriale.

Art. 121 (1) Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti - UCECOM, infiintata prin Decretul-lege nr. 66/1990, si Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP, infiintata prin Legea nr. 109/1996, cu modificarile ulterioare, se vor reorganiza cu respectarea prevederilor prezentei legi si isi vor modifica statutele in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legilor speciale, dar nu mai mult de 18 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, astfel:

a) in una dintre formele de asociere prevazute in titlul III, si anume asociatie sau uniune nationala, dupa caz;

b) in societate cooperativa de gradul 2.

(2) Activul si pasivul CENTROCOOP, respectiv ale UCECOM, vor fi determinate conform situatiei financiare incheiate la data reorganizarii acestora.

(3) Bunurile mobile si imobile necesare bunei functionari a asociatiilor sau uniunilor nationale, infiintate in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), vor fi stabilite inainte de reorganizare, prin hotarare a congresului extraordinar al CENTROCOOP, respectiv al UCECOM.

(4) Societatile cooperative de gradul 2, infiintate in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), vor prelua patrimoniul net al uniunii nationale, respectiv al asociatiei nationale, care se constituie in partea indivizibila a societatilor cooperative rezultate din reorganizare.

(5) In termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la art. 120 alin. (5), Consiliul de administratie al Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum, respectiv Consiliul National de Conducere al Cooperatiei Mestesugaresti, are obligatia de a stabili valoarea capitalului social, modul de impartire a partilor sociale si de a transmite tuturor persoanelor juridice, care pot avea calitatea de membru fondator, oferta de a participa la constituirea societatii cooperative de gradul 2, mentionata la alin. (1) lit. b).

(6) Persoanele juridice care au primit oferta prevazuta la alin. (5) au obligatia sa raspunda in termen de 45 de zile de la primirea ofertei, sa subscrie minimum o parte sociala si sa verse integral valoarea partilor sociale subscrise, in termen de 30 de zile.

(7) Pot avea calitatea de membru fondator in societatile cooperative prevazute la alin. (4) cooperativele de consum, respectiv organizatiile cooperatiste mestesugaresti existente, care au contribuit la realizarea patrimoniului Uniunii Nationale a Cooperativelor de Consum, respectiv al Asociatiei Nationale a Cooperatiei Mestesugaresti, si care s-au inscris in registrul comertului in conformitate cu prevederile prezentei legi, precum si societatile cooperative de gradul 1 sau 2 infiintate in conformitate cu prevederile art. 120.

(8) La constituirea capitalului social al societatilor cooperative de gradul 2 infiintate conform alin. (4), participarea cumulata a societatilor cooperative de gradul 1 si 2 nu poate fi mai mica de 67%.

(9) Societatile cooperative de gradul 2 constituite conform alin. (4) trebuie sa se inscrie in registrul comertului in maximum 15 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(10) In situatia in care Asociatia Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti si Uniunea Nationala a Cooperativelor de Consum nu respecta prevederile prezentului articol, se dizolva de drept si intra in lichidare conform prevederilor prezentei legi, iar activul ramas in urma achitarii sumelor datorate creditorilor se transmite organizatiilor cooperatiste si uniunilor care au contribuit la realizarea patrimoniului acestora si care s-au inscris in registrul comertului in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 122 In cazul societatilor cooperative pe actiuni, infiintate pana la data de 31 decembrie 2003, daca prin statut este prevazut votul proportional cu numarul de actiuni, acesta poate fi mentinut in limitele prevazute de prezenta lege.

 

TITLUL VIII
  DISPOZITII FINALE

Art. 123 (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 9 februarie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 2 alin. 2 si 3 si a art. 6, 7, 8, art. 10 alin. 2, art. 13 si 21, Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 123 si 124, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. Prevederile exceptate raman in vigoare pana la implinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizatiilor cooperative, a uniunilor si asociatiilor teritoriale si nationale.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi:

a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica astfel:

 - La articolul 12 alineatul (1), teza 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale, un registru pentru inregistrarea societatilor cooperative si un altul pentru inregistrarea celorlalti comercianti persoane juridice.";

b) Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza astfel:

1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - Monitorul Oficial al Romaniei cuprinde 7 parti, structurate in functie de natura actelor supuse publicarii."

2. Dupa articolul 9 se introduce un articol nou, articolul 91, cu urmatorul cuprins:

"Art. 91. - In Partea a VII-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la societati cooperative si la alte categorii de persoane juridice infiintate de societatile cooperative, precum si alte acte referitoare la cooperatie, stabilite prin dispozitii legale."

(3) Cheltuielile determinate de publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a, se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

(4) Hotararea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, se modifica in mod corespunzator.

Vizitatori

233757
Astazi
529

Ora locala: 13:26:39