Legea nr. 62 din 2011 a dialogului social, actualizata pana la 01.04.2013

Parlamentul Romaniei

 

LEGEA NR. 62/10.05.2011

Legea dialogului social (r1)

___________
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 322/10.05.2013;

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625/31.08.2012;

Ultimele modificari si completari au fost aduse prin Legea nr. 2/2013 LEGE privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 89/12.02.2013.

   
TITLUL I
  DISPOZITII GENERALE

Art. 1 In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) parteneri sociali - sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale, precum si reprezentantii autoritatilor administratiei publice, care interactioneaza in procesul de dialog social;

b) dialog social - procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaza, se consulta si negociaza in vederea stabilirii unor acorduri in probleme de interes comun;

(i) informare - transmiterea de date de catre angajator catre sindicat sau, dupa caz, catre reprezentantii alesi ai angajatilor, pentru a le permite sa se familiarizeze cu problematica dezbaterii si sa o examineze in cunostinta de cauza;

(ii) consultare - schimbul de opinii in cadrul dialogului social;

(iii) negociere colectiva - negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care urmareste reglementarea relatiilor de munca ori de serviciu dintre cele doua parti, precum si orice alte acorduri in probleme de interes comun;

c) dialog social bipartit - dialogul desfasurat numai intre sindicate sau organizatii sindicale si angajatori ori organizatii patronale;

d) dialog social tripartit - dialogul desfasurat intre sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale si autoritatile administratiei publice;

e) angajator - persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca ori raport de serviciu;

f) organizatie patronala - organizatia patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele proprii;

g) angajat - persoana fizica, parte a unui contract individual de munca ori raport de serviciu, care presteaza munca pentru si sub autoritatea unui angajator si beneficiaza de drepturile prevazute de lege, precum si de prevederile contractelor sau acordurilor colective de munca aplicabile;

h) reprezentanti ai angajatilor - cei alesi si mandatati de catre angajati sa ii reprezinte pe acestia, potrivit legii;

i) contract colectiv de munca - conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea si apararea intereselor partilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca, in vederea asigurarii pacii sociale;

j) acord colectiv - conventia incheiata in forma scrisa intre organizatiile sindicale ale functionarilor publici sau ale functionarilor publici cu statut special, reprezentantii acestora si reprezentantii autoritatii ori institutiei publice;

k) unitate - persoana juridica care angajeaza nemijlocit forta de munca;

l) grup de unitati - forma de structurare in vederea negocierii colective la acest nivel. Se poate constitui din doua sau mai multe unitati care au acelasi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activitatilor din economia nationala, denumit in continuare cod CAEN; Companiile nationale, regiile autonome, institutiile sau autoritatile publice pot constitui grupuri de unitati daca au in componenta, in subordine ori in coordonare alte persoane juridice care angajeaza forta de munca;

m) depozitar al contractului colectiv de munca - autoritatea publica competenta sa inregistreze contractul colectiv de munca;

n) conflict de munca - conflictul dintre angajati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca sau de serviciu. Conflictele de munca pot fi colective sau individuale;

o) conflict colectiv de munca - conflictul de munca ce intervine intre angajati si angajatori care are ca obiect inceperea, desfasurarea sau incheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de munca;

p) conflict individual de munca - conflictul de munca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de munca urmatoarele:

(i) conflictele in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca ori raportul de serviciu;

(ii) conflictele in legatura cu constatarea nulitatii contractelor individuale de munca ori a unor clauze ale acestora;

(iii) conflictele in legatura cu constatarea incetarii raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora;

q) parti indreptatite sa negocieze un contract colectiv de munca - angajatori, organizatii patronale sau organizatii sindicale care intrunesc conditiile legale pentru a participa la negocierea unui contract colectiv de munca;

r) sectoare de activitate - sectoarele economiei nationale care grupeaza domenii de activitate definite conform codului CAEN. Sectoarele de activitate se stabilesc prin hotarare a Guvernului dupa consultarea partenerilor sociali;

s) recunoastere reciproca - acordul voluntar prin care partenerii isi recunosc unul altuia legitimitatea in vederea stabilirii unui demers comun;

t) reprezentativitate - atribut al organizatiilor sindicale sau patronale dobandit potrivit prevederilor prezentei legi, care confera statutul de partener social abilitat sa isi reprezinte membrii in cadrul dialogului social institutionalizat;

u) organizatie sindicala - denumire generica pentru sindicat, federatie sau confederatie sindicala. Se constituie pe baza dreptului de libera asociere, in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca, precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai;

v) patron - persoana juridica inmatriculata, persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana care exercita potrivit legii o meserie ori profesiune in mod independent, care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata;

w) sindicat - forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale in relatia cu angajatorul.

 

TITLUL II
  ORGANIZATIILE SINDICALE

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

Art. 2 (1) Organizatiile sindicale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de organizatiile patronale.

(2) Organizatiile sindicale nu pot desfasura activitati cu caracter politic.

Art. 3 (1) Persoanele incadrate cu contract individual de munca, functionarii publici si functionarii publici cu statut special in conditiile legii, membrii cooperatori si agricultorii incadrati in munca au dreptul, fara nicio ingradire sau autorizare prealabila, sa constituie si/sau sa adere la un sindicat.

(2) Pentru constituirea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 angajati din aceeasi unitate.

(3) Nicio persoana nu poate fi constransa sa faca sau sa nu faca parte, sa se retraga sau sa nu se retraga dintr-o organizatie sindicala.

(4) O persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintr-o singura organizatie sindicala la acelasi angajator.

(5) Salariatii minori, de la implinirea varstei de 16 ani, pot fi membri ai unei organizatii sindicale, fara a fi necesara incuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali.

Art. 4 Persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala.

CAPITOLUL II
  Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor sindicale

SECTIUNEA 1
  Statutele organizatiilor sindicale

Art. 5 Constituirea, organizarea, functionarea, reorganizarea si incetarea activitatii unei organizatii sindicale se reglementeaza prin statutul adoptat de membrii sai, cu respectarea prevederilor legale. In absenta unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea si incetarea activitatii organizatiei sindicale, se vor aplica dispozitiile de drept comun privind incetarea persoanelor juridice.

Art. 6 (1) Statutele organizatiilor sindicale cuprind cel putin urmatoarele prevederi cu privire la:

a) scopul constituirii, denumirea si sediul organizatiei sindicale;

b) modul in care se dobandeste si inceteaza calitatea de membru al organizatiei sindicale;

c) drepturile si indatoririle membrilor;

d) modul de stabilire si incasare a cotizatiei;

e) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;

f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotararilor;

g) marimea si compunerea patrimoniului initial;

h) divizarea, comasarea sau dizolvarea organizatiei sindicale, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului.

(2) Clauzele statutare contrare legilor in vigoare sunt nule de drept.

Art. 7 (1) Organizatiile sindicale au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a-si formula programe proprii de actiune, cu respectarea legii.

(2) Este interzisa orice interventie din partea autoritatilor publice, a angajatorilor si a organizatiilor acestora de natura sa limiteze ori sa impiedice exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1).

SECTIUNEA a 2-a
  Conducerea organizatiilor sindicale

Art. 8 Pot fi alese in organele de conducere ale organizatiilor sindicale persoane care au capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru savarsirea infractiunii.

Art. 9 Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare in exercitarea functiilor lor.

Art. 10 (1) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca ale membrilor organizatiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenta la sindicat si activitatea sindicala.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici si functionarilor publici cu statut special.

Art. 11 Perioada in care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala constituie vechime in munca.

Art. 12 Prin contractele colective de munca sau, dupa caz, prin acordurile colective privind raporturile de serviciu se pot stabili, in conditiile legii, si alte masuri de protectie in afara celor prevazute la art. 10 si 11 pentru cei alesi in organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale.

Art. 13 Organul executiv de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine evidenta numarului de membri, a incasarilor si a cheltuielilor de orice fel.

SECTIUNEA a 3-a
  Dobandirea personalitatii juridice

Art. 14 (1) Pentru dobandirea de catre sindicat a personalitatii juridice, imputernicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul acesta.

(2) La cererea de inscriere a sindicatului se anexeaza originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal de pe urmatoarele acte:

a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori;

b) statutul;

c) lista membrilor organului executiv de conducere a sindicatului, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si a domiciliului acestora.

Art. 15 (1) La primirea cererii de inscriere, judecatoria competenta potrivit art. 14 alin. (1) este obligata ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze:

a) daca s-au depus actele prevazute la art. 14 alin. (2);

b) daca statutul sindicatului este conform prevederilor legale in vigoare.

(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea sindicatului nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la art. 14 alin. (1), caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.

(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale.

(4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 16 (1) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului.

(2) Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.

(3) Apelul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei sindicale, in termen de 30 de zile. Instanta de apel redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 17 (1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special al sindicatelor, in care se inscriu: denumirea si sediul sindicatului, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

(2) Inscrierea in registrul special al sindicatelor prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de judecatorie.

(3) Certificatul de inscriere a sindicatului in registrul special al judecatoriei se comunica acestuia in termen de 5 zile de la inscriere.

Art. 18 Sindicatul dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special al sindicatelor, prevazut la art. 17 alin. (1), a hotararii judecatoresti definitive.

Art. 19 Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea pe fiecare pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie sindicatului, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 14 alin. (2), in copii semnate pe fiecare pagina de imputernicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acesteia.

Art. 20 (1) Organizatiile sindicale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau a Tribunalului Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde s-au inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului de conducere.

(2) Instanta prevazuta la alin. (1) este obligata sa mentioneze in registrul special al sindicatelor, prevazut la art. 17 alin. (1), modificarile din statut, precum si schimbarile din componenta organului de conducere al organizatiei sindicale.

(3) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere ale organizatiilor sindicale va fi insotita de urmatoarele documente, in doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului si/sau a componentei organelor de conducere;

b) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului sau a componentei organelor de conducere, dupa caz;

c) statutul, in forma modificata;

d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul si profesiunea/functia.

SECTIUNEA a 4-a
  Patrimoniul organizatiei sindicale

Art. 21 Bunurile mobile si imobile din patrimoniul organizatiilor sindicale pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, fara a putea fi impartite intre acestia.

Art. 22 (1) Organizatia sindicala poate dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care este infiintata.

(2) Organizatiile sindicale reprezentative, in conditiile legii, pot negocia prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate punerea la dispozitie a spatiilor si facilitatilor necesare desfasurarii activitatii sindicale.

(3) Pentru construirea de sedii proprii, confederatiile si federatiile sindicale reprezentative pot primi, in conditiile prevazute de lege, in concesiune sau cu chirie, terenuri din proprietatea privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competenta.

Art. 23 Bunurile mobile si imobile dobandite de catre o organizatie sindicala de la autoritatile publice centrale sau locale, cu titlu gratuit, ori primite in folosinta nu pot fi utilizate, direct sau indirect, in scopuri patrimoniale.

Art. 24 Cotizatia platita de membrii de sindicat este deductibila in cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Art. 25 Organizatia sindicala poate, in conditiile prevazute de statut:

a) sa sprijine material membrii sai in exercitarea profesiunii;

b) sa constituie case de ajutor proprii;

c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii;

d) sa infiinteze si sa administreze, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii sindicale, societati comerciale, de asigurari, precum si banca proprie;

e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;

f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar activitati cultural-artistice;

g) sa organizeze si sa desfasoare cursuri de pregatire si calificare profesionala, in conditiile legii;

h) sa desfasoare si alte activitati prevazute prin statut, in conditiile legii.

Art. 26 (1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale se realizeaza prin comisia de cenzori, care functioneaza potrivit statutului si legislatiei in vigoare.

(2) Controlul asupra activitatii economice desfasurate de organizatiile sindicale, precum si asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale se realizeaza de catre organele administratiei de stat competente, potrivit legii.

SECTIUNEA a 5-a
  Atributiile organizatiilor sindicale

Art. 27 In vederea realizarii scopului pentru care sunt constituite, organizatiile sindicale au dreptul sa foloseasca mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petitie, pichet de protest, mars, miting si demonstratie sau greva, in conditiile prevazute de lege.

Art. 28 (1) Organizatiile sindicale apara drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele functionarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici, in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, prin aparatori proprii sau alesi.

(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata in mod expres.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute de alin. (1) si (2), organizatiile sindicale au calitate procesuala activa.

Art. 29 Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national pot adresa autoritatilor publice competente, in conditiile art. 74 din Constitutia Romaniei, republicata, propuneri de legiferare in domeniile de interes sindical.

Art. 30 (1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate sa participe in consiliul de administratie sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv in cazul administratiei publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic si social.

(2) In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, organizatiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca ori, dupa caz, a acordurilor colective, in conditiile legii.

(3) Hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului, in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

Art. 31 La cererea organizatiilor sindicale afiliate, federatiile sau confederatiile sindicale reprezentative, dupa caz, pot delega reprezentanti care sa le asiste ori sa le reprezinte interesele in relatia cu angajatorii sau organizatiile acestora.

SECTIUNEA a 6-a
  Raporturile organizatiilor sindicale cu membrii lor

Art. 32 Raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor sunt reglementate prin statutele proprii si prin prezenta lege.

Art. 33 (1) Membrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organizatia sindicala fara a avea obligatia de a arata motivele.

(2) Membrii care se retrag din organizatia sindicala nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor ori bunurilor donate.

Art. 34 Membrii alesi in organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiilor sindicale.

Art. 35 (1) Membrii alesi in organele executive de conducere ale sindicatului care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de angajati au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu un numar de zile destinate activitatii sindicale, negociate prin contractul sau acordul colectiv de munca la nivel de unitate, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale pentru aceste zile.

(2) Zilele neutilizate pentru activitatea sindicala intr-o luna nu pot fi reportate pentru luna urmatoare.

(3) Modalitatea de desfasurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileste de catre parti prin contractul sau acordul colectiv de munca la nivel de unitate.

CAPITOLUL III
  Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor sindicale

Art. 36 In cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotararile asupra patrimoniului se iau conform prevederilor din statut.

Art. 37 Organizatiile sindicale se pot dizolva prin hotarare a membrilor sau a delegatilor acestora, adoptata conform statutelor proprii.

Art. 38 (1) In cazul dizolvarii, patrimoniul organizatiei sindicale se imparte conform dispozitiilor din statut sau, in lipsa unor astfel de prevederi, potrivit hotararii adunarii de dizolvare.

(2) Daca statutul nu prevede modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotarare in aceasta privinta, tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat de oricare membru al organizatiei sindicale, hotaraste asupra distribuirii patrimoniului.

Art. 39 (1) In termen de 5 zile de la dizolvare, conducatorii organizatiei sindicale dizolvate sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa ceara instantei judecatoresti competente care a operat inscrierea ei in registrul special al sindicatelor ca persoana juridica sa faca mentiunea dizolvarii organizatiei sindicale.

(2) Dupa implinirea termenului de 5 zile, orice persoana interesata din randul membrilor organizatiei sindicale poate cere instantei judecatoresti competente efectuarea mentiunii prevazute la alin. (1).

(3) Mentiunea prevazuta la alin. (1) se va face pe pagina si la locul unde s-a facut inscrierea in registrul special al sindicatelor.

Art. 40 (1) Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea in baza unor acte de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice sau ale patronatelor.

(2) In cazul in care o organizatie sindicala nu mai intruneste conditiile minime de constituire, orice tert interesat poate solicita instantei competente dizolvarea organizatiei in cauza, in baza unei cereri motivate.

CAPITOLUL IV
  Forme de asociere a organizatiilor sindicale

Art. 41 (1) Sindicatele legal constituite se pot asocia dupa criteriul sectoarelor de activitate.

(2) Doua sau mai multe sindicate constituite in cadrul aceluiasi sector de activitate se pot asocia in vederea constituirii unei federatii sindicale.

(3) Doua sau mai multe federatii sindicale din sectoare de activitate diferite se pot asocia in vederea constituirii unei confederatii sindicale.

(4) Federatiile sau confederatiile sindicale pot constitui din sindicatele componente uniuni sindicale teritoriale.

Art. 42 (1) Federatiile si confederatiile sindicale constituite prin asociere, potrivit art. 41 alin. (2) si (3), dobandesc personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.

(2) In vederea dobandirii personalitatii juridice, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei sindicale va depune la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul aceasta o cerere pentru dobandirea personalitatii juridice, insotita de urmatoarele inscrisuri:

a) hotararea de constituire a federatiei sau confederatiei sindicale;

b) hotararile organizatiilor sindicale de a se asocia intr-o federatie sau confederatie, semnate de reprezentantii legali ai acestora;

c) copii legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice, ramase definitive, de catre organizatiile sindicale care se asociaza;

d) statutul federatiei sau confederatiei sindicale constituite;

e) lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal si functia acestora.

Art. 43 (1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor sindicale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul special al federatiei sau al confederatiei sindicale va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea sindicala teritoriala, insotita de hotararea federatiei ori a confederatiei sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificata a statutului federatiei sau confederatiei sindicale si de copia legalizata a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre aceasta, ramasa definitiva.

(2) Mai multe federatii sau confederatii sindicale pot constitui in comun uniuni sindicale teritoriale.

Art. 44 (1) Tribunalul competent prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43, dupa caz, este obligat ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii, sa examineze:

a) daca s-au depus actele prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43, dupa caz;

b) daca actul constitutiv si statutele organizatiilor sindicale sunt conforme cu prevederile legale in vigoare.

(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiilor sindicale nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la art. 42 alin. (2) si la art. 43 alin. (1), caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.

(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta respectiva va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special.

(4) Instanta prevazuta la alin. (1) pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotararea tribunalului se comunica organizatiei, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 45 (1) Hotararea tribunalului este supusa numai apelului.

(2) Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.

(3) Apelul se judeca cu celeritate, in cel mult 45 de zile, cu citarea imputernicitului special. Instanta de apel redacteaza decizia in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 46 (1) Tribunalul Municipiului Bucuresti este obligat sa tina un registru special al federatiilor, confederatiilor sindicale si uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, in care consemneaza: denumirea si sediul organizatiilor sindicale constituite prin asociere, numele si prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice.

(2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de tribunal.

(3) Certificatul de inscriere a federatiei, confederatiei sindicale si a uniunii sindicale teritoriale in registrul special al tribunalului se comunica acestora in termen de 5 zile de la inscriere.

Art. 47 Organizatia sindicala constituita prin asociere dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de admitere a cererii de inscriere in registrul special.

Art. 48 Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie organizatiei sindicale constituite prin asociere, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 42 alin. (2) sau la art. 43 alin. (1), in copii certificate de imputernicitul special, se va pastra in arhiva tribunalului.

Art. 49 (1) Organizatia sindicala constituita prin asociere este obligata sa aduca la cunostinta tribunalului unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului executiv de conducere.

(2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 42-48.

(3) Instanta este obligata sa mentioneze in registrul special modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului executiv de conducere al organizatiei sindicale.

Art. 50 Organizatiile sindicale se pot afilia la alte organizatii interne si internationale, conform statutului acestora.

CAPITOLUL V
  Reprezentativitatea organizatiilor sindicale

Art. 51 (1) Sunt reprezentative la nivel national, de sector de activitate, de grup de unitati si de unitate organizatiile sindicale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

A. la nivel national:

a) au statut legal de confederatie sindicala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 5% din efectivul angajatilor din economia nationala;

d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu dintre judetele Romaniei, inclusiv municipiul Bucuresti;

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitati:

a) au statut legal de federatie sindicala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 7% din efectivul angajatilor din sectorul de activitate sau grupul de unitati respectiv;

C. la nivel de unitate:

a) au statut legal de sindicat;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii.

(2) Indeplinirea de catre organizatiile sindicale a conditiilor de reprezentativitate se constata, la cererea acestora, de catre instanta care le-a acordat personalitate juridica, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 52.

(3) Hotararea se motiveaza si se comunica in 15 zile de la pronuntare.

(4) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel.

Art. 52 Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate se face astfel:

A. la nivel national:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numarul total de angajati din economia nationala;

c) declaratiile semnate de reprezentantii legali ai federatiilor sindicale membre in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare federatie, precum si o situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al confederatiei sindicale cuprinzand lista federatiilor componente si numarul total de membri ai acestora;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitati:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de federatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor de conducere;

b) declaratiile semnate de reprezentantii legali ai sindicatelor componente in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum si o situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al federatiei sindicale;

c) datele Institutului National de Statistica privind numarul total de angajati din sectorul de activitate respectiv sau, in cazul grupului de unitati, declaratiile angajatorilor din grup privind numarul angajatilor fiecarei unitati;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;

b) declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;

c) dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Art. 53 (1) Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la Tribunalul Municipiului Bucuresti, confederatiile si federatiile sindicale vor depune o copie scrisa si una in format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va afisa pe pagina de internet a institutiei dosarul, precum si orice alte informatii cu privire la reprezentativitate puse la dispozitie de organizatiile sindicale.

(3) Anterior depunerii dosarului pentru obtinerea reprezentativitatii la judecatorie, sindicatele vor depune o copie scrisa si una in format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de munca, care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.


TITLUL III
  ORGANIZATIILE PATRONALE

CAPITOLUL I
  Constituirea, organizarea si functionarea organizatiilor patronale

SECTIUNEA 1
  Constituire si organizare

Art. 54 Organizatiile patronale sunt independente fata de autoritatile publice, de partidele politice si de sindicate.

Art. 55 (1) Organizatiile patronale se constituie prin asociere libera, pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel national, dupa cum urmeaza:

a) patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizatii patronale;

b) doua sau mai multe organizatii patronale pot constitui o federatie patronala;

c) doua sau mai multe federatii patronale pot constitui o confederatie patronala.

(2) Organizatiile patronale isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului organizatiilor patronale din care fac parte.

(3) Federatiile si confederatiile patronale pot constitui din organizatiile afiliate uniuni patronale teritoriale.

(4) Uniunile patronale teritoriale dobandesc personalitate juridica la cererea federatiilor sau a confederatiilor patronale care au hotarat constituirea acestora. In acest scop, imputernicitul special al federatiei sau confederatiei patronale va depune o cerere de dobandire a personalitatii juridice la tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul uniunea patronala teritoriala, insotita de hotararea federatiei sau a confederatiei patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federatiilor si/sau confederatiilor patronale si de copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre acestea, ramase definitive.*)

(5) O organizatie patronala nu se poate afilia decat la o singura organizatie patronala de rang superior.

(6) Organizatiile patronale constituite la nivel national trebuie sa aiba in componenta structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu dintre judete, inclusiv in municipiul Bucuresti.

Art. 56 (1) Organizatiile patronale isi desfasoara activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Organizatiile patronale nu pot desfasura activitati cu caracter politic.

SECTIUNEA a 2-a
Statutul

Art. 57 Modul de constituire, organizare, functionare si de dizolvare a unei organizatii patronale se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 58 (1) Statutul va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea organizatiei patronale si sediul principal;

b) obiectul de activitate si scopul;

c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;

d) sursele de finantare;

e) drepturile si obligatiile membrilor;

f) organele de conducere;

g) criteriul de constituire;

h) procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.

(2) Personalitatea juridica a organizatiei patronale se dobandeste potrivit prezentei legi.

(3) Pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatia patronala, imputernicitul special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta.

(4) La cererea de inscriere a organizatiei patronale se anexeaza originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal ale urmatoarelor acte:

a) procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori;

b) statutul;

c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si domiciliului acestora;

d) dovada existentei sediului.

(5) La primirea cererii de inscriere, judecatoria competenta potrivit alin. (3) este obligata ca, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia, sa examineze:

a) daca s-au depus actele prevazute la alin. (4);

b) daca statutul organizatiei patronale este conform prevederilor legale in vigoare.

(6) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei patronale nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata il citeaza in camera de consiliu pe imputernicitul special prevazut la alin. (3), caruia ii solicita, in scris, remedierea neregularitatilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.

(7) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (3), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale.

(8) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.

(9) Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

(10) Hotararea judecatoriei este supusa numai apelului.

(11) Termenul de apel este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedura civila.

(12) Apelul se judeca cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, in termen de 30 de zile. Instanta de apel redacteaza decizia si restituie dosarul judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 59 (1) Judecatoria este obligata sa tina un registru special de evidenta a organizatiilor patronale, in care se inscriu: denumirea si sediul organizatiei patronale, criteriul de constituire, numele si prenumele membrilor organului executiv de conducere, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

(2) Certificatul de inscriere a organizatiei patronale in registrul special al judecatoriei se comunica acesteia in termen de 5 zile de la inscriere.

(3) Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

(4) Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care judecatoria certifica inscrierea pe fiecare pagina, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse se restituie organizatiei patronale, iar al doilea exemplar al tuturor actelor din dosar, in copii semnate pe fiecare pagina de imputernicitul special si vizate de judecatorie, se va pastra in arhiva acesteia.

(5) Organizatiile patronale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau a Tribunalului Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde s-au inregistrat in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului de conducere.

(6) Instanta prevazuta la alin. (5) este obligata sa mentioneze in registrul special prevazut la alin. (1) modificarile din statut, precum si schimbarile din componenta organului de conducere al organizatiei patronale.

(7) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere ale organizatiilor patronale va fi insotita de urmatoarele documente, in doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de organul de conducere:

a) procesul-verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului si/sau a componentei organelor de conducere;

b) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului sau a componentei organelor de conducere, dupa caz;

c) statutul, in forma modificata;

d) lista cu membrii organului de conducere care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul si functia/profesiunea.

(8) Organizatia patronala are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de infiintare, sa transmita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum si hotararea judecatoreasca definitiva.

Art. 60 Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

SECTIUNEA a 3-a
  Drepturile si obligatiile organizatiilor patronale

Art. 61 Organizatiile patronale reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, in plan national si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile prezentei legi.

Art. 62 (1) In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, organizatiile patronale:

a) reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, juridice si sociale ale membrilor lor;

b) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii;

c) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile bipartite si tripartite de dialog social;

d) elaboreaza si promoveaza coduri de conduita in afaceri;

e) promoveaza principiile responsabilitatii sociale;

f) asigura pentru membrii lor informarea, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul ocuparii si formarii profesionale, precum si al sanatatii si securitatii in munca;

g) la cererea membrilor acestora, au dreptul de a-i asista si reprezenta in fata instantelor de judecata de toate gradele, a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin aparatori proprii sau alesi;

h) elaboreaza si implementeaza politici de ocupare si plasare a fortei de munca;

i) elaboreaza strategii si politici de dezvoltare economicosociala la nivel sectorial si national, in conditiile legii;

j) infiinteaza si administreaza, in conditiile legii, in interesul membrilor lor, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul propriu de interes, societati comerciale, de asigurari, precum si banca proprie.

(2) Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice servicii cerute de membrii lor, in conditiile legii.

Art. 63 (1) Pot fi alese in organele de conducere ale organizatiilor patronale persoane care au capacitate deplina de exercitiu si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru savarsirea infractiunii.

(2) Membrilor organelor de conducere ale organizatiilor patronale li se asigura protectia legii impotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii atributiilor si/sau a mandatului lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.

Art. 64 (1) Confederatiile patronale reprezentative la nivel national pot adresa autoritatilor publice competente, in conditiile art. 74 din Constitutia Romaniei, republicata, propuneri de legiferare in domeniile specifice de interes.

(2) Confederatiile patronale reprezentative la nivel national se pot constitui intr-o structura de reprezentare unitara a intereselor lor, in conditiile in care aceasta structura cuprinde cel putin jumatate plus unu din totalitatea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national.

(3) Accesul in structura de reprezentare prevazuta la alin. (2) nu poate fi conditionat sau restrictionat pentru nicio confederatie patronala reprezentativa la nivel national in conditiile legii.

SECTIUNEA a 4-a
  Patrimoniul si finantarea activitatii

Art. 65 Bunurile mobile si imobile apartinand organizatiilor patronale pot fi folosite numai in interesul acestora si potrivit scopului pentru care au fost infiintate.

Art. 66 Organizatiile patronale pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate.

Art. 67 Activitatea economico-financiara a organizatiilor patronale se desfasoara potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 68 (1) Sursele veniturilor organizatiilor patronale pot fi: taxe de inscriere, cotizatii, donatii, sponsorizari si alte venituri, potrivit statutelor si legilor in vigoare.

(2) Veniturile organizatiilor patronale sunt destinate realizarii scopurilor pentru care au fost infiintate si nu pot fi repartizate membrilor acestora.

(3) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor patronale se realizeaza prin comisia de cenzori care functioneaza potrivit statutului si legislatiei in vigoare.

(4) Controlul asupra activitatii economice desfasurate de organizatiile patronale, precum si asupra stabilirii si virarii obligatiilor fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale se realizeaza de catre organele administratiei de stat competente, potrivit legii.

CAPITOLUL II
  Dizolvarea organizatiilor patronale

Art. 69 In cazul dizolvarii unei organizatii patronale, patrimoniul acesteia se imparte cu respectarea prevederilor statutului si ale dreptului comun in materie.

Art. 70 (1) In termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizatiei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca mentiunea dizolvarii.

(2) Dupa expirarea termenului de 15 zile, orice persoana interesata poate solicita instantei judecatoresti competente operarea mentiunii prevazute la alin. (1).

Art. 71 Organizatiile patronale se pot afilia la alte organizatii interne si internationale, conform statutului acestora.

CAPITOLUL III
  Reprezentativitatea organizatiilor patronale

Art. 72 (1) Sunt reprezentative la nivel national sau de sector de activitate organizatiile patronale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

A. la nivel national:

a) au statut legal de confederatie patronala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 7% din angajatii din economia nationala, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu din judetele Romaniei, inclusiv in municipiul Bucuresti;

B. la nivel de sector de activitate:

a) au statut legal de federatie patronala;

b) au independenta organizatorica si patrimoniala;

c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 10% din efectivul angajatilor sectorului de activitate, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.

(2) Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate prevazute la alin. (1) se constata, prin hotarare, de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti, la cererea organizatiei patronale, prin depunerea la instanta a documentatiei prevazute la art. 73.

(3) Hotararea se motiveaza si se comunica in 15 zile de la pronuntare.

(4) Hotararea judecatoreasca poate fi atacata numai cu apel.

Art. 73 Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor patronale se face astfel:

A. la nivel national:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;

b) situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al confederatiei patronale, cuprinzand lista federatiilor patronale afiliate, cu specificarea unitatilor membre ale acestora, precum si a numarului total de angajati al fiecareia, certificat de inspectoratele teritoriale de munca;

c) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

B. la nivel de sector de activitate:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de federatie de catre organizatia patronala si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;

b) situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al federatiei patronale, cuprinzand lista unitatilor membre si numarul total de angajati ai acestora, certificat de inspectoratele teritoriale de munca, precum si copii ale documentelor de aderare a membrilor la federatie;

c) sectorul de activitate si numarul de angajati din cadrul acestuia;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Art. 74 (1) Anterior depunerii dosarului de reprezentativitate la Tribunalul Municipiului Bucuresti, confederatiile si federatiile patronale vor depune o copie scrisa si una in format electronic a respectivului dosar la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale care o va inregistra si va emite dovada in acest sens.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va afisa pe pagina de internet a institutiei dosarul, precum si orice alte informatii cu privire la reprezentativitate, puse la dispozitie de organizatiile patronale.

   
TITLUL IV
  CONSILIUL NATIONAL TRIPARTIT PENTRU DIALOG SOCIAL

Art. 75 In vederea promovarii bunelor practici din domeniul dialogului social tripartit la cel mai inalt nivel, se constituie Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social, denumit in continuare Consiliul National Tripartit, organism consultativ la nivel national al partenerilor sociali.

Art. 76 Consiliul National Tripartit are urmatoarea componenta:

a) presedintii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national;

b) reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin decizie a primului-ministru, cel putin la nivel de secretar de stat, din fiecare minister, precum si din alte structuri ale statului, conform celor convenite cu partenerii sociali;

c) reprezentantul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Consiliului Economic si Social si alti membrii conveniti cu partenerii sociali.

Art. 77 Consiliul National Tripartit este prezidat de primulministru, loctiitorul de drept al acestuia fiind ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 78 Principale atributii ale Consiliului National Tripartit sunt:

a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat in plata;

b) dezbaterea si analiza proiectelor de programe si strategii elaborate la nivel guvernamental;

c) elaborarea si sustinerea implementarii strategiilor, programelor, metodologiilor si standardelor in domeniul dialogului social;

d) solutionarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natura sociala si economica;

e) negocierea si incheierea acordurilor si pactelor sociale, precum si a altor intelegeri la nivel national si monitorizarea aplicarii acestora;

f) analizarea si, dupa caz, aprobarea solicitarilor de extindere a aplicarii contractelor colective de munca la nivel sectorial pentru toate unitatile din sectorul respectiv de activitate;

g) alte atributii convenite intre parti.

Art. 79 Secretariatul Consiliului National Tripartit este asigurat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 80 Consiliul National Tripartit isi elaboreaza regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aproba in plenul acestuia.

Art. 81 La sedintele Consiliului National Tripartit pot fi invitati reprezentanti ai altor autoritati ale statului sau experti, conform celor convenite intre parti.

   
TITLUL V
  CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

Art. 82 Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national dintre organizatiile patronale, organizatiile sindicale si reprezentanti ai societatii civile organizate.

Art. 83 (1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu de catre initiatorii proiectelor de acte normative din domeniul sau de competenta. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza in avize la proiectele de acte normative.

(2) Domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social sunt:

a) politicile economice;

b) politicile financiare si fiscale;

c) relatiile de munca, protectia sociala si politicile salariale;

d) politicile in domeniul sanatatii;

e) educatia, cercetarea si cultura.

(3) Consiliul Economic si Social se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publica ori de organizatiile patronale sau sindicale reprezentative la nivel national, precum si de reprezentantii societatii civile, asupra unor stari de fapt, evolutii ori evenimente economico-sociale de interes national. In urma acestor sesizari, Consiliul Economic si Social emite puncte de vedere si recomandari.

Art. 84 (1) Consiliul Economic si Social are personalitate juridica.

(2) Sediul Consiliului Economic si Social este in municipiul Bucuresti.

Art. 85 Consiliul Economic si Social se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

CAPITOLUL II
  Atributiile Consiliului Economic si Social

Art. 86 Consiliul Economic si Social este organism consultativ pentru Parlamentul si Guvernul Romaniei si are urmatoarele atributii:

a) avizeaza actele normative din domeniile de competenta prevazute la art. 83 alin. (2), initiate de Guvern sau de Parlament, invitand initiatorii la dezbaterea actelor normative;

b) elaboreaza, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie initiativa, analize si studii privind realitatile economice si sociale;

c) semnaleaza Guvernului sau Parlamentului aparitia unor fenomene economice si sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;

d) urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de Romania prin Legea nr. 96/1992.

Art. 87 (1) Initiatorii proiectelor de acte normative din domeniile de competenta prevazute la art. 83 alin. (2) au obligatia de a solicita pentru acestea avizul consultativ al Consiliului Economic si Social. Initiatorii pot participa la dezbaterea proiectului de act normativ, atat in comisiile permanente, cat si in plenul Consiliului Economic si Social, la invitatia acestuia.

(2) Avizul prevazut la alin. (1) va insoti in mod obligatoriu proiectul de act normativ, pana la adoptare.

(3) Avizele favorabile nu se motiveaza.

(4) Avizele cu observatii si propuneri vor cuprinde motivarea completa a fiecarei obiectii sau propuneri.

(5) Avizele nefavorabile vor cuprinde in mod obligatoriu motivarea acestora.

(6) Avizele se adopta prin votul plenului, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti.

(7) In cazul in care nu se poate adopta un aviz in conditiile prevazute la alin. (3)-(6), se vor transmite initiatorului punctele de vedere ale partilor exprimate in plenul Consiliului Economic si Social.

(8) Avizul Consiliului Economic si Social sau punctele de vedere ale partilor se transmit in scris initiatorului actului normativ, sub semnatura presedintelui.

Art. 88 (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 86, Consiliul Economic si Social are obligatia de a analiza proiectele de acte normative primite si de a transmite avizul sau in termen de maximum 7 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fara avizul Consiliului Economic si Social, cu mentionarea acestei situatii.

Art. 89 Consiliul Economic si Social stabileste relatii cu organisme si organizatii internationale din domeniile social si economic.

Art. 90 Consiliul Economic si Social analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea modului de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, precum si a programelor de asistenta initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.

CAPITOLUL III
  Organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social

SECTIUNEA 1
  Structura Consiliului Economic si Social

Art. 91 Functionarea Consiliului Economic si Social este asigurata de:

a) plen;

b) biroul executiv;

c) presedinte si vicepresedinti;

d) comisiile de specialitate permanente;

e) secretarul general.

SECTIUNEA a 2-a
  Plenul Consiliului Economic si Social

Art. 92 (1) Plenul Consiliului Economic si Social este constituit dintr-un numar de 45 de membri, incluzand presedintele si vicepresedintii.

(2) Desemnarea membrilor Consiliul Economic si Social se face dupa cum urmeaza:

a) 15 membri numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

b) 15 membri numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) 15 membri reprezentand societatea civila, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, din cadrul structurilor cooperatiste, profesiunilor liberale, organizatiilor pentru protectia consumatorilor, comunitatii stiintifice si academice, organizatiilor de agricultori, organizatiilor de pensionari, organizatiilor comunitatilor locale, asociatiilor care reprezinta familia si persoanele cu dizabilitati si al altor organizatii neguvernamentale.

(3) Repartizarea locurilor aferente fiecarei confederatii sindicale si patronale in Consiliul Economic si Social se face de catre fiecare parte prin consens, iar in caz de dezacord, prin votul a jumatate plus unu din numarul total al confederatiilor.

Art. 93 Fiecare confederatie patronala si sindicala reprezentativa la nivel national, precum si fiecare organizatie a societatii civile, care detine unul sau mai multe locuri in Consiliul Economic si Social, nominalizeaza persoana sau persoanele, dupa caz, care urmeaza sa o reprezinte in cadrul Consiliului Economic si Social.

Art. 94 Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic si Social persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt desemnate in scris de catre organizatiile reprezentate in Consiliul Economic si Social;

b) au capacitate deplina de exercitiu;

c) nu au antecedente penale.

Art. 95 (1) Mandatul plenului Consiliului Economic si Social este de 4 ani.

(2) Mandatul membrilor plenului Consiliului Economic si Social poate fi reinnoit.

Art. 96 (1) Organizatiile reprezentate vor inainta Consiliului Economic si Social lista membrilor numiti, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor in activitate.

(2) Membrii numiti in Consiliul Economic si Social sunt validati individual, prin verificarea indeplinirii de catre acestia a conditiilor prevazute la art. 94.

(3) In cazul in care un candidat nu indeplineste conditiile prevazute la art. 94, organizatia care l-a desemnat urmeaza sa faca o alta propunere.

Art. 97 (1) Consiliul Economic si Social se considera legal constituit la data validarii a cel putin 24 de membri, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata de cel putin 8 persoane.

(2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu Economic si Social, consiliul anterior isi continua activitatea.

Art. 98 (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic si Social inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea mandatului;

b) in caz de deces;

c) in caz de demisie;

d) in situatia in care plenul Consiliului Economic si Social sau, dupa caz, confederatia patronala, confederatia sindicala ori Guvernul, care l-a numit, cere revocarea sa;

e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 94 lit. b) si c);

f) in situatia in care confederatia patronala sau confederatia sindicala care l-a numit isi pierde calitatea de confederatie reprezentativa la nivel national;

g) in alte situatii prevazute de regulamentul Consiliului Economic si Social.

(2) Procedura revocarii calitatii de membru al Consiliului Economic si Social se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.

(3) Inlocuirea unui membru al plenului Consiliului Economic si Social se face pe perioada ramasa pana la expirarea mandatului plenului.

Art. 99 (1) Plenul Consiliului Economic si Social se intruneste saptamanal in sesiuni ordinare.

(2) Plenul se intruneste si in sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor.

Art. 100 (1) Dezbaterile in plen se desfasoara in prezenta a minimum 24 de membri. In cazul in care nu este indeplinita conditia de cvorum, iar convocarea a fost realizata regulamentar, membrii prezenti ai plenului pot sa isi exprime parerile, care vor fi consemnate ca puncte de vedere motivate ale membrilor prezenti.

(2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.

Art. 101 (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului Economic si Social si are urmatoarele atributii principale:

a) avizeaza proiecte de acte normative;

b) alege, la propunerea partilor, presedintele;

c) alege, la propunerea partilor, pe cei 3 vicepresedinti si pe membrii biroului executiv;

d) adopta regulamentul propriu de organizare si functionare;

e) stabileste componenta comisiilor permanente;

f) aproba proiectul propriu al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si raportul privind executia bugetara;

g) dezbate si adopta propunerile de hotarari elaborate de comisiile de specialitate;

h) numeste secretarul general al Consiliului Economic si Social.

(2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 102 (1) In exercitarea atributiilor sale prevazute la art. 101 alin. (1) lit. c)-h), plenul Consiliului Economic si Social adopta hotarari, prin consensul partilor.

(2) In cazul in care nu se realizeaza consensul, hotararile se adopta prin vot, cu o majoritate de trei patrimi din numarul membrilor Consiliului Economic si Social prezenti.

SECTIUNEA a 3-a
  Biroul executiv

Art. 103 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social este alcatuit din presedinte, 3 vicepresedinti si cate un membru din fiecare parte.

(2) Functia de presedinte este asigurata prin rotatie de fiecare parte, cu respectarea duratei fiecarui mandat.

(3) Biroul executiv al Consiliului Economic si Social asigura conducerea in intervalul dintre sedintele plenului.

(4) Atributiile si modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.

SECTIUNEA a 4-a
  Presedintele si vicepresedintii

Art. 104 (1) Presedintele Consiliului Economic si Social este ales prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor Consiliului Economic si Social.

(2) Presedintele Consiliului Economic si Social este validat de Parlament pentru un mandat de 4 ani.

(3) Revocarea presedintelui Consiliului Economic si Social se face de catre Parlament, la propunerea plenului Consiliului Economic si Social, adoptata cu o majoritate de trei patrimi din numarul total al membrilor.

(4) Functia de presedinte al Consiliului Economic si Social este asimilata din punctul de vedere al indemnizarii celei de ministru, iar functia de vicepresedinte celei de secretar de stat.

(5) Presedintele Consiliului Economic si Social este ordonator principal de credite.

Art. 105 Presedintele Consiliului Economic si Social indeplineste urmatoarele atributii:

a) reprezinta Consiliul Economic si Social in fata Parlamentului, a Guvernului si a celorlalte autoritati publice, precum si in relatiile cu persoanele fizice si juridice;

b) semneaza actele Consiliului Economic si Social;

c) angajeaza si, dupa caz, numeste, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic si Social;

d) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit legii sau hotararilor plenului.

Art. 106 Atributiile vicepresedintilor Consiliului Economic si Social se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

SECTIUNEA a 5-a
  Comisiile de specialitate

Art. 107 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic si Social care analizeaza problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite si care propun plenului masuri de solutionare a acestora.

(2) In cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative inaintate de initiatori si sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii plenului Consiliului Economic si Social.

(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit prin rotatie de catre fiecare parte.

(4) Presedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru si problemele care urmeaza a fi dezbatute si le propune aprobarii prin vot membrilor comisiei.

Art. 108 (1) In structura Consiliului Economic si Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare.

(2) Comisiile de specialitate permanente sunt urmatoarele:

a) Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate si mediu de afaceri;

b) Comisia pentru incluziune sociala si protectie sociala;

c) Comisia pentru relatiile de munca si politica salariala;

d) Comisia pentru agricultura, dezvoltare rurala si protectia mediului;

e) Comisia pentru educatie, formare profesionala, sanatate si cultura;

f) Comisia pentru protectia consumatorului si concurenta loiala;

g) Comisia pentru cooperatie, profesii liberale si activitati independente;

h) Comisia pentru drepturi si libertati cetatenesti;

i) Comisia pentru administratie publica si ordine publica.

(3) Prin regulamentul propriu de organizare si functionare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc in domenii specifice de activitate.

Art. 109 Fiecare membru al Consiliului Economic si Social face parte obligatoriu din cel putin o comisie permanenta.

Art. 110 (1) Numarul membrilor comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic si Social este de minimum 5, repartizati conform acordului partilor.

(2) Pana la concurenta numarului de 5 membri ai fiecarei comisii, partile vor desemna ca membri in comisii experti in domeniul de activitate al acesteia. In acest caz, procedura de numire a expertilor se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Economic si Social.

Art. 111 Procedura de lucru a comisiilor de specialitate permanente se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Economic si Social.

SECTIUNEA a 6-a
  Secretariatul tehnic

Art. 112 (1) In structura Consiliului Economic si Social functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ.

(2) In cadrul secretariatului tehnic se pot constitui departamente si alte structuri functionale, conform structurii organizatorice aprobate de plenul Consiliului Economic si Social.

(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic si Social este condus de un secretar general, atributiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

(4) Functia de secretar general este incompatibila cu calitatea de membru in Consiliul Economic si Social.

(5) Functia de secretar general este asimilata din punctul de vedere al salarizarii celei de secretar general din minister.

CAPITOLUL IV
Alte dispozitii

Art. 113 Desemnarea membrilor in Comitetul Economic si Social European se face dupa cum urmeaza:

a) cate 5 membri desemnati prin consens sau, in caz de dezacord, prin vot de catre fiecare parte reprezentata in Consiliul Economic si Social;

b) in cazul in care desemnarea nu se face cu cel putin 30 de zile inaintea termenului prevazut pentru nominalizarea reprezentantilor in Comitetul Economic si Social European, desemnarea va fi facuta de catre Guvern.

Art. 114 (1) Consiliul Economic si Social are buget propriu, care face parte din bugetul de stat.

(2) Pentru activitatea desfasurata, membrii Consiliului Economic si Social primesc o indemnizatie in cuantum de 20% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic si Social au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum de pana la 10% din cuantumul indemnizatiei stabilite pentru presedinte.

(4) Cuantumul indemnizatiilor prevazute la alin. (3) se stabileste de plenul Consiliului Economic si Social, cu incadrarea in sumele aprobate prin buget cu aceasta destinatie.

(5) Proiectul bugetului Consiliului Economic si Social se aproba de catre plenul Consiliului Economic si Social.

(6) Pentru organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fondurile aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile curente si cheltuielile de capital;

b) indemnizatiile si contributiile sociale aferente pentru membrii Consiliului Economic si Social si pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic si Social;

c) plata cotizatiilor anuale datorate organizatiilor internationale la care Consiliul Economic si Social este afiliat;

d) sumele necesare realizarii analizelor si studiilor prevazute in atributiile Consiliului Economic si Social la art. 86 lit. c);

e) sumele necesare platii colaboratorilor externi ai Consiliului Economic si Social.

(7) Consiliul Economic si Social poate primi donatii si sponsorizari in conditiile legii.

Art. 115 Personalul Consiliului Economic si Social este contractual si are urmatoarea structura:

a) personalul de specialitate si tehnico-administrativ;

b) expertii comisiilor de specialitate permanente.

Art. 116 In cazul in care membrii Consiliului Economic si Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza in interesul serviciului, in tara sau in strainatate, pot beneficia de drepturile de delegare prevazute de legislatia in vigoare pentru personalul din sectorul bugetar.

Art. 117 (1) Pentru elaborarea unor studii in domeniul economico-social stabilite de catre plen, Consiliul Economic si Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din invatamantul superior, cercetatori stiintifici, magistrati sau alti specialisti, in conditiile legii.

(2) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, in raport cu complexitatea si importanta lucrarii ce urmeaza sa fie elaborata, fara a putea depasi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul I A din cadrul Consiliului Economic si Social.

Art. 118 Personalul de specialitate si tehnico-administrativ functioneaza in cadrul secretariatului tehnic al Consiliului Economic si Social si se incadreaza in conditiile legii.

Art. 119 (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Economic si Social are dreptul sa solicite datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor acestuia.

(2) Pastrarea si folosirea datelor si informatiilor se vor face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent.

   
TITLUL VI
  CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR DE DIALOG SOCIAL LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE SI LA NIVEL TERITORIAL

Art. 120 (1) In cadrul ministerelor si al altor institutii publice prevazute in anexa nr. 1, precum si la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie si vor functiona comisii de dialog social, formate din reprezentantii administratiei publice centrale sau locale, reprezentantii organizatiilor patronale si ai organizatiilor sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Comisiile de dialog social care functioneaza la nivelul ministerelor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social sau a unor grupuri de lucru formate din persoane desemnate de plenul comisiilor respective.

(3) Comisiile de dialog social constituite la nivelul judetelor pot aproba infiintarea unor subcomisii de dialog social la nivelul localitatilor din judetul respectiv. Modalitatea de constituire si functionare a acestor subcomisii se stabileste de plenul comisiei la nivel judetean.

Art. 121 Comisiile de dialog social au caracter consultativ si activitatea lor vizeaza, in special, urmatoarele:

a) asigurarea unor relatii de parteneriat social intre administratie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale, care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administratiei sau al partenerilor sociali, in vederea asigurarii unui climat de pace si stabilitate sociala;

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative sau de alta natura cu caracter economico-social;

c) alte probleme din sfera de activitate a administratiei publice centrale sau din judete si municipiul Bucuresti asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

Art. 122 (1) Din comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor si al institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 fac parte:

a) reprezentanti ai ministerelor sau ai respectivelor institutii publice, numiti prin ordin al ministrului, respectiv al conducatorului institutiei publice;

b) reprezentanti numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) reprezentanti numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Din comisiile de dialog social organizate la nivel teritorial fac parte:

a) prefectul, precum si reprezentanti ai prefectului si ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, numiti prin ordin de catre prefect;

b) presedintele consiliului judetean sau, pentru municipiul Bucuresti, primarul general;

c) cate un reprezentant numit de fiecare confederatie patronala reprezentativa la nivel national;

d) cate un reprezentant numit de fiecare confederatie sindicala reprezentativa la nivel national.

(3) Presedintii confederatiilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national sunt membri de drept ai comisiilor de dialog social constituite la nivelul administratiei publice centrale si locale.

Art. 123 (1) Presedintia comisiilor de dialog social se asigura astfel:

a) la nivelul fiecarui minister, de catre un secretar de stat sau, in situatii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social -, de catre un alt reprezentant al ministerului, imputernicit prin ordin al ministrului; la nivelul celorlalte institutii publice prevazute in anexa nr. 1, de catre un reprezentant numit de conducatorul institutiei publice;

b) la nivel teritorial, in baza principiului copresedintiei, de catre prefect si presedintele consiliului judetean sau, pentru municipiul Bucuresti, de catre primarul general.

(2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigura de institutia publica in cadrul careia acestea functioneaza.

Art. 124 (1) Elaborarea unitara a politicilor nationale in domeniul dialogului social si coordonarea metodologica a comisiilor de dialog social se asigura de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Presedintii comisiilor de dialog social din ministere sau din cadrul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 sunt coordonati metodologic de catre secretarul de stat desemnat de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Pentru exercitarea rolului sau de coordonator prevazut la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale emite norme cu caracter metodologic pentru reglementarea dialogului social.

(4) Pentru asigurarea functionarii unitare a comisiilor de dialog social, persoanele responsabile de acest domeniu din ministere, prefecturi, precum si din cadrul institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 vor fi instruite prin programe derulate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin directiile cu atributii in activitatea de dialog social.

(5) Secretariatele comisiilor de dialog social vor transmite Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale componenta comisiilor de dialog social in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(6) Raportarea activitatii comisiilor de dialog social din ministere se face lunar catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si se transmite spre informare partenerilor sociali, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

(7) Raportarea activitatii comisiilor de dialog social judetene se face lunar catre secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

(8) Raportarea se face pe suport hartie si in format electronic.

Art. 125 (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile de dialog social organizate la nivelul ministerelor si institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1, precum si in plan teritorial se vor constitui si isi vor desfasura activitatea in conformitate cu prevederile acesteia.

(2) Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale este prevazut in anexa nr. 3.

(3) Regulamentul-cadru privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale este prevazut in anexa nr. 4.

(4) In baza regulamentului-cadru, comisiile de dialog social isi vor elabora, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, propriul regulament de functionare, ale carui prevederi nu pot contraveni prevederilor regulamentului-cadru.

Art. 126 Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege.

   
TITLUL VII
  NEGOCIERILE COLECTIVE DE MUNCA

CAPITOLUL I
  Negocierea contractelor colective de munca

Art. 127 Organizarea si desfasurarea negocierilor colective, precum si incheierea contractelor colective de munca sunt reglementate prin prezenta lege.

Art. 128 (1) Contractele colective de munca se pot negocia la nivel de unitati, grupuri de unitati si sectoare de activitate.

(2) Criteriul de apartenenta la sectoarele de activitate este cel al obiectului principal de activitate inregistrat la registrul comertului, conform codului CAEN.

(3) Unitatile din acelasi sector de activitate definite prin apartenenta la aceeasi diviziune, grupa sau clasa, conform codului CAEN, se pot constitui voluntar in grupuri de unitati, in vederea negocierii contractelor colective la nivelul respectiv. Angajatorii care intentioneaza sa negocieze contract colectiv de munca la nivel de grup de unitati pot constitui in mod voluntar grupul de unitati, atat prin hotarare judecatoreasca de constituire, cat si prin proces-verbal sau orice alta conventie scrisa intre parti.

(4) Fac parte din contractele colective de munca si conventiile dintre partile semnatare ale acestora prin care se solutioneaza conflictele colective de munca, precum si hotararile arbitrale in aceasta materie, incepand cu data pronuntarii acestora. Hotararile arbitrale se transmit depozitarului contractului colectiv de munca pentru inregistrare.

Art. 129 (1) Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati.

(2) Initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.

(3) Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.

(4) In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea, aceasta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

(5) Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor.

(6) Contractele colective de munca pot sa prevada renegocierea periodica a oricaror clauze convenite intre parti.

Art. 130 (1) In termen de 5 zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere prevazute de art. 129 alin. (4), angajatorul sau organizatia patronala are obligatia sa convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

(2) La prima sedinta de negociere se stabilesc informatiile publice si cu caracter confidential pe care angajatorul le va pune la dispozitia delegatilor sindicali sau ai reprezentantilor angajatilor, conform legii si data pana la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie.

(3) Regimul informatiilor confidentiale puse la dispozitie de angajator este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor.

(4) Informatiile pe care angajatorul sau organizatia patronala le va pune la dispozitia delegatilor sindicali ori a reprezentantilor angajatilor, dupa caz, vor cuprinde cel putin date referitoare la:

a) situatia economico-financiara la zi;

b) situatia ocuparii fortei de munca.

(5) Tot la prima sedinta de negociere partile vor consemna in procesul-verbal urmatoarele:

a) componenta nominala a echipelor de negociere pentru fiecare parte, in baza unor imputerniciri scrise;

b) nominalizarea persoanelor mandatate sa semneze contractul colectiv de munca;

c) durata maxima a negocierilor convenita de parti;

d) locul si calendarul reuniunilor;

e) dovada reprezentativitatii partilor participante la negocieri;

f) dovada convocarii tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere;

g) alte detalii privind negocierea.

(6) Data la care se desfasoara prima sedinta de negociere reprezinta data la care se considera ca negocierile au fost declansate.

(7) La fiecare sedinta de negociere se vor incheia proceseverbale semnate de reprezentantii mandatati ai partilor in care se va consemna continutul negocierilor.

Art. 131 (1) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.

(2) Este interzisa orice imixtiune a autoritatilor publice, sub orice forma si modalitate, in negocierea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor colective de munca.

Art. 132 (1) Clauzele contractelor colective de munca pot stabili drepturi si obligatii numai in limitele si in conditiile prevazute de lege.

(2) La incheierea contractelor colective de munca, prevederile legale referitoare la drepturile angajatilor au un caracter minimal.

(3) Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil incheiat la nivel superior.

(4) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de munca aplicabile.

CAPITOLUL II
  Efectele contractelor colective de munca

Art. 133 (1) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:

a) pentru toti angajatii din unitate, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel;

b) pentru toti angajatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca;

c) pentru toti angajatii incadrati in unitatile din sectorul de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca si care fac parte din organizatiile patronale semnatare ale contractului.

(2) La fiecare dintre nivelurile prevazute la alin. (1) se incheie si se inregistreaza un singur contract colectiv de munca.

(3) In contractele colective de munca la orice nivel clauzele aplicabile angajatilor incadrati cu contract individual de munca in sectorul bugetar vor respecta in mod obligatoriu prevederile art. 138.

CAPITOLUL III
  Partile si reprezentarea acestora la negocierea colectiva

Art. 134 Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati la negocieri dupa cum urmeaza:

A. din partea angajatorilor:

a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;

b) la nivel de grup de unitati, de catre angajatori care au acelasi obiect principal de activitate, conform codului CAEN, constituiti voluntar sau conform legii;

c) la nivel de sector de activitate, de catre organizatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit prezentei legi;

B. din partea angajatilor:

a) la nivel de unitate, de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ potrivit prezentei legi sau de catre reprezentantii angajatilor, dupa caz;

b) la nivelul grupurilor de unitati, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative la nivelul unitatilor membre ale grupului;

c) la nivel de sector de activitate, de catre organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative potrivit prezentei legi.

Art. 135 (1) In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:

a) daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor;

b) daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.

(2) In cazul in care la nivelul grupului de unitati nu exista organizatii sindicale reprezentative care sa reprezinte cel putin jumatate din numarul total de angajati ai grupului de unitati, la negocierea contractului colectiv de munca salariatii sunt reprezentati dupa cum urmeaza:

a) de catre reprezentantii mandatati de organizatiile sindicale reprezentative din cadrul fiecarei unitati care au decis constituirea grupului;

b) pentru unitatile membre ale grupului in care nu exista sindicate reprezentative, dar exista sindicate afiliate la federatii sindicale reprezentative in sectorul de activitate in care s-a constituit grupul, angajatii sunt reprezentati de catre federatiile sindicale respective, in baza solicitarii si mandatului sindicatelor, si de reprezentantii angajatilor din respectivele unitati.

(3) Federatiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate conform prezentei legi pot participa la negocierea contractelor colective de munca la nivel de grupuri de unitati in care au sindicate afiliate, la solicitarea si in baza mandatului din partea acestora.

(4) Confederatiile sindicale reprezentative la nivel national conform prezentei legi pot participa la negocierea contractelor colective de munca la nivelul sectoarelor de activitate in care au federatii membre, la solicitarea si in baza mandatului din partea acestora.

Art. 136 (1) Contractele colective de munca, incheiate la orice nivel, nu pot fi semnate decat de reprezentantii mandatati in acest sens ai partilor care au negociat.

(2) Anterior incheierii si semnarii contractelor colective de munca la nivel de sector de activitate, angajatorii membri ai organizatiilor patronale reprezentative la nivel de sector de activitate, precum si organizatiile sindicale membre ale confederatiilor sindicale participante la negocieri isi vor imputernici reprezentantii sa negocieze prin mandat special.

CAPITOLUL IV
  Partile si reprezentarea acestora la negocierea colectiva in sectorul bugetar

Art. 137 In sectorul bugetar, partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati dupa cum urmeaza:

A. din partea angajatorilor:

a) la nivel de unitate, de catre conducatorul institutiei bugetare sau de catre persoana mandatata in acest scop;

b) la nivel de grup de unitati, de catre reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite;

c) la nivel de sector de activitate, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente;

B. din partea angajatilor, la nivel de unitate, grup de unitati sau sector de activitate, de organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative conform prevederilor prezentei legi, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 135.

Art. 138 (1) Prin contractele/acordurile colective de munca incheiate in sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi in bani si in natura, altele decat cele prevazute de legislatia in vigoare pentru categoria respectiva de personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 129 alin. (3) contractele colective de munca in sectorul bugetar se negociaza, in conditiile legii, dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale ordonatorilor de credite, in limitele si in conditiile stabilite prin acestea.

(3) Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege in limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor si nu pot fi modificate prin contracte colective de munca. In cazul in care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale intre limite minime si maxime, drepturile salariale concrete se determina prin negocieri colective, dar numai intre limitele legale.

(4) Clauzele cuprinse in contractele colective de munca incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1)-(3) sunt lovite de nulitate.

(5) Raspunderea pentru incheierea contractelor colective de munca cu nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) revine angajatorului.

Art. 139 Negocierea acordurilor colective pentru functionarii publici se face in conformitate cu dispozitiile legale in materie.

CAPITOLUL V
  Incheierea contractelor colective de munca

Art. 140 (1) In scopul asigurarii participarii la negocierea contractelor colective de munca la nivel de sector de activitate, grup de unitati si unitati, angajatorii sau organizatiile patronale vor transmite tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca anuntul privind intentia de incepere a negocierilor colective. In cazul in care angajatorul sau organizatia patronala nu a initiat negocierile in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3), organizatia sindicala sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care initiaza negocierile conform art. 129 alin. (5) vor transmite tuturor partilor indreptatite sa participe la negociere anuntul privind intentia de incepere a negocierilor colective.

(2) Neinvitarea la negocieri a tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca constituie motiv de neinregistrare a contractului colectiv de munca negociat.

(3) Anuntul prevazut la alin. (1) va fi transmis in forma scrisa tuturor partilor indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii negocierilor. Acestea vor confirma in scris primirea respectivului anunt si acceptarea sau refuzul participarii la negociere. Lipsa unui raspuns scris, coroborata cu prezentarea dovezii de invitare la negocieri, va fi interpretata ca refuz de participare la negocieri.

Art. 141 (1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 de luni.

(2) Partile pot hotari prelungirea aplicarii contractului colectiv de munca, in conditiile stabilite de prezenta lege, o singura data, cu cel mult 12 luni.

(3) In cazul in care intr-o unitate nu exista un contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea acestuia in orice moment.

Art. 142 (1) Clauzele cuprinse in contractele colective de munca care sunt negociate cu incalcarea prevederilor art. 132 sunt lovite de nulitate.

(2) Nulitatea clauzelor contractuale se constata de catre instantele judecatoresti competente, la cererea partii interesate, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie.

(3) In cazul constatarii nulitatii unor clauze de catre instanta judecatoreasca, partile pot conveni renegocierea acestora.

(4) Pana la renegocierea clauzelor a caror nulitate a fost constatata, acestea sunt inlocuite cu prevederile mai favorabile angajatilor, cuprinse in lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul superior, dupa caz.

Art. 143 (1) Contractele colective de munca si actele aditionale la acestea se incheie in forma scrisa si se inregistreaza prin grija partilor, dupa cum urmeaza:

a) contractul colectiv de munca la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de munca;

b) contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati si al sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Dosarul intocmit in vederea inregistrarii va cuprinde:

a) contractul colectiv de munca, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;

b) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;

c) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;

d) dovezile de reprezentativitate ale partilor. In cazul grupului de unitati constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de munca la acest nivel, dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor partii sindicale, conform art. 134 lit. B si art. 135 alin. (2), partea patronala facand dovada constituirii grupului de unitati, conform prevederilor art. 128 alin. (3), in vederea negocierii;

e) procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;

f) pentru contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate, mandatele speciale prevazute la art. 136 alin. (2).

(3) In cazul contractelor negociate la nivelul sectoarelor de activitate, contractul colectiv de munca va fi inregistrat la nivelul respectiv numai in situatia in care numarul de angajati din unitatile membre ale organizatiilor patronale semnatare este mai mare decat jumatate din numarul total al angajatilor din sectorul de activitate. In caz contrar, contractul va fi inregistrat drept contract la nivel de grup de unitati.

(4) Pentru contractele la nivel de sector de activitate sau grup de unitati, dosarul prevazut la alin. (2) va cuprinde suplimentar si lista unitatilor carora li se aplica contractul in conformitate cu mandatele speciale prevazute la art. 136 alin. (2).

(5) In cazul in care este indeplinita conditia prevazuta la alin. (3), aplicarea contractului colectiv de munca inregistrat la nivelul unui sector de activitate va fi extinsa la nivelul tuturor unitatilor din sector, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, cu aprobarea Consiliului National Tripartit, in baza unei cereri adresate acestuia de catre semnatarii contractului colectiv de munca la nivel sectorial.

Art. 144 (1) Contractele colective de munca se aplica de la data inregistrarii lor la autoritatea competenta sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor.

(2) Contractele colective de munca la nivel de sectoare de activitate si grupuri de unitati, precum si actele aditionale la acestea vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a, prin grija partilor semnatare.

Art. 145 (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau, dupa caz, inspectoratele teritoriale de munca vor proceda la inregistrarea contractelor colective de munca dupa verificarea indeplinirii conditiilor procedurale prevazute de prezenta lege. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, contractele colective de munca vor fi restituite semnatarilor pentru indeplinirea conditiilor legale.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va publica pe pagina de internet contractele colective la nivel de sector de activitate si grup de unitati.

Art. 146 (1) Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:

a) partile nu au depus dosarul in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2);

b) nu sunt semnate de catre organizatii sindicale care reprezinta mai mult de jumatate din totalul angajatilor din sectorul sau grupul de unitati pentru care s-a negociat contractul;

c) reprezentantul oricarei parti care a participat la negocieri nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului si acest fapt a fost consemnat in procesul-verbal de negociere.

(2) La nivel de unitate, contractul colectiv de munca va fi inregistrat fara semnatura tuturor partilor numai in cazul in care partea semnatara care reprezinta angajatii acopera mai mult de jumatate din totalul angajatilor.

Art. 147 Impotriva refuzului inregistrarii contractelor colective de munca partile interesate se pot adresa instantelor judecatoresti in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VI
  Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

Art. 148 (1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.

(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea partilor care se fac vinovate de aceasta.

Art. 149 Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cate ori toate partile indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca convin acest lucru.

Art. 150 (1) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se consemneaza intr-un act aditional semnat de toate partile care au incheiat contractul.

(2) Actul aditional se transmite in scris organului la care a fost inregistrat contractul colectiv de munca si tuturor partilor semnatare si produce efecte de la data inregistrarii acestuia in conditiile prezentei legi sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor.

Art. 151 Contractul colectiv de munca inceteaza:

a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile legii;

b) la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii;

c) prin acordul partilor.

Art. 152 (1) Contractul colectiv de munca nu poate fi denuntat unilateral.

(2) Litigiile in legatura cu executarea, modificarea sau incetarea contractului colectiv de munca se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente.

Art. 153 Conform principiului recunoasterii reciproce orice organizatie sindicala legal constituita poate incheia cu un angajator sau cu o organizatie patronala orice alte tipuri de acorduri, conventii sau intelegeri, in forma scrisa, care reprezinta legea partilor si ale caror prevederi sunt aplicabile numai membrilor organizatiilor semnatare.

   
TITLUL VIII
  REGLEMENTAREA MODALITATILOR DE SOLUTIONARE A CONFLICTELOR DE MUNCA

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

Art. 154 (1) Raporturile de munca stabilite intre angajatori si angajatii acestora se desfasoara cu respectarea prevederilor legale, precum si in conditiile negociate prin contractele colective si individuale de munca.

(2) Incalcarea cu vinovatie de catre una dintre parti a obligatiilor care ii revin potrivit alin. (1) atrage raspunderea acesteia.

Art. 155 Conflictele de munca se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL II
  Conflicte colective de munca

Art. 156 Dreptul angajatilor de a declansa conflicte colective de munca in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilor contractelor colective de munca este garantat de lege.

Art. 157 Nu pot constitui obiect al conflictelor colective de munca revendicarile angajatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi sau a altui act normativ.

Art. 158 Conflictele colective de munca pot avea loc pentru apararea intereselor colective cu caracter economic, profesional sau social, in conformitate cu prevederile art. 156.

Art. 159 (1) In conflictele colective de munca la nivel de unitate angajatii sunt reprezentati de sindicatele reprezentative din unitate, potrivit legii.

(2) La nivelul unitatilor in care nu sunt constituite sindicate reprezentative, iar angajatii si-au ales persoanele care sa ii reprezinte la negocieri, aceleasi persoane ii reprezinta si in cazul conflictelor colective de munca.

Art. 160 In cazul conflictelor colective de munca angajatii sunt reprezentati de organizatiile sindicale reprezentative sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, care participa la negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de munca aplicabil.

Art. 161 Conflictele colective de munca pot fi declansate in urmatoarele situatii:

a) angajatorul sau organizatia patronala refuza sa inceapa negocierea unui contract ori acord colectiv de munca, in conditiile in care nu are incheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a incetat;

b) angajatorul sau organizatia patronala nu accepta revendicarile formulate de angajati;

c) partile nu ajung la o intelegere privind incheierea unui contract sau acord colectiv de munca pana la data stabilita de comun acord pentru finalizarea negocierilor.

Art. 162 (1) In toate cazurile in care exista premisele declansarii unui conflict colectiv de munca, organizatiile sindicale reprezentative sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, vor sesiza in scris angajatorul, respectiv organizatia patronala, despre aceasta situatie, precizand revendicarile angajatilor, motivarea acestora, precum si propunerile de solutionare. Angajatorul este obligat sa primeasca si sa inregistreze sesizarea astfel formulata.

(2) Cerinta prevazuta la alin. (1) se considera indeplinita si in cazul in care revendicarile, motivarea si propunerile de solutionare sunt exprimate de sindicatul reprezentativ sau de catre reprezentantii alesi ai angajatilor cu ocazia intalnirii cu reprezentantii angajatorului ori ai organizatiei patronale, daca discutiile purtate au fost consemnate intr-un proces-verbal.

(3) Angajatorul sau organizatia patronala are obligatia de a raspunde in scris sindicatelor sau, in lipsa acestora, reprezentantilor angajatilor, in termen de doua zile lucratoare de la primirea sesizarii, cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare dintre revendicarile formulate.

Art. 163 In situatia in care angajatorul sau organizatia patronala nu a raspuns la toate revendicarile formulate sau, desi a raspuns, sindicatele ori reprezentantii salariatilor, dupa caz, nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul colectiv de munca se poate declansa.

Art. 164 Pe durata valabilitatii unui contract sau acord colectiv de munca angajatii nu pot declansa conflictul colectiv de munca.

Art. 165 Conflictul colectiv de munca se declanseaza numai dupa inregistrarea prealabila a acestuia, dupa cum urmeaza:

a) la nivel de unitate, organizatia sindicala reprezentativa sau reprezentantii angajatilor, dupa caz, notifica angajatorului declansarea conflictului colectiv de munca si sesizeaza in scris inspectoratul teritorial de munca din judetul in care isi desfasoara activitatea angajatii unitatii care au declansat conflictul, in vederea concilierii;

b) la nivel de grup de unitati, organizatiile sindicale reprezentative vor notifica fiecarei unitati membre a grupului de unitati, precum si organizatiei patronale constituite la nivelul grupului declansarea conflictului colectiv de munca si sesizeaza in scris Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in vederea concilierii;

c) la nivelul sectorului de activitate, organizatiile sindicale reprezentative vor notifica fiecarei unitati in care au membri organizatii sindicale reprezentative, precum si organizatiilor patronale corespondente declansarea conflictului colectiv de munca si vor sesiza in scris Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in vederea concilierii.

CAPITOLUL III
  Concilierea conflictelor colective de munca

Art. 166 In toate cazurile, sesizarea pentru concilierea conflictului colectiv de munca se formuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele mentiuni:

a) angajatorul sau organizatia patronala, cu indicarea sediului si datelor de contact ale acestuia/acesteia;

b) obiectul conflictului colectiv de munca si motivarea acestuia;

c) dovada indeplinirii cerintelor prevazute la art. 161-163;

d) desemnarea nominala a persoanelor delegate sa reprezinte la conciliere organizatia sindicala reprezentativa sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor.

Art. 167 Concilierea, medierea si arbitrarea conflictelor colective de munca se fac numai intre partile aflate in conflict.

Art. 168 (1) Procedura de conciliere este obligatorie.

(2) In termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea sesizarii, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in cazul conflictelor colective de munca la nivel de grup de unitati sau la nivel sectorial, respectiv inspectoratul teritorial de munca, in cazul conflictelor colective de munca la nivel de unitate, desemneaza delegatul sau pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de munca si comunica datele persoanei desemnate atat organizatiei sindicale ori reprezentantilor angajatilor, cat si angajatorului sau organizatiei patronale.

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, respectiv inspectoratul teritorial de munca, dupa caz, convoaca partile la procedura de conciliere intr-un termen ce nu poate depasi 7 zile lucratoare de la data desemnarii delegatului.

Art. 169 (1) Pentru sustinerea intereselor lor la conciliere, sindicatele reprezentative sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor desemneaza o delegatie formata din 2-5 persoane, care va fi imputernicita in scris sa participe la concilierea organizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz. Din delegatia sindicala pot face parte si reprezentanti ai federatiei sau ai confederatiei sindicale la care organizatia sindicala este afiliata.

(2) Poate fi aleasa ca delegat al sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor angajatilor orice persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu;

b) este angajat al unitatii sau reprezinta federatia ori confederatia sindicala reprezentativa la care organizatia sindicala care a declansat conflictul de munca este afiliata.

Art. 170 Pentru sustinerea intereselor sale la conciliere, angajatorul sau organizatia patronala desemneaza printr-o imputernicire scrisa o delegatie compusa din 2-5 persoane care sa participe la conciliere.

Art. 171 (1) La data fixata pentru conciliere, delegatul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munca, dupa caz, verifica imputernicirile delegatilor partilor si staruie ca acestia sa actioneze pentru a se realiza concilierea.

(2) Sustinerile partilor si rezultatul dezbaterilor se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de catre parti si de delegatul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munca, dupa caz.

(3) Procesul-verbal se intocmeste in original, cate unul pentru fiecare parte participanta la conciliere si unul pentru delegatul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau al inspectoratului teritorial de munca, dupa caz.

Art. 172 In cazul in care in urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la solutionarea revendicarilor formulate, conflictul colectiv de munca se considera incheiat.

Art. 173 In situatiile in care acordul cu privire la solutionarea conflictului colectiv de munca este numai partial, in procesul-verbal se vor consemna revendicarile asupra carora s-a realizat acordul si cele ramase nesolutionate, impreuna cu punctele de vedere ale fiecarei parti referitoare la acestea din urma.

Art. 174 Rezultatele concilierii vor fi aduse la cunostinta angajatilor de catre cei care au facut sesizarea pentru efectuarea concilierii.

CAPITOLUL IV
  Medierea si arbitrajul

Art. 175 In vederea promovarii solutionarii amiabile si cu celeritate a conflictelor colective de munca se infiinteaza Oficiul de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca de pe langa Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 176 (1) Modalitatea de infiintare, organizare si functionare a Oficiului de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca va fi reglementata prin hotarare a Guvernului, ce va fi adoptata in cel mult 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) In cadrul Oficiului de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca vor fi constituite corpul de mediatori si corpul de arbitri ai conflictelor colective de munca.

Art. 177 Componenta si criteriile de accedere in corpul de mediatori si corpul de arbitri ai conflictelor colective de munca, competenta, atributiile, precum si procedurile de mediere si arbitraj se stabilesc prin Regulamentul de mediere si arbitraj, elaborat de Oficiul de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca de pe langa Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului justitiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 178 (1) In cazul in care conflictul colectiv de munca nu a fost solutionat ca urmare a concilierii organizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, respectiv de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz, partile pot hotari, prin consens, initierea procedurii de mediere, in conditiile prezentei legi.

(2) Pentru medierea conflictelor individuale de munca sunt aplicabile prevederile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 179 (1) Pe intreaga durata a unui conflict colectiv de munca, partile aflate in conflict pot hotari prin consens ca revendicarile formulate sa fie supuse arbitrajului Oficiului de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca de pe langa Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Hotararile arbitrale pronuntate de Oficiul de Mediere si Arbitraj al Conflictelor Colective de Munca de pe langa Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sunt obligatorii pentru parti, completeaza contractele colective de munca si constituie titluri executorii.

Art. 180 Medierea sau arbitrajul conflictului colectiv de munca este obligatorie/obligatoriu daca partile, de comun acord, au decis acest lucru inainte de declansarea grevei sau pe parcursul acesteia.

CAPITOLUL V
Greva

Art. 181 Prin greva se intelege orice forma de incetare colectiva si voluntara a lucrului intr-o unitate.

Art. 182 Greva poate fi declarata numai daca, in prealabil, au fost epuizate posibilitatile de solutionare a conflictului colectiv de munca prin procedurile obligatorii prevazute de prezenta lege, numai dupa desfasurarea grevei de avertisment si daca momentul declansarii acesteia a fost adus la cunostinta angajatorilor de catre organizatori cu cel putin doua zile lucratoare inainte.

Art. 183 (1) Hotararea de a declara greva se ia de catre organizatiile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de munca, cu acordul scris a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respective.

(2) Pentru angajatii unitatilor in care nu sunt organizate sindicate reprezentative, hotararea de declarare a grevei se ia de catre reprezentantii angajatilor, cu acordul scris a cel putin unei patrimi din numarul angajatilor unitatii sau, dupa caz, ai subunitatii ori compartimentului.

(3) Hotararea de a declara greva, cu dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), se comunica in scris angajatorului, in termenul prevazut la art. 182.

Art. 184 Grevele pot fi de avertisment, de solidaritate si propriu-zise.

Art. 185 Greva de avertisment nu poate avea o durata mai mare de doua ore, daca se face cu incetarea lucrului, si trebuie, in toate cazurile, sa preceada cu cel putin doua zile lucratoare greva propriu-zisa.

Art. 186 (1) Greva de solidaritate poate fi declarata in vederea sustinerii revendicarilor formulate de angajatii din alte unitati apartinand aceluiasi grup de unitati sau sector de activitate.

(2) Hotararea de a declara greva de solidaritate poate fi luata, cu respectarea prevederilor art. 183 alin. (1), de catre organizatiile sindicale reprezentative afiliate la aceeasi federatie sau confederatie sindicala la care este afiliat sindicatul organizator. In cazul grevelor de solidaritate prevederile art. 183 alin. (2) nu se aplica.

(3) Greva de solidaritate nu poate avea o durata mai mare de o zi lucratoare si trebuie anuntata in scris conducerii unitatii cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data incetarii lucrului.

Art. 187 (1) Grevele sunt organizate de sindicatul reprezentativ sau, dupa caz, de reprezentantii angajatilor, care vor stabili si durata acestora, cu respectarea prevederilor art. 186.

(2) Sindicatul reprezentativ ori, dupa caz, reprezentantii alesi ai angajatilor ii reprezinta pe grevisti, pe toata durata grevei, in relatiile cu angajatorii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, in cazurile in care se solicita suspendarea sau incetarea grevei.

Art. 188 Pe durata in care revendicarile formulate de angajati sunt supuse medierii ori arbitrajului, acestia nu pot declansa greva sau, daca greva este declansata, aceasta se suspenda in conditiile art. 197 alin. (3).

Art. 189 In situatia in care, dupa declansarea grevei, mai mult de jumatate din numarul angajatilor care au hotarat declararea grevei renunta in scris la greva, aceasta inceteaza.

Art. 190 (1) Greva poate fi declarata numai pentru interese cu caracter profesional, economic si social ale angajatilor.

(2) Greva nu poate urmari realizarea unor scopuri politice.

Art. 191 (1) Participarea la greva este libera. Nimeni nu poate fi constrans sa participe la greva sau sa refuze sa participe.

(2) Pe durata unei greve declansate intr-o unitate pot inceta activitatea si angajatii unor subunitati sau compartimente care nu au participat initial la declansarea conflictului colectiv de munca.

(3) In situatiile prevazute la alin. (2), revendicarile sunt cele formulate la declansarea conflictului colectiv de munca.

Art. 192 (1) Angajatii care nu participa la greva isi vor continua activitatea.

(2) Angajatii aflati in greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa impiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva.

Art. 193 (1) Organizatorii grevei au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitatii si, impreuna cu conducerea unitatii, sa asigure functionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau pentru sanatatea oamenilor.

(2) Pentru pagubele materiale provocate de catre participantii la greva, angajatorul se poate adresa instantei competente pentru despagubiri.

Art. 194 (1) Pe durata grevei conducerea unitatii nu poate fi impiedicata sa isi desfasoare activitatea de catre angajatii aflati in greva sau de organizatorii acesteia.

(2) Conducerea unitatii nu poate incadra alti angajati care sa ii inlocuiasca pe cei aflati in greva.

Art. 195 (1) Pe toata durata participarii la greva contractul individual de munca sau raportul de serviciu, dupa caz, al angajatului se suspenda de drept. Pe perioada suspendarii se mentin doar drepturile de asigurari de sanatate.

(2) In orice moment al grevei oricare parte poate solicita participarea unui reprezentant al inspectoratului teritorial de munca pentru constatarea eventualelor contraventii.

Art. 196 (1) Participarea la greva sau organizarea acesteia, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, nu reprezinta o incalcare a obligatiilor de serviciu ale angajatilor si nu atrage posibilitatea sanctionarii in niciun fel a acestora.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica daca greva este declarata ilegala, potrivit art. 200 alin. (1) lit. b).

Art. 197 (1) In timpul grevei organizatorii acesteia continua negocierile cu conducerea unitatii, in vederea solutionarii revendicarilor care formeaza obiectul conflictului colectiv de munca.

(2) In cazul in care organizatorii grevei si conducerea unitatii ajung la un acord, conflictul colectiv de munca este inchis si greva inceteaza.

(3) Pe perioada negocierilor, organizatorii grevei pot conveni cu angajatorul suspendarea temporara a grevei. Daca negocierile esueaza, greva va fi reluata, fara a mai fi necesara parcurgerea etapelor procedurale preliminare prevazute de lege.

(4) Exceptand situatia prevazuta la alin. (3), organizatorii grevei nu pot amana declansarea grevei la o alta data decat cea anuntata sau sa o suspende pe o anumita perioada decat reluand toata procedura de declansare a conflictelor colective de munca.

(5) Refuzul organizatorilor grevei de a indeplini obligatia prevazuta la alin. (1) atrage raspunderea juridica a acestora pentru pagubele cauzate unitatii.

Art. 198 Daca angajatorul apreciaza ca greva a fost declarata sau se deruleaza cu nerespectarea legii, acesta se va putea adresa tribunalului in a carui circumscriptie se afla unitatea in care s-a declarat greva cu o cerere prin care se solicita instantei incetarea grevei.

Art. 199 Tribunalul fixeaza termen pentru solutionarea cererii de incetare a grevei, care nu poate fi mai mare de doua zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, si dispune citarea partilor.

Art. 200 (1) Tribunalul examineaza cererea prin care se solicita incetarea grevei si pronunta de urgenta o hotarare prin care, dupa caz:

a) respinge cererea angajatorului;

b) admite cererea angajatorului si dispune incetarea grevei ca fiind ilegala.

(2) Hotararile pronuntate de tribunal sunt supuse numai apelului.

Art. 201 (1) Tribunalul si curtea de apel solutioneaza cererea sau, dupa caz, apelul, potrivit procedurii prevazute pentru solutionarea conflictelor colective de munca.

(2) In cazul in care dispune incetarea grevei ca fiind ilegala, instanta, la cererea celor interesati, poate obliga organizatorii grevei si angajatii participanti la greva ilegala la plata despagubirilor.

Art. 202 Nu pot declara greva: procurorii, judecatorii, personalul militar si personalul cu statut special din cadrul Ministerului Apararii Nationale, al Ministerului Administratiei si Internelor, al Ministerului Justitiei si din institutiile si structurile din subordinea sau coordonarea acestora, inclusiv al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, al Serviciului Roman de Informatii, al Serviciului de Informatii Externe, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, personalul angajat de fortele armate straine stationate pe teritoriul Romaniei, precum si alte categorii de personal carora li se interzice exercitarea acestui drept prin lege.

Art. 203 Personalul din transporturile aeriene, navale, terestre de orice fel nu poate declara greva din momentul plecarii in misiune si pana la terminarea acesteia.

Art. 204 Personalul imbarcat pe navele marinei comerciale sub pavilion romanesc poate declara greva numai cu respectarea normelor stabilite prin conventii internationale ratificate de statul roman, in conditiile art. 203.

Art. 205 In unitatile sanitare si de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, in transporturile pe caile ferate, in unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, greva este permisa cu conditia ca organizatorii grevei sa asigure serviciile, dar nu mai putin de o treime din activitatea normala.

Art. 206 Angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu pot declara greva cu conditia asigurarii a cel putin unei treimi din activitate, astfel incat sa nu puna in pericol viata si sanatatea oamenilor si sa asigure functionarea instalatiilor in deplina siguranta.

Art. 207 Functionarii publici declanseaza conflictul colectiv de munca conform procedurii prevazute in prezenta lege.

CAPITOLUL VI
  Conflictele individuale de munca

Art. 208 Conflictele individuale de munca se solutioneaza in prima instanta de catre tribunal. @

___________

@ Art. 208 a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 2/2013 incepand cu 15.02.2013.

Art. 209 Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 2/2013 incepand cu 15.02.2013.

Art. 210 Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza tribunalului in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul. @

___________

@ Art. 210. - a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 2/2013 incepand cu 15.02.2013.

Art. 211 Cererile pot fi formulate de cei ale caror drepturi au fost incalcate dupa cum urmeaza:

a) masurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate in termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa;

b) constatarea nulitatii unui contract individual de munca poate fi ceruta de parti pe intreaga perioada in care contractul respectiv se aplica;

c) plata despagubirilor pentru pagubele cauzate si restituirea unor sume care au format obiectul unor plati nedatorate pot fi cerute in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

Art. 212 (1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca vor fi judecate cu celeritate.

(2) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile.

Art. 213 Partile sunt legal citate daca citatia le-a fost inmanata cel putin cu 5 zile inaintea judecarii.

Art. 214 Hotararile instantei de fond sunt supuse numai apelului.

Art. 215 Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicarii hotararii.*)

Art. 216 Dispozitiile prezentei legi referitoare la procedura de solutionare a conflictelor individuale de munca se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

TITLUL IX

SANCTIUNI

Art. 217 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

a) incalcarea prevederilor prevazute la art. 7 alin. (2), cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;

b) refuzul angajatorului de a incepe negocierea contractului colectiv de munca, cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei;

c) nedepunerea spre publicare de catre partile semnatare a contractului colectiv de munca la nivel de grup de unitati sau sector de activitate, cu amenda de 3.000 lei. Responsabilitatea revine solidar partilor;

d) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 162 alin. (1), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

e) nerespectarea prevederii prevazute la art. 194 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;

f) impiedicarea in orice mod a accesului inspectorului de munca pentru constatarea eventualelor contraventii, conform art. 195, de catre oricare dintre partile aflate in conflict, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Inspectia Muncii.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 218 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei fapta persoanei care, prin amenintari ori prin violente, impiedica ori obliga un angajat sau un grup de angajati sa participe la greva ori sa munceasca in timpul grevei.

(2) Conditionarea sau constrangerea, in orice mod, avand ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) Actiunea penala este pusa in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala, cu exceptia infractiunii prevazute la alin. (1).

(4) Declararea grevei de catre organizatori cu incalcarea conditiilor prevazute la art. 191 alin. (1) ori la art. 202-205 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

   
TITLUL X
  DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 219 (1) Hotararile judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice de catre organizatiile sindicale sau patronale obtinute pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman valabile.

(2) Federatiile sindicale care si-au dobandit personalitatea juridica la tribunalele judetene au obligatia ca in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa solicite transcrierea in Registrul special al federatiilor si confederatiilor sindicale al Tribunalului Municipiului Bucuresti.

(3) Cererea de transcriere prevazuta la alin. (2) va fi insotita de doua copii ale hotararii definitive si irevocabile de dobandire a personalitatii juridice de catre federatia sindicala si ale ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului, dupa caz.

(4) In termen de 30 de zile de la depunerea cererii, Tribunalul Municipiului Bucuresti va solicita tribunalului judetean dosarul de dobandire a personalitatii juridice de catre federatia sindicala petenta.

Art. 220 Modelul, modul de completare si operare a registrelor speciale ale sindicatelor, respectiv ale organizatiilor patronale prevazute la art. 17 alin. (1) si, respectiv, la art. 59 alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa consultarea partenerilor sociali.

Art. 221 (1) Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata prin hotarare judecatoreasca.

(2) Verificarea mentinerii conditiilor de reprezentativitate se face din 4 in 4 ani.

(3) Hotararile judecatoresti prin care se constata indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor patronale si sindicale conform prezentei legi se comunica Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care va tine evidenta acestora.

Art. 222 (1) Reprezentativitatea organizatiilor patronale sau sindicale poate fi contestata in instanta de catre organizatiile patronale ori sindicale corespondente la nivel national, de sector de activitate, grup de unitati sau de unitati, in conditiile in care nu mai sunt indeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevazute de art. 51 alin. (1) lit. A-C, respectiv de art. 72 alin. (1) lit. A si B, pe baza carora a fost obtinuta reprezentativitatea in cauza.

(2) Contestatia se depune la instanta judecatoreasca care a acordat reprezentativitatea.

(3) In cazul in care o organizatie patronala sau sindicala semnatara a unui contract colectiv de munca isi pierde calitatea de organizatie reprezentativa, orice parte interesata indreptatita sa negocieze respectivul contract colectiv de munca are dreptul sa solicite renegocierea contractului colectiv de munca in cauza, anterior termenului de expirare a acestuia. Daca nu se solicita renegocierea, contractul colectiv de munca respectiv ramane in vigoare pana la expirarea termenului pentru care a fost incheiat.

(4) In cazul in care pe parcursul derularii unui contract colectiv de munca angajatorul isi modifica obiectul principal de activitate, ii vor fi aplicabile prevederile contractului colectiv de munca incheiat la nivelul sectorului de activitate in care se incadreaza noul obiect principal de activitate.

Art. 223 Reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege.

Art. 224 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, cu modificarile ulterioare;

b) Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 26-39, care se abroga de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului justitiei prevazut la art. 177;

c) Legea patronatelor nr. 356/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001, cu modificarile ulterioare;

d) Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Hotararea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel teritorial, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzand ministerele si alte institutii publice in cadrul carora se vor organiza comisii de dialog social

1. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

2. Ministerul Administratiei si Internelor

3. Ministerul Finantelor Publice

4. Ministerul Justitiei

5. Ministerul Apararii Nationale

6. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

7. Ministerul Mediului si Padurilor

8. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

9. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

10. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

11. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

12. Ministerul Culturii si Patrimoniului National

13. Ministerul Sanatatii

14. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

15. Ministerul Afacerilor Externe

16. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

17. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

ANEXA Nr. 2
 

- model -

 

    Institutia publica care raporteaza

RAPORT
privind activitatea comisiei de dialog social pe luna ...........

   

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Data sedintei comisiei de dialog social

Ordinea de zi

Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezolutii

 

 

 

Punct propus

Initiator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei de dialog social,

 

............................................................

 

(semnatura)

 

ANEXA Nr. 3
 

REGULAMENT-CADRU
privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice centrale

ANEXA Nr. 4
 

REGULAMENT-CADRU
privind constituirea si functionarea comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice locale

Guvernul Romaniei

 

ORDONANTA DE URGENTA NR. 77/24.06.2009

privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

___________
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 439/26.06.2009;

Aprobata cu modificari prin legea nr. 246/14.12.2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 21.12.2010;

Ultimele modificari si completari au fost aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 17/23.08.2012, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 24.08.2012.

 

Actele normative care reglementeaza activitatea de jocuri de noroc in vigoare acopera, in general, domeniul de referinta, dar, avand o vechime mare, nu mai corespund realitatilor economice, tehnice si mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora in practica, precum si modificarea actelor normative conexe activitatii au demonstrat existenta necesitatii modificarii si perfectionarii actualelor reglementari, pentru a raspunde cat mai bine cerintelor pietei specifice.

Totodata, avand in vedere masurile privind asigurarea surselor de finantare a dezvoltarii economice si tinand cont de faptul ca taxa de autorizare perceputa organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificata din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Tinand cont de situatiile expuse mai sus, ce vizeaza domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune imbunatatirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonante de urgenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1 (1) Organizarea si exploatarea activitatii de jocuri de noroc pe teritoriul Romaniei constituie monopol de stat si se desfasoara in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare si exploatare a activitatii de jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe baza de licenta de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanta de urgenta, si de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale si limitate in timp, ce vor fi exploatate in mod direct de detinatorul licentei.

(3) Activitatea de autorizare a organizarii si exploatarii jocurilor de noroc se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumita in continuare comisie, care se organizeaza si functioneaza la nivelul acestui minister, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si de alte acte normative cu incidenta in materie.

(4) Cererile privind acordarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi solutionate in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod direct de detinatorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, in comun, de catre 2 sau mai multi organizatori de jocuri de noroc intre care exista un contract de asociere in participatiune incheiat in conditiile legii, raspunderea administrativa revenind tuturor partenerilor.

Art. 2 (1) Componenta comisiei se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, din structura acesteia facand parte cel putin cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

(2) Comisia functioneaza avand in vedere principiile legalitatii, impartialitatii, rolului activ si disponibilitatii.

(3) Monitorizarea activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, direct sau impreuna cu alte institutii ale statului, in conditiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi incredintata, sub directa supraveghere a comisiei, altor institutii si autoritati de stat abilitate sau altor operatori economici autorizati in acest sens.

(4) In exercitarea atributiilor sale, comisia poate solicita date si informatii referitoare la activitatea de organizare, exploatare si monitorizare a jocurilor de noroc oricarei autoritati de stat, autoritati de supraveghere sau oricaror operatori economici care detin competente directe ori indirecte referitoare la aceasta activitate, indiferent de nivelul si forma de implicare.

Art. 3 (1) Prin joc de noroc se intelege acea activitate comerciala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, ca urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

(2) Sunt incluse in aceasta categorie si acele activitati comerciale in care beneficiarii premiilor sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fara implicarea organizatorilor.

(3) Organizarea oricarui joc de noroc implica existenta cumulativa a urmatoarelor elemente: joc si/sau partida, taxa de participare sau miza, fond de castiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanti.

Art. 4 (1) Prin taxa de participare directa se intelege suma de bani perceputa direct de la participant de catre organizator in schimbul dreptului de participare la joc.

(2) Prin taxa de participare disimulata se intelege orice suma incasata sau solicitata suplimentar fata de contravaloarea perceputa de la aceeasi persoana de acelasi operator economic pentru vanzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent daca aceasta este incasata sau solicitata direct de catre organizatorul activitatii ori de catre o alta persoana care participa sub orice forma la desfasurarea activitatii, avand ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.

Art. 5 (1) Prin mijloc de joc se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveste sau permite organizarea, desfasurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de baza si auxiliare.

(2) Prin mijloc de joc de baza se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care genereaza, in mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intra in aceasta categorie, pentru jocurile de noroc in care castigatorii sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind in mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigura organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.

(3) Prin mijloc de joc auxiliar se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, desi nu face parte integranta din mijlocul de joc de baza, concura impreuna cu acesta la organizarea si desfasurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activitati.

(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentand jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concura la organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

(5) Nu sunt permise ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1) lit. b) paragraful (ii), instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.) sau alte hartii de valoare/cu valoare declarata, cu exceptia mijloacelor de joc prevazute la alin. (4), a mijloacelor banesti, inclusiv a cardurilor bancare de credit si/sau debit.

(6) Prin echipamente tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc se intelege totalitatea echipamentelor si mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul carora isi desfasoara activitatea specifica organizatorul de jocuri de noroc autorizat in acest sens pe teritoriul Romaniei.

(7) Prin echipamente tehnice care asigura suportul pentru monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc se intelege totalitatea echipamentelor si mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul carora isi desfasoara activitatea specifica autoritatea ori, dupa caz, operatorul economic care este autorizat sa exercite monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) situate pe teritoriul Romaniei.

Art. 6 Prin organizator de jocuri de noroc se intelege persoana juridica autorizata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Poate dobandi aceasta calitate persoana juridica de drept roman constituita in conditiile legii.

Art. 7 Prin participant la jocul de noroc se intelege orice persoana fizica majora care doreste si are dreptul legal sa participe la jocuri de noroc autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionata a regulamentului respectivului joc de noroc.

Art. 8 Prin castig sau premiu se intelege sumele in bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat castigator, in conformitate cu prevederile cuprinse in regulamentul respectivului joc de noroc. Raspunderea privind acordarea castigului sau premiului revine in exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

Art. 9 Prin jocuri de noroc frauduloase se intelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele ori parametrii initiali, astfel incat sa fie adusa atingere elementelor de sansa sau metodelor de selectie.

Art. 10 (1) Jocurile de noroc se clasifica dupa cum urmeaza:

a) jocuri loto, daca sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor. In aceasta categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, si orice joc de noroc care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor si care consta in extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul carora pot fi obtinute diverse castiguri determinate de evenimente care nu se desfasoara in prezenta fizica a jucatorilor, cu exceptia jocurilor de noroc definite in continuare;

b) pariuri, daca sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fara implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc in care participantul trebuie sa indice rezultatele unor evenimente ce urmeaza sa aiba loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. In aceasta categorie se includ:

(i) pariurile mutuale, in cadrul carora premiul se distribuie participantilor declarati castigatori proportional cu numarul variantelor castigatoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar in procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

(ii) pariurile in cota fixa, in cadrul carora organizatorul este cel care stabileste pe baza unor criterii proprii si aduce la cunostinta participantilor cotele de multiplicare a mizei in cazul in care variantele jucate sunt declarate castigatoare, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecarui castig este fixata prin regulament (suma fixa sau multiplu de miza) independent de totalul mizelor;

c) jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, daca evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, in prezenta fizica a participantilor, cu sau fara participarea directa a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: carti de joc, zaruri, bile de ruleta, rulete si mese de joc, inclusiv instalatiile auxiliare ale acestora, precum si alte mijloace de joc stabilite prin hotarare a Guvernului;

d) jocurile tip slot-machine, daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, iar castigul depinde de hazard;

e) jocurile bingo desfasurate in sali de joc, cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, in prezenta fizica a jucatorilor;

f) Abrogata prin punctul 1. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

h) pariurile on-line reprezentand activitatea de pariuri in cota fixa, organizata prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

i) jocurile de noroc on-line reprezentand totalitatea jocurilor de noroc, altele decat cele definite la lit. a), e), f), g) si h), care sunt desfasurate altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate si transmise prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut autorizatie si licenta.

(2) Pentru jocurile de noroc prevazute la alin. (1), precum si pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta este obligatorie detinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Activitatea economica reprezentata de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. g)-i), se va desfasura in conditiile elaborarii si implementarii, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si a altor reglementari specifice, a unui cadru de reglementare si supraveghere a furnizarii si consumului de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, cu conditia respectarii principiilor privitoare la:

(i) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;

(ii) asigurarea integritatii si a transparentei operatiunilor desfasurate de catre si prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum si a unui sistem de joc echitabil, supravegheat si verificat permanent din punctul de vedere al securitatii si corectitudinii activitatilor desfasurate;

(iii) prevenirea si combaterea activitatilor infractionale care pot fi desfasurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;

(iv) asigurarea unei dezvoltari echilibrate si echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice in cauza;

(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementarilor din acest domeniu de activitate, in vederea diminuarii si limitarii unor posibile vulnerabilitati ale acestui sector economic fata de potentiale activitati infractionale, precum si a diminuarii expunerii fata de riscul de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism.

Art. 11 Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:

a) tombolele organizate in scoli, in gradinite sau in alte colectivitati si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun castiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritatii participantului;

c) actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarilor si care nu presupun taxa de participare, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare.

Art. 12 (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta si este valabila 5 ani de la data acordarii, cu conditia platii taxei de autorizare anuala conform prevederilor art. 14.

(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor instiinta comisia despre orice modificare, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz.

(3) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc este valabila un an de la data acordarii, dupa cum urmeaza:

a) in cazul jocurilor loto: pentru intreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor;

b) in cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de baza prin care se desfasoara organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a fiecarei activitati distincte;

c) in cazul jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati;

d) in cazul jocurilor bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati;

e) in cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc.

f) in cazul jocurilor de noroc prevazute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), pentru intreaga activitate de organizare, desfasurare si exploatare si pentru toate echipamentele tehnice care concura la aceasta.

(4) Prin data acordarii se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si s-a avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14.

(5) In situatia in care un operator economic nu mai detine licenta de organizare a jocurilor de noroc valida, indiferent de motivul care a generat aceasta stare, autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc emise in favoarea acestuia isi pierd valabilitatea cu aceeasi data, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.

Art. 13 (1) Acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizeaza cu perceperea de taxe.

(2) Pentru societatile care organizeaza pariuri in cota fixa si/sau pariuri on-line, taxa pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileste in functie de incasarile efectiv realizate de societati din exploatarea acestei activitati, dar nu mai putin de nivelul minim al taxei stabilite in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si taxa de acces prevazuta la alin. (4) constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se aloca anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice. Sumele se vireaza lunar din buget la nivelul incasarilor.

(4) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, permit accesul in locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore in intervalul 8,00-8,00, pentru fiecare persoana, iar organizatorii de jocuri de noroc tip slot-machine incaseaza biletul de intrare numai de la jucatori.

(5) Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite si se incaseaza la receptie pentru fiecare persoana care intra in cazinou, indiferent daca aceasta participa sau nu la jocurile de noroc.

(6) Persoanele carora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia sa-l pastreze, pe toata perioada cat se afla in incinta locatiei in care se elibereaza astfel de bilete.

(7) Biletele de intrare se vor emite in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 14 (1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc si a taxei de acces prevazute la art. 13 alin. (4), precum si nivelul minim al capitalului social subscris si varsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta si pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Taxele aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se platesc de catre operatorii economici organizatori, dupa cum urmeaza:

a) taxa aferenta licentei de organizare a jocurilor de noroc:

(i) pentru primul an, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;

(ii) pentru anii urmatori, cu 10 zile inainte de expirarea anului precedent;

b) taxa anuala aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine, taxa se datoreaza pentru fiecare mijloc de joc si se plateste in 4 rate trimestriale egale, astfel:

A. pentru primul trimestru - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;

B. pentru celelalte trimestre - pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul urmator;

(ii) pentru jocurile bingo in sali de joc, taxa anuala se datoreaza pentru fiecare locatie si se plateste integral pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;

(iii) pentru jocurile de tip pariu, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line, taxa anuala se datoreaza si se plateste dupa cum urmeaza:

A. sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;

B. in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa anuala de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevazute in anexa asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare; @

____________

@ Subpunctul (iii) a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

c) taxele aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. pentru jocuri loto si pariuri mutuale - pana la data de 25 martie inclusiv pentru anul in curs.

d) sumele incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevazuta la art. 13 alin. (4) se vireaza in totalitate la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru luna anterioara.

(3) Cota procentuala din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de catre organizatorii de jocuri de noroc bingo in sala de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. se achita in avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisa numai pe baza prezentarii documentului de plata vizat de trezorerie.

Art. 15 (1) Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca:

a) operatorii economici sa faca dovada:

(i) existentei ca obiect principal de activitate a organizarii de jocuri de noroc;

(ii) existentei avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, eliberat in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;

(iii) constituirii capitalului social subscris si varsat in cuantumul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;

b) reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

c) reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre reprezentantii legali ai persoanei juridice nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta si in conditiile impuse de aceasta.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie sa faca dovada ca:

a) detin licenta de organizare a jocurilor de noroc valabila la data depunerii cererii pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc;

b) spatiul propus este inregistrat la oficiul registrului comertului de catre organizatorul in cauza conform prevederilor legale in vigoare pentru desfasurarea activitatilor comerciale in cadrul imobilelor si indeplineste cerintele prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;

c) spatiul propus nu este situat in incinta unui asezamant de invatamant, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor asezaminte de cultura, arta, sanatate, cu caracter social, de culte religioase si altele asemenea sau in perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfasurarea de jocuri de noroc in spatii care datorita amplasarii ar conduce la obstructionarea traficului sau la limitarea liberului acces catre alte locatii de interes (intrari in imobile, pasaje pietonale, statii ale mijloacelor de transport in comun etc.); in mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc in cinematografe, sali de spectacole, sali de sport, case de cultura si altele de acest fel, cu conditia sa fie asigurate cumulativ urmatoarele conditii: acces separat pentru jucatori, sa nu fie deranjate in vreun fel celelalte activitati si sa poata fi restrictionat total accesul minorilor;

d) activitatea de tip cazinou urmeaza a se organiza in imobile care nu au destinatia de locuinta sau in locatii care fac parte din hoteluri avand o clasificatie, conform normelor nationale in vigoare, de cel putin 3 stele;

e) mijloacele de joc si locatiile/spatiile propuse indeplinesc conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in normele de aplicare a acesteia;

f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare, facand parte integranta constructiva din mijlocul de joc respectiv sau adaugat ulterior acestora (tip "black-box"), care permite controlul autoritatilor prevazute la art. 28 asupra modului de organizare si exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca mecanismele respective, conditiile de avizare pentru entitatile care aditioneaza sistemele de tip "black-box", instalarea acestora si monitorizarea activitatii sunt prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;

g) salile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate in orice zi, totalul premiilor acordate in ziua respectiva, precum si evidenta terminalelor interconectate in sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel putin 30 de zile inainte de obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spatiu in care se desfasoara activitatea de pariuri trebuie sa fie identificat in sistemul central. Orice modificare ulterioara va fi comunicata cu cel putin 15 zile inainte de a fi operationala;

h) Abrogata prin punctul 2. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

i) detin toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc in mod obligatoriu pe teritoriul Romaniei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile de noroc on-line, exceptie de la aceasta prevedere facand operatorii economici autorizati in acest domeniu intr-un stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectarii acestora la organismele prevazute la art. 191;

j) conditiile suplimentare ce trebuie indeplinite de operatorul economic pentru obtinerea licentei de organizare si autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prevazute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplica in situatia in care se solicita in acelasi timp atat acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, cat si acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(4) Nu se acorda licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, in situatia in care operatorii economici organizatori:

a) inregistreaza la data depunerii cererii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, obligatii de plata restante fata de bugetul general consolidat;

b) nu au constituit garantia pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta.

(5) Nu se considera obligatii de plata restante in sensul alin. (4) lit. a):

a) obligatiile restante pentru care operatorii economici au obtinut inlesniri la plata, aflate in vigoare la data depunerii documentatiei;

b) obligatiile datorate si neachitate, cuprinse in titluri executorii pentru care instanta judecatoreasca a dispus suspendarea executarii silite sau in cazul in care suspendarea executarii silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciara;

c) obligatiile de plata pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate in conditiile legii, dupa caz.

(6) Numarul minim de mijloace de joc, locatii sau dotari tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numarul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelasi operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate in cadrul aceleiasi locatii sau in locatii diferite. Daca numarul autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc platite de organizator scade sub numarul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, licenta de organizare a jocurilor de noroc se revoca de drept, fara indeplinirea altor proceduri prealabile. Numarul de slot-machine, pentru fiecare locatie, este de:

(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spatiile in care, pe langa celelalte activitati care se desfasoara in cadrul incintei respective, altele decat exploatarea de jocuri de noroc, se exploateaza numai aceasta categorie de mijloace de joc;

(ii) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spatiile in care se desfasoara cu precadere alte activitati cu caracter economic, amplasarea, organizarea si exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct in cadrul locatiei;

(iii) minimum doua mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locatiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate in sistemul de joc "jack-pot", in situatia in care mijloacele de joc sunt exploatate in cel putin doua locatii;

(v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite intr-o singura entitate si la care exploatarea se realizeaza de la mai multe terminale (posturi) de joc;

b) numarul minim de mese speciale de joc din cadrul locatiei in care se organizeaza activitatea de tip cazinou este de: 12 in municipiul Bucuresti, dintre care cel putin doua mese de ruleta; 10 in alte locatii decat in municipiul Bucuresti, dintre care cel putin doua mese de ruleta; jocul direct intre participanti se poate organiza la numarul total de mese aprobat, mai putin la mesele de ruleta;

c) locatiile in care se exploateaza activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere si inregistrare video, precum si cu mijloace de joc si tehnica de baza si complementara specifica la nivelul practicat pe plan international, in conditiile prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;

d) organizatorii activitatii de tip cazinou vor tine evidenta datelor de identificare ale persoanelor care intra in incinta locatiilor in care este exploatat acest gen de activitate numai in format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhiveaza prin grija acestuia si se pastreaza pentru un interval de minimum 5 ani;

e) in cadrul fiecarei locatii in care se organizeaza si se exploateaza activitatea de bingo in sali de joc dotarea tehnica minimala trebuie sa cuprinda: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afisaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive si accesorii specifice jocului de bingo;

f) pentru activitatea de pariuri, numarul minim de spatii in care poate fi exploatata activitatea de acelasi operator economic este de 15;

g) pentru activitatea de pariuri, numarul minim de terminale specializate in dotarea unui operator economic este de 30;

h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnica minimala trebuie sa cuprinda:

(i) pentru locatia centrala: sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmarirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru punctul de lucru (agentie): minimum un terminal specializat pentru emiterea si inregistrarea pariurilor, o imprimanta pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date catre locatia centrala;

(iii) pentru locatia aflata la Ministerul Finantelor Publice: sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc.);

i) Abrogata prin punctul 3. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

j) Abrogata prin punctul 3. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite intr-o singura entitate si sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda pentru intreaga entitate, iar taxa de autorizare se datoreaza pentru fiecare terminal (post) in parte, fiecare fiind inclus in calculul numarului minim de masini prevazut la alin. (6).

(8) Forma si continutul licentei de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care sunt exploatate jocurile de noroc, conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de joc, conditiile referitoare la regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara in vederea acordarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si obligatiile care le revin organizatorilor in vederea mentinerii valabilitatii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 16 (1) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip "jack-pot" prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locatie, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip "mistery", sau a aparatelor de acelasi tip, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip "progresiv". Organizatorii sistemelor de tip "jack-pot", pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt comisiei cu cel putin 10 zile inainte de data de incepere a exploatarii activitatii, precum si seriile jocurilor tip slot-machine interconectate in sistem si locatia/locatiile in care sunt exploatate acestea.

(2) In cadrul sistemelor de tip "jack-pot" se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine apartinand aceluiasi operator economic si numai in perioada in care pentru acestea exista autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc valabila.

(3) Pentru organizarea sistemului de tip "jack-pot" este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii minime: acelasi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, avand acelasi protocol de comunicare, software specializat si algoritm aleatoriu de acordare a premiului.

(4) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor pot organiza turnee de poker in baza unui regulament aprobat de comisie si cu conditia platii taxei de organizare. Cuantumul taxei de organizare anuale este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanta de urgenta si constituie venit la bugetul de stat.

Art. 17 (1) Comisia poate dispune anularea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, atunci cand se constata ca la data acordarii acesteia solicitantii au oferit informatii incorecte sau inexacte, care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz. In aceasta situatie, o noua solicitare de autorizare poate fi facuta dupa cel putin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Efectele anularii nu se rasfrang asupra premiilor acordate participantilor la jocurile de noroc care au actionat cu buna-credinta.

(2) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc in una dintre urmatoarele situatii:

a) neindeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale in vigoare, cu o intarziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente in conditiile legii;

b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;

c) dupa retragerea avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, acestia isi mentin pozitia respectiva dupa parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicarii retragerii avizului;

d) impotriva persoanei juridice s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

e) reprezentantii legali ai operatorului economic se afla intr-o stare de incompatibilitate pentru o perioada mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;

f) mentinerea pozitiei detinute pentru mai mult de 30 de zile de catre oricare dintre asociatii sau reprezentantii legali ai persoanei juridice impotriva carora s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;

h) neconstituirea garantiei in cuantumul, in forma si la termenul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;

h1) constatarea unor nereguli in ceea ce priveste evidentierea castigurilor acordate, retinerea la sursa a sumelor aferente si neplata acestora sau plata cu o intarziere mai mare de 30 de zile, precum si in ceea ce priveste nerespectarea oricaror conditii de licentiere si autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta sau prin alte reglementari specifice;

h2) constatarea in activitatea de jocuri de noroc a nerespectarii prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;@

___________

@ Litera h2) a fost introdusa prin punctul 19. din Lege nr. 246/2010 incepand cu 24.12.2010.

i) nerespectarea oricareia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) B, art. 15 alin. (2) si (7), art. 16 si la art. 21 alin. (2)-(4).

(3) Comisia poate dispune, pentru o perioada de cel mult 6 luni, masura suspendarii licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea, in mod repetat, de catre organizator a prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7), pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au facut obiectul aprobarii, avand ca rezultat prejudicierea participantilor la jocul de noroc respectiv, sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc in cazurile pentru care s-a prevazut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta masura de suspendare a autorizatiei, dupa caz.

(4) Comisia poate dispune masura suspendarii sau revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc, dupa caz, la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarea actelor de terorism, constatata prin acte administrative ramase definitive in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

(5) In vederea dispunerii masurilor prevazute la alin. (1)-(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizarii efectuate de organele cu atributii de control prevazute la art. 28 alin. (1).

(6) In situatia in care se constata ca, dupa expirarea perioadei de suspendare prevazute la alin. (3), se mentin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungeste pana la remedierea neregulilor care au atras dispunerea masurii de suspendare.

(7) Dupa revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc in situatiile prevazute la alin. (2), o noua solicitare poate fi facuta dupa cel putin un an de la data la care decizia de revocare a ramas irevocabila in sistemul cailor de atac.

(8) Neprezentarea la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice a documentelor care atesta plata obligatiilor pentru care termenul prevazut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata atrage revocarea aprobarii acordate de comisie, fara a se mai emite licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc respectiva, dupa caz.

(9) Dupa revocarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si dupa incetarea activitatii de jocuri de noroc, sub orice forma, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati sa achite diferenta ramasa de plata din taxa anuala aferenta autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 18 (1) Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. i se incredinteaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea si exploatarea de jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1), inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sistemelor de telefonie fixa sau mobila.

(2) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. beneficiaza de licenta, respectiv autorizatie, pentru jocurile de noroc desfasurate in conditiile alin. (1), prin efectul legii, cu conditia achitarii taxelor pentru obtinerea licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. poate organiza si exploata, cu personal, mijloace si in locatiile proprii sau in comun, sub orice forma, jocuri de noroc, altele decat cele prevazute la alin. (1), numai pe baza de licenta, respectiv autorizatie, obtinuta in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

(4) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. poate organiza si exploata activitatile pentru care, potrivit alin. (1), detine exclusivitate, in comun cu alte loterii nationale afiliate la European State Lotteries and Toto Association, in conditiile prevazute la alin. (2).

(5) In vederea realizarii obiectului de activitate, Compania Nationala Loteria Romana - S.A. poate incheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, pentru care detine sau obtine licenta si autorizatie in conditiile legii.

Art. 19 (1) Controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si altor mijloace de joc, cu exceptia celor pentru care exista certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integranta din mijlocul de joc respectiv, se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala.

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decat cele pentru care controlul tehnic se efectueaza in conditiile alin. (1), se realizeaza pe raspunderea exclusiva a organizatorilor. Odata cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implica utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic.

(3) Abrogat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

(4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si tarifele practicate pentru activitatile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei si al ministrului finantelor publice. Pana la data intrarii in vigoare a ordinului sunt valabile tarifele din anul anterior.

(5) In normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala se cuprinde si verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidentierea distincta a verificarii efectuate si a rezultatelor acesteia in documentele eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si altor mijloace de joc se va desfasura conform normelor tehnice in vigoare la data prezentei ordonante de urgenta, la tarifele practicate de Biroul Roman de Metrologie Legala la aceeasi data.

(7) Costul activitatilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.

Art. 191 (1) Controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa ori mobila se realizeaza de institutii sau autoritati de stat, abilitate in acest sens, sau de operatori economici autorizati de comisie.

(2) Operatorii economici autorizati potrivit alin. (1) vor permite accesul neconditionat al tuturor institutiilor cu competente in intregul domeniu de activitate gestionat.

(3) Conditiile de autorizare a respectivilor operatori economici vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 20 (1) Operatorii economici care produc in Romania, importa sau realizeaza achizitii intracomunitare in Romania, astfel cum acestea sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de mijloace de joc, in scopul comercializarii sau utilizarii, sub orice forma, pe teritoriul Romaniei, sunt obligati ca in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii operatiunilor respective in documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Introducerea pe teritoriul Romaniei de mijloace de joc sub orice alta forma decat cele prevazute la alin. (1) se declara cu 15 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii comisiei, in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si se poate realiza numai in conditiile in care se face dovada inregistrarii declaratiei respective la registratura Ministerului Finantelor Publice.

(3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul Romaniei in scopul organizarii de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanta de urgenta, sub orice forma, de catre persoanele fizice.

(4) Operatorii economici care vand sau cumpara mijloace de joc sunt obligati sa declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzactiei comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la realizarea acesteia.

(5) Detinatorii de drept ai mijloacelor de joc care au facut anterior obiectul autorizarii si care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc sa exploateze sau sa puna la dispozitie, sub orice forma, respectivele mijloace de joc sunt obligati sa declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(6) Operatorii economici care intentioneaza sa produca in Romania mijloace de joc in scopul comercializarii sau utilizarii sunt obligati sa obtina avizul comisiei pentru desfasurarea acestui gen de activitati, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Operatorii economici care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta produc in Romania mijloace de joc in scopul comercializarii sau utilizarii sunt obligati sa solicite avizul comisiei in termen de 60 de zile.

Art. 21 (1) Raspunderea pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta revine in totalitate persoanelor juridice care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa asigure jucatorilor participarea la joc cu sanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, in cazul pariurilor, pe elemente de hazard si de abilitate a jucatorilor.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati:

a) sa desfasoare exploatarea activitatilor pentru care au fost autorizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale si sa tina o evidenta unitara a activitatii desfasurate, organizata la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea;

b) sa faca dovada detinerii legale in proprietate sau in folosinta prin asociere in participatiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de inchiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizati si pentru instalatiile auxiliare aferente, cu exceptia programelor informatice care pot fi utilizate pe baza de licenta;

c) sa nu utilizeze denumirea de "cazinou", "casino" sau derivate din acestea, cu exceptia organizatorilor care exploateaza acest gen de activitate si numai pentru locatiile autorizate in acest sens.

(4) Organizatorii de pariuri sunt obligati sa desfasoare exploatarea activitatilor pentru care au fost autorizati in conditiile prezentei ordonante de urgenta, prin intermediul unor programe de prelucrare automata a datelor, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate.

(5) Se interzice comercializarea biletelor sau taloanelor pentru jocul de noroc tip bingo, pentru care extragerea biletelor/taloanelor sau premierea participantilor se realizeaza prin intermediul retelelor de televiziune ori radio. @

___________

@ Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

Art. 22 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) si la art. 21 alin. (2), (3) si (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 20 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective si/sau sumele provenite din operatiunile economice aferente, dupa caz, se confisca.

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si posibilitatea aplicarii sanctiunii complementare potrivit alin. (4):

a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natura adusa acestora, a echipamentelor tehnice, a evidentelor de gestiune a participantilor, a castigurilor acordate si a sumelor aferente operatiunilor desfasurate, precum si asupra elementelor de sansa, hazard, a sistemelor de identificare a clientilor ori de gestionare a operatiunilor financiare efectuate de acestia sau a oricaror cerinte stabilite si impuse prin reglementarile specifice acestui domeniu;

b) permiterea, in cadrul desfasurarii activitatilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricarui tip de operatiuni de creditare a participantilor la jocul de noroc;

c) promovarea, de catre organizatorul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul oricarui mijloc de tip interfata de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme si mijloace asimilate, a entitatilor si a oricaror mijloace de creditare a jucatorilor in scopul participarii la activitatile organizate in acest domeniu;

d) promovarea, prin intermediul activitatilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricaror servicii, mijloace si activitati care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta ori altor reglementari specifice.

(4) La constatarea savarsirii oricareia dintre faptele contraventionale prevazute la alin. (3), comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc.

Art. 23 (1) Constituie infractiune fapta savarsita de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoana fizica, dupa caz, de desfasurare fara licenta sau autorizatie a oricareia dintre activitatile din domeniul jocurilor de noroc si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

(2) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la un an la 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:

a) Abrogata prin punctul 23. din Lege nr. 246/2010 incepand cu 24.12.2010.

b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul retelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;

c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate in alte conditii decat cele prevazute de normele legale in vigoare;

d) organizarea de jocuri clandestine ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului mijloacelor de joc in scopul obtinerii unor venituri;

e) organizarea de jocuri de bingo, in baza aceleiasi autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, in mai mult de o locatie;

f) organizarea de jocuri-concurs cu castiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicatie, televiziune ori radio, prin care se conditioneaza obtinerea unor avantaje materiale ca rezultat al raspunsurilor formulate la intrebari de cultura generala, inteligenta sau perspicacitate si care presupun o taxa de participare.

(3) Intelesul notiunilor de concursuri clandestine si jocuri clandestine va fi cel prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Abrogat prin punctul 24. din Lege nr. 246/2010 incepand cu 24.12.2010.

Art. 24 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani organizarea si desfasurarea de jocuri sau activitati, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane sa depuna sau sa colecteze bani ori sa se inscrie pe o lista, facandu-le sa spere castiguri financiare rezultate din cresterea numarului de persoane recrutate sau inscrise, indiferent cum se realizeaza aceasta colectare sau inscriere pe liste in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda fapta de a propune in mod repetat unor persoane sa depuna sau sa colecteze bani ori sa se inscrie pe o lista in conditiile prevazute la alin. (1).

Art. 25 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda fapta oricarei persoane care:

a) altereaza sau inlocuieste prin orice mijloc rezultatul unui joc dupa ce acesta a fost stabilit;

b) plaseaza sau modifica o miza dupa ce rezultatul unui joc a fost stabilit;

c) foloseste sau detine in vederea folosirii intr-o sala de jocuri orice dispozitiv prin a carui utilizare sunt alterate elementele de sansa si metodele de selectie prin care se modifica rezultatul jocului, suma sau frecventa platii intr-un joc de noroc;

d) foloseste sau detine in vederea folosirii intr-o sala de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, stiind ca acestea sunt falsificate;

e) organizeaza sau exploateaza jocuri frauduloase.

f) comunica autoritatilor competente informatii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfasoara, organizeaza sau o exploateaza, refuza sa furnizeze informatiile solicitate ori obstructioneaza controlul efectuat de organele cu atributii de supraveghere si control in acest domeniu;

g) comunica autoritatilor competente informatii incomplete, in scopul de a disimula anumite situatii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenta prevederilor art. 17 alin. (2);

h) participa, in calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente si mijloace tehnice sau al oricaror mijloace asimilate, in scopul de a-si disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operatiunilor financiare aferente;

i) participa, in calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), desi face parte din personalul si conducerea persoanei juridice care este parte contractuala, privind orice activitate conexa ori legata de jocul de noroc, in relatie cu organizatorul autorizat pe teritoriul Romaniei, sau detine calitatea de asociat ori actionar in cadrul acestei persoane juridice;

j) influenteaza sau altereaza rezultatele unui joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), indiferent daca are calitatea de organizator, participant ori daca detine controlul direct sau indirect asupra activitatii de jocuri de noroc in cauza;

k) participa pe teritoriul Romaniei la activitati de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul Romaniei, organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa ori mobila sau a oricaror mijloace asimilate.

Art. 26 (1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promotional privind activitatile si jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonante de urgenta, constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Desfasurarea activitatilor de marketing, reclama, publicitate sau orice alte activitati cu caracter promotional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) ori activitatile si serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul Romaniei, constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Art. 261 Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5), (6) sau (7) constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 200 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

Art. 27 (1) Licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, cu conditia platii taxelor aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele si in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai mult decat cuantumurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, constituind in intelesul prezentei ordonante de urgenta autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc.

(2) Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si doresc continuarea activitatii pentru care au fost autorizati sunt obligati sa solicite, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, licenta de organizare a jocurilor de noroc, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) In situatia in care operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu doresc continuarea activitatii pentru care au fost autorizati, vor achita taxa de autorizare aferenta licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, in cuantumul si la termenele prevazute de legislatia in vigoare la momentul acordarii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) notifica renuntarea in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;

b) anexeaza la notificare o declaratie a administratorului operatorului economic din care sa rezulte ca mijloacele de joc sunt dezafectate si nu sunt utilizate in scopul pentru care a fost emisa licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc.

(4) In cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitari de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc in termenul prevazut la alin. (2) sau ale caror solicitari obtin aviz negativ, o noua solicitare poate fi depusa dupa expirarea termenului de valabilitate a tuturor licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise in favoarea acestora pana data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(5) Licentele acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonante de urgenta, nu se incadreaza in categoria activitatilor care pot fi autorizate isi pierd valabilitatea de drept in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 28 (1) Controlul respectarii regimului legal al activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate si al Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Regulamentele de joc si cele de ordine interioara propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aproba de comisie.

(4) Comisia poate aproba regulamentele de joc si/sau regulamentele de ordine interioara astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, in forma modificata de catre comisie, sau le poate respinge.

(5) Membrii comisiei nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia cu buna-credinta si fara neglijenta a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce revin comisiei.

(6) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (5) se suporta de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii in cadrul comisiei, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.

(7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc si pot fi atacate la instanta competenta conform legii.

Art. 29 (1) Pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizati sa exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila sunt obligati sa constituie un fond de garantie, pentru fiecare masina electronica cu castiguri, masa de joc din cazinou ori pentru fiecare locatie, dupa caz, pana la data depunerii documentatiei in vederea acordarii licentei de organizare a jocurilor de noroc, in favoarea organului fiscal teritorial la care sunt inregistrati, prin:

a) consemnare de mijloace banesti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;

b) scrisoare/scrisori de garantie bancara emisa/emise de o societate bancara. In continutul acesteia emitentul va mentiona expres ca se angajeaza irevocabil si neconditionat, renuntand expres la beneficiul discutiunii, opozitiunii si diviziunii, sa achite obligatiile fiscale restante in contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.

(2) In situatia in care in cadrul termenului de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul in cauza solicita acordarea altor autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numarului de mijloace de joc inscrise pe cele in vigoare, dupa caz, este obligat sa reintregeasca, inainte de depunerea solicitarii, fondul de garantie existent.

(3) Organizatorii activitatii de pariuri sunt obligati sa reintregeasca fondul de garantie inainte de depunerea notificarii privind extinderea activitatii cu o noua locatie.

(4) Organizatorii au obligatia de a mentine sau completa fondul de garantie constituit la nivelul corespunzator numarului de masini electronice cu castiguri, mese de joc din cazinou sau locatii, dupa caz, pentru care detin sau solicita autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc.

(5) Neprezentarea documentelor care atesta constituirea sau suplimentarea fondului de garantie existent, conform alin. (1) si (2), atrage respingerea solicitarii sau, pentru organizatorii care se incadreaza in prevederile alin. (3), revocarea licentei acordate organizatorului in cauza.

(6) In situatia in care organele fiscale teritoriale vor utiliza garantia constituita in conditiile alin. (1)-(3), vor instiinta organizatorii despre acest fapt, organizatorii avand obligatia reconstituirii garantiei pana la primul termen de plata a obligatiilor care le revin fata de bugetul general consolidat.

(7) In situatia in care perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara expira in cadrul termenului de valabilitate a licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, organizatorul in cauza are obligatia de a prezenta o noua scrisoare de garantie sau un alt document emis de societatea bancara, din care sa rezulte prelungirea acesteia, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garantie bancara anterioare.

(8) Nivelul garantiilor pentru acoperirea riscului de neplata este urmatorul:

a) 250 lei pentru fiecare masina electronica cu castiguri sau post, dupa caz, al carei proprietar este organizatorul sau 500 lei pentru fiecare masina electronica cu castiguri sau post, dupa caz, in cazul in care organizatorul o detine sub o alta forma, dupa caz, dar nu mai mult de 250.000 lei la nivelul unui singur organizator;

b) 50.000 lei pentru fiecare masa de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 750.000 lei la nivelul unui singur organizator;

c) 20.000 lei pentru fiecare sala in care se organizeaza jocuri de bingo, dar nu mai mult de 25.000 lei la nivelul unui singur organizator;

d) 25.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri in cota fixa si cate 500 lei pentru fiecare punct de lucru (agentie) in care acesta isi desfasoara activitatea, dar nu mai mult de 500.000 lei la nivelul unui singur organizator;

e) Abrogata prin punctul 6. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

f) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

g) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

h) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e), f), g) si h), organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;

i) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizati sa exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila.

(9) In situatia in care organizatorul de jocuri specifice activitatii de cazinou exploateaza in incinta acestuia si masini electronice cu castiguri, este obligat sa constituie fondul de garantie prin insumarea obligatiilor care ii revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) si b).

(10) Pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune masura revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc emise in favoarea organizatorului respectiv.

Art. 30 (1) Pedeapsa aplicata persoanei juridice pentru savarsirea infractiunilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice.

(2) Dispozitiile Codului penal privind confiscarea speciala se aplica corespunzator pentru faptele penale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Dispozitiile art. 214 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator.

Art. 31 (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 27 alin. (1), care intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a art. 22, 23, 24, 25, 26 si 30, care intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 32 La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/1999 privind infiintarea Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 288/2001, cu modificarile ulterioare, Statutul Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. modificandu-se in mod corespunzator;

c) art. 3 lit. a), c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 366/2001, cu modificarile ulterioare;

d) art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006;

f) art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) si art. 74 lit. d) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA

   
1. Taxe anuale percepute pentru activitatile din
domeniul jocurilor de noroc

 

 

 

 

 

I.

Taxe aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

 

 

A.

Pentru jocurile loto:

500.000 lei

 

B.

Pentru pariuri mutuale:

200.000 lei

 

C.

Pentru pariuri in cota fixa:

100.000 lei

 

D.

Pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor:

400.000 lei

 

E.

Pentru jocurile tip slot-machine:

25.000 lei

 

F.

Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc:

40.000 lei

 

G.

Abrogat prin art. 20, pct. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012

 

 

H.

Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line

100.000 lei

 

I.

Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila

100.000 lei

 

J.

Pentru jocurile de noroc on-line

400.000 lei

 

K.

Pentru jocurile loto on-line

500.000 lei

 

L.

Pentru pariurile mutuale on-line

200.000 lei

 

II.

Taxe aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

 

 

A.

Pentru jocurile loto:

800.000 lei

 

B.

Pentru pariuri mutuale:

400.000 lei

 

C.

Pentru pariuri in cota fixa si pariuri on-line: 5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 250.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic

 

 

D.

Pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor:

 

 

 

(i) pentru fiecare masa, in municipiul Bucuresti:

250.000 lei

 

 

(ii) pentru fiecare masa, in alte locatii decat municipiul Bucuresti:

120.000 lei

 

E.

Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

8.000 lei

 

F.

Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 30.000 lei pentru fiecare sala, precum si 3% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

 

 

G.

Abrogat prin art. 20, pct. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012

 

 

H.

Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 10% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic

 

 

I.

Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic

 

 

J.

Pentru jocurile loto on-line

800.000 lei

 

K.

Pentru pariurile mutuale on-line

400.000 lei

 

2. Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat
la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de
organizare a jocurilor de noroc1)

   

 

 

 

 

 

A.

Pentru organizatorii care exploateaza jocuri loto:

2.000.000 lei

 

B.

Pentru organizatorii care exploateaza pariuri mutuale:

1.000.000 lei

 

C.

Pentru organizatorii care exploateaza pariuri in cota fixa:

1.000.000 lei

 

D.

Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor:

1.000.000 lei

 

E.

Pentru organizatorii care exploateaza jocurile tip slot-machine:

30.000 lei

 

F.

Pentru organizatorii care exploateaza jocurile bingo desfasurate in sali de joc:

100.000 lei

 

G.

Abrogat prin art. 20, pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012

 

 

H.

Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc de tip pariuri in cota fixa on-line

1.000.000 lei

 

I.

Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila

500.000 lei

 

J.

Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc on-line

1.000.000 lei

___________

Tabelul a fost modificat prin punctele 7 si 9. din Ordonanta nr. 17/2012 incepand cu 27.08.2012.

1) In situatia in care acelasi organizator solicita licenta de organizare a jocurilor de noroc care implica utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, conditia de existenta a unei valori minimale a capitalului social subscris si varsat la data cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc se aplica cumulativ.

3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei.

4. Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si pentru jocurile tip slot-machine:

   

 

 

 

A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: 20 lei

 

B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei

 

 

Guvernul Romaniei

 

HOTARAREA NR. 870/29.07.2009

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

___________
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 528/30.07.2009;

Ultimele modificari si completari au fost aduse prin Hotararea Guvernului nr. 823/10.08.2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31.08.2011.

   
CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

Art. 1 (1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de catre operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, denumita in continuare ordonanta de urgenta, si de prezenta hotarare, numai in baza licentei de organizare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumita in continuare comisie, in conditiile prezentei hotarari, pentru fiecare tip de activitate in parte.

(2) Activitatile pentru care se poate solicita obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt urmatoarele:

a) activitati loto, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;@

___________

@ Litera a) a fost modificata prin punctul 1. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

b) activitati de pariuri mutuale, inclusiv cele organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;@

___________

@ Litera b) a fost modificata prin punctul 1. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

c) activitati de pariuri in cota fixa;

d) activitati de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;

e) activitati de tip slot-machine;

f) activitati de bingo desfasurate in sali de joc;

g) activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune.

h) activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;@

___________

@ Litera h) a fost introdusa prin punctul 2. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

i) activitati de pariuri on-line; @

___________

@ Litera i) a fost introdusa prin punctul 2. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

j) activitati de jocuri de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanta de urgenta.@

___________

@ Litera j) a fost introdusa prin punctul 2. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(3) In situatia in care un operator economic intentioneaza sa organizeze doua sau mai multe activitati dintre cele prevazute la alin. (2), este obligat sa solicite licenta de organizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate in parte. In vederea obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanti sunt obligati sa indeplineasca cerintele specifice prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare pentru fiecare activitate in parte.

(4) Modelul licentei de organizare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 a).

(5) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda individual, este valabila pentru o perioada de 5 ani de la data acordarii si este netransmisibila.

(6) Prin data acordarii in intelesul ordonantei de urgenta se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta.

(7) In situatia in care operatorii economici nu fac dovada platii taxei aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata in cadrul comisiei, aprobarea se revoca de drept.

(8) In situatia in care un organizator de jocuri de noroc nu respecta cuantumul si termenul prevazut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din ordonanta de urgenta, licenta de organizare a jocurilor de noroc emisa in favoarea acestuia isi pierde valabilitatea de drept cu aceeasi data la care expira anul precedent celui pentru care nu a respectat obligatia de plata anuala a licentei de organizare a jocurilor de noroc.

(9) In situatia in care un organizator de jocuri de noroc detine mai multe licente de organizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplica corespunzator pentru fiecare licenta de organizare a jocurilor de noroc.

(10) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentelor norme metodologice, prin exploatarea in mod direct a activitatilor pentru care operatorii economici detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si una sau mai multe autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc se intelege ca in derularea activitatii (operarea mijloacelor de joc, evidentierea incasarilor si platilor si completarea documentelor aferente activitatii curente, precum si altele asemenea) se realizeaza numai de personalul propriu angajat, in conditiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activitatilor conexe organizarii jocurilor de noroc, respectiv organizarea activitatii financiar-contabile, de paza, de transport valori si altele asemenea, precum si pentru obtinerea dreptului de folosinta a mijloacelor de joc sau a spatiului in care se organizeaza jocuri de noroc, operatorii economici pot incheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, in conditiile legii.

(11) In intelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din ordonanta de urgenta, asocierea pentru exploatarea in comun a jocurilor de noroc se poate realiza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) asocierea se realizeaza intre 2 sau mai multi operatori economici care detin, fiecare in parte, licenta de organizare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitatile prevazute la alin. (2);@

___________

@ Litera a) a fost modificata prin punctul 3. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

b) asocierea priveste exploatarea in comun, in aceeasi incinta, a activitatilor prevazute la alin. (2) pentru care cei 2 sau mai multi asociati detin autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc;@

___________

@ Litera b) a fost modificata prin punctul 3. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

c) asocierea priveste exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectiva, exploatarea mijloacelor de joc putandu-se realiza de catre una sau mai multe persoane angajate ale unuia dintre asociati, astfel cum acestea sunt prevazute la alin. (10);

d) asocierea se realizeaza prin contract incheiat in conditiile legii, care sa prevada ca raspunderea administrativa revine ambilor parteneri.

(12) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentei hotarari, prin comunicatii se intelege comunicatii electronice, iar prin furnizor de internet se intelege furnizor de servicii de comunicatii electronice, astfel cum aceste notiuni sunt definite de legislatia in vigoare in domeniul comunicatiilor electronice. @

___________

@ Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 4. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 2 (1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de catre operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si prezenta hotarare si detin licenta de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice, prin comisie, in conditiile prevazute in ordonanta de urgenta si in prezenta hotarare.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot solicita si obtine autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare si solicita, in acelasi timp, si licenta de organizare a jocurilor de noroc.

(4) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda pentru o perioada de 12 luni.

(5) Data de incepere a valabilitatii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta.

(6) In situatia in care operatorii economici nu fac dovada platii taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc in cuantumurile si la termenele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. b) si in cuantumurile prevazute in anexa la ordonanta de urgenta, aprobarea comisiei se revoca de drept.

(7) In situatia in care data aprobarii in cadrul comisiei presupune acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru fractiuni de trimestru, respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati sa plateasca taxa de autorizare aferenta trimestrului din care face parte luna respectiva. In continuare, pentru mentinerea valabilitatii autorizatiei emise in favoarea acestora sunt obligati sa respecte termenele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. b) si cuantumurile din anexa la ordonanta de urgenta, urmand ca regularizarea taxei anuale de autorizare sa se efectueze in ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(8) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda dupa cum urmeaza:

a) in cazul jocurilor loto: pentru intreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor, conform modelului autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prezentat in anexa nr. 1 b);

b) in cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de baza prin care se desfasoara organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a fiecarei activitati distincte. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

c) in cazul jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

d) in cazul jocurilor bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

e) in cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate care presupune castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive caracteristice jocurilor bingo, fara prezenta fizica a jucatorilor. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 b);

f) in cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1 c).

g) in cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1b);@

___________

@ Litera g) a fost introdusa prin punctul 5. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

h) in cazul jocurilor de pariuri on-line: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat in anexa nr. 1b);@

___________

@ Litera h) a fost introdusa prin punctul 5. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

i) in cazul jocurilor de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanta de urgenta, fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat in anexa nr. 1b).@

___________

@ Litera i) a fost introdusa prin punctul 5. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 21 Organizatorii de jocuri de noroc au obligatia sa declare la organul fiscal competent taxele prevazute la art. 14 alin. (2) si taxa de acces definita la art. 13 alin. (4) din ordonanta de urgenta, pana la termenul de plata.

Art. 3 In situatia in care termenele de plata prevazute la art. 14 alin. (2) si in anexa la ordonanta de urgenta sunt zile nelucratoare sau sarbatori legale in conditiile legii, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 (1) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt prezentate in anexa nr. 2.

(2) Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sunt prezentate in anexa nr. 3.

(3) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se depun la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.

(4) Eliberarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, se face cu conditia ca operatorul economic in cauza sa prezinte in original si in copie documentele care atesta plata taxelor datorate anticipat conform prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, vizate de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal teritorial la care este inregistrat domiciliul fiscal al operatorului economic. In situatia in care plata s-a efectuat prin decontare bancara, se vor prezenta in original si in copie ordinul de plata si originalul extrasului de cont in care se evidentiaza debitarea contului detinut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de banca.

(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligati sa depuna la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice copia documentelor care atesta plata taxelor datorate pentru eliberarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.@

___________

@ Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 6. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 5 (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc sunt documente tiparite prin grija Ministerului Finantelor Publice de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si vor contine elemente de siguranta care sa previna contrafacerile.

(2) Cheltuielile legate de tiparirea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum si cele legate de producerea elementelor de siguranta vor fi suportate din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Culoarea predominanta a licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, forma si culoarea elementelor de siguranta se vor stabili, de comun acord, de catre Ministerul Finantelor Publice si Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.

Art. 6 (1) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc sunt obligati sa pastreze acest document in cadrul locatiei care constituie sediul social, precum si sa afiseze o copie a acestuia intr-un loc vizibil, in cadrul fiecarei locatii in care se exploateaza activitatea respectiva.

(2) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevazuta la art. 2 alin. (8) lit. a)-e), g)-i) din prezenta hotarare, sunt obligati sa afiseze o copie a acesteia intr-un loc vizibil in cadrul fiecarei locatii in care se exploateaza activitatea respectiva. Originalul autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc detinute de operatorul economic in cauza se pastreaza la sediul social al acestuia si va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate, inclusiv Garda Financiara, sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, la solicitarea acestora.@

___________

@ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(3) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevazuta la art. 2 alin. (8) lit. f) din prezenta hotarare, sunt obligati sa afiseze acest document intr-un loc vizibil, pe mijlocul de joc care face obiectul autorizarii.

Art. 7 (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa asigure participantilor la jocurile de noroc sanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard si de abilitate a participantilor la jocurile de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa asigure distributia castigurilor sau premiilor cuvenite participantilor la jocurile de noroc in cuantumul si in forma in care s-au angajat inainte de inceperea jocului respectiv si cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind calculul si plata obligatiilor care le revin in ceea ce priveste impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevazute in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa tina o evidenta unitara a activitatilor pentru care au fost autorizati in conditiile ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, indiferent de tipul acestora, precum si a rezultatelor financiare aferente, organizata la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea.

(4) Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate intr-o stare avansata de ebrietate, al celor aflate sub influenta substantelor halucinogene, al celor care nu au o tinuta decenta sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfasurari a activitatii in incinta in care sunt exploatate jocuri de noroc.

(5) Programele de joc nu sunt transmisibile in cazul transferului instalatiilor de la un organizator la altul, cu exceptia programelor informatice aferente jocurilor tip slot-machine, inclusiv a sistemelor tehnice adaugate acestora.

Art. 8 (1) Pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligati sa utilizeze mijloace financiare reprezentand jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea, precum si mijloace banesti, care constituie in intelesul ordonantei de urgenta mijloace de joc auxiliare.

(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.), a altor hartii de valoare/cu valoare declarata sau vouchere, cu exceptia cardurilor bancare de credit si/sau debit, care pot fi folosite doar in vederea participarii la joc.@

___________

@ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 8. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(3) In cazul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si in cazul jocurilor loto si al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, platile, transferurile ori retragerile de bani in/din contul de joc al jucatorului prevazut la art. 737 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o banca din Romania sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.@

___________

@ Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 9. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 9 (1) In intelesul ordonantei de urgenta, prin agentie se intelege punctul de lucru inregistrat ca atare de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc in cadrul agentiei se realizeaza in mod direct, la sediul punctului de lucru sau in alte locatii decat punctul de lucru, cu conditia ca centralizarea activitatii si raportarea rezultatelor sa se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru desemnat de organizator in care se realizeaza colectarea.

Art. 10 (1) In intelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin persoane imputernicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice se intelege persoanele din cadrul directiei de specialitate cu atributii de autorizare, iar prin persoane imputernicite din cadrul unitatilor subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se intelege inclusiv personalul Garzii Financiare.@

__________

@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(2) In intelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin persoane imputernicite din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se intelege persoanele din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si unitatile sale subordonate.

(3) Personalul cu atributii de control in domeniul jocurilor de noroc din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al Garzii Financiare are dreptul sa efectueze controale privind respectarea de catre persoanele fizice sau juridice a prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, precum si sa aplice sanctiunile prevazute de actele normative in domeniul jocurilor de noroc.@

___________

@ Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 11. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(4) Procedura de efectuare a controlului de catre personalul cu atributii de control in domeniul jocurilor de noroc din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.@

___________

@ Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 11. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 11 (1) Verificarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala pentru mijloacele masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si pentru alte mijloace de joc, cu exceptia programelor informatice care nu fac parte integranta din mijlocul de joc respectiv, vizeaza:

a) verificari pentru obtinerea aprobarii de tip (omologare);

b) verificari tehnice initiale;

c) verificari tehnice periodice;

d) verificari tehnice dupa reparatia mijlocului de joc.

(2) Sunt exceptate de la verificarile pentru obtinerea aprobarii de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene. In acest caz, operatorii economici depun la Biroul Roman de Metrologie Legala un etalon al programului de joc, o aplicatie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat in mijlocul de joc respectiv si traducerea legalizata a setului de documente obtinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeste ca mijlocul de joc respecta legislatia specifica in domeniu existenta in Romania, in vederea efectuarii verificarilor tehnice ulterioare.@

___________

@ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 12. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(3) Verificarile se efectueaza de Biroul Roman de Metrologie Legala in baza unei solicitari scrise depuse de operatorii economici, acestia fiind obligati sa suporte costurile reprezentand tarifele si cheltuielile aferente acestor activitati.

(4) In documentele emise de Biroul Roman de Metrologie Legala in vederea obtinerii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc se inscriu, in functie de tipul mijlocului de joc, urmatoarele informatii:

a) datele de identificare ale mijlocului de joc (seria de fabricatie, producatorul, anul de fabricatie);

b) datele de identificare ale proprietarului de drept al mijlocului respectiv (denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare). In situatia in care exploatarea mijlocului de joc urmeaza a fi realizata de alt operator economic, se vor inscrie distinct si datele de identificare ale acestuia;

c) documentele de provenienta a mijlocului de joc;

d) caracteristicile tehnice ale modului de functionare;

e) tensiunea de alimentare;

f) clasa de electrosecuritate;

g) factorul de multiplicare al contoarelor;

h) indexul contoarelor inainte si dupa verificare;

i) modalitatea de sigilare si componentele sigilate. Cutia de protectie a placii de baza si cea a contoarelor vor fi sigilate obligatoriu;

j) modalitatea prin care se realizeaza monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare. In situatia in care cerintele sunt indeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informatii privind faptul ca monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum si datele de identificare ale societatii care a distribuit si instalat dispozitivul respectiv;

k) drepturile de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integranta din mijlocul de joc. Pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic solicitant, care se arhiveaza la nivelul Biroului Roman de Metrologie Legala, se va inscrie proprietarul programului informatic.

(5) In documentele tehnice emise de Biroul Roman de Metrologie Legala pentru verificarile tehnice ulterioare se va identifica obligatoriu aprobarea de tip (omologarea) si emitentul acesteia.

Art. 12 (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa exploateze jocurile de noroc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc cu respectarea numarului minim de mijloace de joc, locatii sau dotari tehnice, astfel cum acesta este prevazut la art. 15 alin. (6) din ordonanta de urgenta.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatie de exploatare cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locatii si datele de identificare a mijloacelor de joc care fac obiectul mutarii, potrivit lit. A pct. 9 din anexa nr. 3.@

 ___________

 @ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 13. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa conduca evidenta contabila cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Art. 13 (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa prevada in mod expres in regulamentul de ordine interioara interzicerea accesului minorilor in spatiile organizate distinct pentru exploatarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, precum si in acele spatii pentru care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc si care sunt destinate eliberarii de cartoane sau de bilete care atesta participarea la jocul de noroc respectiv.

(2) Organizatorii sunt obligati sa afiseze la loc vizibil prevederea expresa de la alin. (1) continuta in regulamentul de ordine interioara.

Art. 14 (1) Declararea mijloacelor de joc produse pe teritoriul Romaniei se realizeaza de catre producatorul acestora, iar a celor care fac obiectul achizitiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice forma, se realizeaza de catre operatorii economici care efectueaza aceste operatiuni, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.

(2) Operatorii economici care vand sau cumpara mijloace de joc in scopul prevazut de ordonanta de urgenta vor declara tranzactia respectiva, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.

(3) Operatorii economici care nu mai doresc sa exploateze mijloacele de joc care au facut anterior obiectul autorizarii sau nu mai doresc sa le puna la dispozitie, sub orice forma, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), vor declara mijloacele de joc respective, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum si natura operatiunii si data efectuarii acesteia, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.

Art. 15 (1) In intelesul art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgenta, prin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta se intelege aprobarile acordate de comisie pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, pentru eliberarea de licente pentru exploatarea jocurilor de noroc, sub conditia platii taxelor aferente, chiar daca data de inceput a termenului de valabilitate al acestora este ulterioara datei intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta.

(2) Abrogat prin punctul 14. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(3) Abrogat prin punctul 14. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(4) Abrogat prin punctul 14. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(5) Abrogat prin punctul 14. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(6) Abrogat prin punctul 14. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 16 (1) Prin mijloace de joc produse de operatori economici in Romania, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (6) din ordonanta de urgenta, se intelege mijloacele de joc prevazute de ordonanta de urgenta pentru a fi utilizate in scopul prevazut de aceasta.

(2) Pentru obtinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic sa depuna urmatoarele documente:

1. cererea prin care se solicita comisiei acordarea avizului, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (numar de telefon, fax, adresa de e-mail) si tipul de mijloace de joc pe care urmeaza a le produce. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare);

- capitalul social subscris si varsat;

- structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;

- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

- obiectul de activitate. In obiectul de activitate trebuie sa fie cuprinse obligatoriu activitati de fabricare a jocurilor si jucariilor, cod CAEN 3240;

- sediile secundare inregistrate si adresa acestora;

3. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;

4. certificat de aprobare de tip eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legala din care sa rezulte ca mijlocul de joc care urmeaza a fi produs indeplineste cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare. Pentru fiecare tip/model de mijloc de joc se va prezenta cate un certificat de conformitate;

5. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta declaratia fiecaruia) din care sa rezulte urmatoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

- reprezentantul legal cunoaste si si-a insusit legislatia specifica jocurilor de noroc in vigoare;

- tipul/modelul mijlocului de joc care urmeaza a se produce;

- operatorul economic detine drepturile de proprietate sau de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integranta din mijlocul de joc;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare) din care sa rezulte ca impotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

7. certificatul de atestare fiscala, eliberat de organele fiscale competente, din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat;

8. procesul-verbal de omologare a contoarelor electromecanice care urmeaza a fi instalate in mijlocul de joc de tip slot-machine, emis de fabricantul acestora.

(3) Fabricarea tipurilor/modelelor de mijloace de joc se poate realiza dupa obtinerea avizului comisiei.

(4) In situatia in care, dupa obtinerea avizului, operatorul economic in cauza intentioneaza sa produca si alte tipuri/modele de mijloace de joc, procedura prevazuta la alin. (2)-(3) se aplica in mod corespunzator.

(5) In situatia in care operatorul economic nu respecta prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligatiile asumate prin declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o noua solicitare se poate depune dupa 6 luni de la data retragerii avizului.

CAPITOLUL II
  Conditii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc

SECŢIUNEA 1
  Jocurile tip slot-machine

Art. 17 (1) Mijloacele de joc incluse in categoria jocurilor tip slot-machine sunt reprezentate de masinile, utilajele si instalatiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv intr-o unitate prin care in mod independent se genereaza elemente aleatorii bazate exclusiv pe hazard, dar si pe dexteritatea sau abilitatea participantilor la jocul de noroc, fara implicarea sub orice forma sau prin orice mijloc a organizatorului, personalului acestuia ori a altor persoane la selectia sau la generarea hazardului si la stabilirea rezultatelor jocului.

(2) Din categoria mijloacelor de joc incluse in categoria jocurilor tip slot-machine fac parte:

a) mijloacele de joc constituite intr-o singura unitate si care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc (terminal);

b) mijloacele de joc constituite intr-o singura unitate si care permit accesul la jocul de noroc, simultan, mai multor participanti de la cel putin 4 posturi de joc (terminale).

(3) Incadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot-machine se va realiza de catre comisie.

Art. 18 (1) Numarul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelasi operator economic este de 50 de aparate. In acest numar sunt luate in considerare si posturile de joc (terminale) constituite intr-o singura entitate.

(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisa numai in incinta unor imobile si numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului, precum si cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (6) din ordonanta de urgenta.@

___________

@ Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(3) Incinta in care sunt exploatate numai jocuri tip slot- machine trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

a) sa fie prevazuta cu grupuri sanitare proprii sau sa fie asigurat accesul la acestea in cadrul sau in spatiul adiacent imobilului respectiv;

b) sa fie amplasata si dotata conform conditiilor prevazute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

c) sa respecte normele igienico-sanitare in vigoare;

d) sa asigure conditii ambientale corespunzatoare unei bune desfasurari a activitatii si sa nu se aduca atingere linistii si ordinii publice conform prevederilor legale in vigoare.

(4) In situatia in care in cadrul incintei se exploateaza numai mijloace de joc tip slot-machine, numarul minim de mijloace de joc trebuie sa fie de 15. In cadrul acestei incinte se pot desfasura, adiacent, si activitati economice de alimentatie publica care concura la buna desfasurare a activitatii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participantilor un grad ridicat de confort.@

___________

@ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 15. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(5) In incintele in care se desfasoara preponderent alte activitati cu caracter economic (de genul alimentatie publica sau altele asemenea), in care, de regula, nu au acces minorii neinsotiti, se pot amplasa minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc. Amplasarea acestora in cadrul incintei se va realiza distinct, astfel incat cele doua activitati sa nu se suprapuna din punctul de vedere al organizarii si exploatarii.

(6) In incintele in care, pe langa exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate si mijloace de joc tip slot-machine, numarul acestora nu poate fi mai mic de doua mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, iar amplasarea acestora in cadrul incintei se va realiza distinct, astfel incat cele doua activitati sa nu se suprapuna din punctul de vedere al organizarii si exploatarii.@

___________

@ Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 15. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(7) Mijloacele de joc slot-machine se individualizeaza prin placute de identificare marcate vizibil, in care vor fi precizate: tipul aparatului, producatorul, seria si anul de fabricatie.

(8) In situatia in care producatorul mijloacelor de joc nu a prevazut dotarea cu placute de identificare individuala sau cele montate de producator sunt deteriorate astfel incat datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, inainte de solicitarea autorizarii mijlocului de joc respectiv, este obligat sa asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevazute de producator.

Art. 19 (1) Nu se acorda autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru mijloacele de joc care nu permit monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare.

(2) Prin cerinte privind monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare, in intelesul ordonantei de urgenta si al prezentei hotarari, se intelege urmatoarele informatii:

a) total incasari (total in);

b) total plati acordate (total out);

c) conectare/deconectare mijloc de joc.

(3) Monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se pot realiza in cadrul sistemului propus, facand parte integranta constructiva din acesta sau adaugat ulterior (prin intermediul unor dispozitive de tip black-box).

(4) Documentele tehnice emise de Biroul Roman de Metrologie Legala vor contine obligatoriu informatii privind modalitatea prin care sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2). In situatia in care cerintele sunt indeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informatii privind faptul ca monitorizarea, inregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se realizeaza prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum si datele de identificare ale societatii care a distribuit si instalat dispozitivul respectiv.

(5) Operatorii economici sunt obligati ca, in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a ordinului comun al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului finantelor publice prin care se aproba Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, sa se doteze cu mijloace de joc care sa permita indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (2), in masura sa permita inregistrarea si stocarea informatiilor aferente pentru cel putin un an, fara posibilitatea de functionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare. In situatia in care mijloacele de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea data nu pot indeplini cerintele mentionate anterior, sunt obligati sa adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.@

___________

@ Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 16. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 20 (1) Prin sisteme integrate de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare adaugate ulterior mijloacelor de joc (de tip black-box), astfel cum se prevede la art. 15 alin. (2) lit. f) din ordonanta de urgenta, se intelege dispozitivele care permit inregistrarea si stocarea informatiilor prevazute la art. 19 alin. (2) din prezenta hotarare pentru cel putin un an. Sistemele de tip black-box vor avea, in mod obligatoriu, in dotare contoare electromecanice sau electronice care permit evidentierea unui numar compus din minimum 9 cifre.

(2) Pentru obtinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic care intentioneaza sa adauge si sa instaleze sisteme de tip black-box sa depuna urmatoarele documente:

1. cererea prin care se solicita comisiei acordarea avizului, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (numar de telefon, fax, adresa de e-mail) si tipul de mijloace de joc pe care urmeaza a le produce. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare);

- valoarea capitalului social subscris si varsat este de cel putin 400.000 lei;

- structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;

- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

- obiectul de activitate;

- existenta a minimum 10 sedii secundare inregistrate si adresa acestora;

3. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;

4. certificat/certificate de omologare eliberat/eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala din care sa rezulte ca sistemul/sistemele de tip black-box care urmeaza a fi adaugat/adaugate si instalate pe mijloacele de joc indeplineste/indeplinesc cerintele prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare. Pentru fiecare sistem de tip black-box se va prezenta cate un certificat de omologare;

5. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali se va prezenta declaratia fiecaruia) din care sa rezulte urmatoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

- reprezentantul legal cunoaste legislatia specifica jocurilor de noroc in vigoare;

- tipul/modelul de sistem de tip black-box care urmeaza a se produce/achizitiona in vederea adaugarii si instalarii pe mijloacele de joc;

- operatorul economic va asigura piese de schimb si service pentru sistemele de tip black-box adaugate si instalate pe mijloacele de joc;

- dispune sau va face demersurile necesare in vederea angajarii de personal cu pregatire si experienta in domeniu, suficient din punct de vedere numeric si avand disponibilitatea de a se deplasa in teritoriu;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare) din care sa rezulte ca impotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

7. certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

8. cel putin o scrisoare de intentie emisa de un producator de mijloace de joc prin care acesta isi asuma obligatia ca, in situatia in care operatorul economic solicitant va primi avizul comisiei, va pune la dispozitia acestuia informatiile, dispozitivele, produsele informatice si altele asemenea, necesare in vederea aditionarii si instalarii pe mijloacele de joc realizate de producator a sistemelor de tip black-box.

(3) Adaugarea si instalarea sistemelor de tip black-box pe mijloacele de joc se poate realiza dupa obtinerea avizului comisiei.

(4) In situatia in care, dupa obtinerea avizului, operatorul economic in cauza intentioneaza sa produca/achizitioneze alte tipuri/modele de sisteme de tip black-box, procedura prevazuta la alin. (2)-(3) se aplica in mod corespunzator.

(5) In situatia in care operatorul economic nu respecta prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligatiile asumate prin declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o noua solicitare se poate depune dupa 6 luni de la data retragerii avizului.

Art. 21 (1) Organizatorii de jocuri de noroc pot interconecta mijloacele de joc tip slot-machine pentru care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc intr-un sistem de tip jack-pot in scopul acordarii aleatorii de castiguri suplimentare persoanelor participante la joc in momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adaugarii separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatarii acestor mijloace de joc.

(2) Evidentierea sumelor din care se acorda castigurile de tip jack-pot (tabela de jack-pot) se realizeaza in cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel putin doua mijloace de joc, evidentierea acumularii fiind realizata prin dispozitive auxiliare sau in cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate in sistem.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc au obligatia de a evidentia distinct acumularile realizate si castigurile acordate in cadrul sistemului, pentru sistemele care nu evidentiaza aceste informatii pe contoarele mijlocului de joc tip slot-machine.

(4) In situatia in care se organizeaza sisteme de tip jack-pot prin interconectarea a doua sau mai multe mijloace de joc aflate in cadrul locatiei sau al mai multor locatii in care sunt exploatate jocuri de tip slot-machine, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta si a prezentei hotarari, numarul de sisteme care poate fi organizat este determinat de numarul mijloacelor de joc din cadrul incintei/incintelor respective, obligatia prevazuta la alin. (3) aplicandu-se in mod corespunzator.

(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem in parte, vor notifica acest fapt comisiei conform modelului prezentat in anexa nr. 7.

(6) Se interzice organizarea sistemelor de tip jack-pot in situatia in care nu sunt indeplinite prevederile din ordonanta de urgenta si din prezenta hotarare.

Art. 22 (1) Jocurile de tip slot-machine vor avea, in mod obligatoriu, in dotare contoare electromecanice neresetabile care permit evidentierea unui numar compus din minimum 6 cifre, care vor inregistra atat sumele intrate, cat si premiile acordate.

(2) Contoarele vor fi prezentate, in mod obligatoriu, spre citire si verificare organelor de control, la solicitarea acestora.

Art. 23 (1) Exploatarea jocurilor de noroc se efectueaza in conformitate cu regulamentul de ordine interioara aprobat de comisie pentru fiecare incinta, care va prevedea expres obligatiile si responsabilitatile fiecarei persoane care participa la exploatarea in mod direct a activitatii, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (10) din prezenta hotarare.

(2) Evidenta primara se tine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot-machine si sistem de joc de tip jack-pot, dupa caz, conform modelului prezentat in anexa nr. 8 a), pentru mijloacele de joc care opereaza in lei, respectiv in anexa nr. 8 b), pentru mijloacele de joc care opereaza in valuta.

(3) Lunar, in ultima zi a lunii, incasarile vor fi centralizate conform modelului prezentat in anexa nr. 9 a), pentru mijloacele de joc care opereaza in lei, respectiv in anexa nr. 9 b), pentru mijloacele de joc care opereaza in valuta.

(4) Formularele astfel completate vor fi cuprinse intr-un registru special, numerotat, legat si stampilat de catre organul fiscal competent in administrarea punctului de lucru apartinand organizatorului respectiv.

(5) Scrierile se vor face cu pix cu pasta, lizibil, fiind interzise stersaturile sau modificarile, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(6) Eventualele greseli vor fi corectate prin bararea sumelor inregistrate gresit si inscrierea sumelor corecte deasupra acestora, certificata prin semnatura persoanei care a completat formularul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(7) Evidenta contabila va fi tinuta zilnic pe baza evidentei tuturor operatiunilor de exploatare.

Art. 24 (1) Organizatorii care exploateaza mijloace de joc de tip slot-machine sunt obligati:

a) sa nu practice iluminarea excesiva a intrarii sau a locatiei in care exploateaza mijloacele de joc respective, sub orice forma sau prin utilizarea oricaror mijloace, cu exceptia situatiei in care intreaga cladire din care face parte locatia in care se desfasoara activitatea face obiectul iluminarii, alta decat iluminatul stradal;

b) sa acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafetele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) sa fie impiedicata vizualizarea activitatilor care se desfasoara in locatia respectiva;

(ii) sa nu fie sugerata activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, inscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfasurata in urmatoarele conditii:

a) sa inscrie denumirea societatii organizatoare, denumirea activitatii sau alte inscrisuri pe care organizatorii le considera a fi relevante la intrarea in locatia in care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafata vitrata dispusa in spatiul aferent locatiei in limita a 6 m2;

b) panoul prevazut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care sa permita pe timp de noapte doar vizualizarea inscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si orice alte mijloace de iluminat dinamic.

(3) Organizatorii care exploateaza mijloace de joc de tip slot-machine in locatiile prevazute la art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (ii) si (iii) din ordonanta de urgenta nu pot mediatiza spatiile in care exploateaza activitatea pentru care au fost autorizati. Acestor organizatori nu li se aplica prevederile alin. (1) lit. b).

(4) Este permisa expunerea la loc vizibil in cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare in vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecarui material in parte nu va putea depasi 1 m2, iar suprafata totala 3 m2.

(5) Abrogat prin punctul 17. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(6) Abrogat prin punctul 17. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

 

SECŢIUNEA a 2-a
  Jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor

Art. 25 (1) Jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor se desfasoara in spatii corespunzatoare, denumite cazinouri, in care exploatarea jocurilor de noroc este realizata la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizeaza:

a) intre participanti si organizator;

b) direct intre participanti, organizatorul avand obligatia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comisie.

(2) Prin imobile care nu au destinatia de locuinta se intelege imobilele care nu au fost construite avand aceasta destinatie sau nu au dobandit aceasta calitate ulterior prin modificari succesive. Jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor se pot organiza, de asemenea, in imobile care au fost construite avand destinatia de locuinta, dar care ulterior, prin modificari succesive, au pierdut aceasta calitate.

(3) Prin normele nationale in vigoare pentru clasificarea hotelurilor se intelege clasificarea acordata hotelurilor de Ministerul Turismului, conform prevederilor legale in vigoare.

(4) Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor este permisa numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.

(5) Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca incintele in care se organizeaza activitati specifice cazinourilor sunt:

a) spatiile in care sunt amplasate mesele de joc trebuie sa fie organizate astfel incat sa se creeze o ambianta placuta pentru participanti;

b) sa fie corespunzator amenajate;

c) sa fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea si monitorizarea activitatii, dar astfel montat incat sa nu deranjeze participantii;

d) sa beneficieze de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzatoare dimensiunii acestora;

e) sa fie prevazute cu circuit electric de siguranta. La usile de evacuare vor fi montate lampi electrice care sa intre in functiune in momentul unei avarii la circuitul electric de baza, constituind in acceptiunea prezentei hotarari circuit electric de iluminare de siguranta. Aceste lampi vor fi amplasate astfel incat, in situatii de necesitate, sa asigure protejarea si evacuarea jucatorilor, a personalului salii, precum si a valorilor. Nu va fi autorizata organizarea activitatii de tip cazinou in spatii in care nu exista circuit electric de iluminare de siguranta sau acesta nu functioneaza in mod corespunzator;

f) sa fie prevazute cu grupuri sanitare proprii;

g) sa fie amplasate si dotate conform conditiilor prevazute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

h) sa respecte normele igienico-sanitare in vigoare;

i) sa asigure conditii ambientale corespunzatoare unei bune desfasurari a activitatii si sa nu se aduca atingere linistii si ordinii publice, conform prevederilor legale in vigoare;

j) sa permita amenajarea unor incaperi conexe, strict necesare activitatii, respectiv camera tehnica, grupuri sanitare pentru personal, bar, garderoba, camera de odihna pentru personal etc.

Art. 26 (1) In toate cazinourile intreaga activitate din salile de joc, de la casierie si de la receptie trebuie supravegheata in mod obligatoriu prin circuit inchis de televiziune si inregistrata in sistem digital, permanent, in regim "non-stop".

(2) Inregistrarile video respective vor fi realizate pe mese de joc si pe zile si vor fi pastrate, in conditii de securitate, cel putin 30 de zile calendaristice. Inregistrarile trebuie sa cuprinda data si ora evenimentelor, astfel incat sa nu obstructioneze vizibilitatea inregistrarii. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna intr-un registru tinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile intemeiate vor fi instiintate imediat organele de politie. Inregistrarile video facute in aceste cazuri vor fi pastrate pana la clarificarea acestor situatii, prin exceptare de la termenul prevazut anterior.

(3) Inregistrarile video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin unitatile sale subordonate, inclusiv Garda Financiara, precum si de organele de control ale Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea efectuarii unor verificari.@

___________

@ Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 18. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(4) Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel incat sa se asigure receptionarea unor imagini clare si utile atat la mesele de joc, cat si in intreaga incinta.

(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie sa cuprinda intregul caroiaj al mesei, precum si roata ruletei, inclusiv jetoanele existente langa crupier si in float-box, cu o fidelitate care sa permita vizionarea unor detalii, si anume: culoarea jetoanelor si valoarea bancnotelor, asezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numarul de jetoane pe coloana, precum si derularea in intregime a operatiunilor de creditare-debitare (credit-fill) cu jetoane valorice efectuate la mese in timpul partidelor.

(6) Imaginile receptionate la casierie trebuie sa permita vizionarea mainilor casierului asezate pe ghiseu, culoarea, numarul si valoarea jetoanelor si a bancnotelor, iar imaginile de la receptie trebuie sa permita vizionarea, integrala sau a bustului, a persoanelor care patrund in incinta cazinoului.

(7) Casieria si receptia pe perioada de functionare a cazinoului vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmand a fi captata atat pe monitoare, cat si in sistemul de stocare.

(8) Urmarirea in direct si inregistrarea activitatii din cazinou vor fi efectuate in sistem color.

(9) Optional, operatorii economici mai pot dota camera tehnica si cu alte dispozitive si instalatii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comanda a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de inregistrare audio etc.

(10) In cazul in care in incinta cazinoului sunt exploatate si slot-machines, activitatea acestora va fi supravegheata prin circuit inchis de televiziune cu imagini de ansamblu ale masinilor, realizandu-se si inregistrarea video respectiva in sistem color.

(11) Conditia de pastrarea a inregistrarilor video pe mese de joc si pe zile pentru cel putin 30 de zile calendaristice, astfel cum se prevede la alin. (2), se aplica incepand cu 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 27 Cazinourile vor avea o dotare tehnica de baza si complementara, inclusiv carti de joc si zaruri, la nivelul practicat pe plan international.

Art. 28 (1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cartilor de joc, regulamentul jocurilor si cel de ordine interioara trebuie sa contina prevederi obligatorii privind procedurile si competentele referitoare la: aprovizionarea, pastrarea, circulatia interna, securizarea si durata de exploatare, casarea, dotarea minimala si maximala, proceduri standard de operare a acestor jocuri etc.

(2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate si lansate dintr-o cupa, urna sau cu mana. In situatia in care zarurile sunt aruncate cu mana, in regulamentul de joc propus de organizator si aprobat de comisie se va specifica faptul ca aruncarea este valida numai in situatia in care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc si se va rostogoli dupa lovirea peretelui.

(3) Zarurile vor fi confectionate din materiale care sa aiba duritatea necesara impusa de suprafata de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonita, fildes, metal sau alte materiale acceptate pe plan international, si vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse intre 20 mm si 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscriptionata pe una dintre fete si vor fi perfect echilibrate.

(4) Se va respecta conditia ca suma punctelor inscrise pe fetele opuse ale unui zar sa fie egala cu cifra 7.

Art. 29 (1) Rotile ruletelor vor fi produse de firme specializate in domeniu. Mesele vor avea in dotare doua cutii cu dubla incuietoare, care, in afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.

(2) Rotile ruletelor vor fi prevazute cu numar de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuva si rotor.

(3) In afara programului rotile ruletelor vor fi protejate cu un capac care sa permita inchiderea si sigilarea acestora.

(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cartilor de joc sunt prevazute cu o serie (numar de identificare al acestora in cadrul locatiei) atribuita de organizator si unica la nivelul cazinoului, amplasata astfel incat sa fie vizibila clientilor. Amplasarea tuturor meselor in cazinou se individualizeaza prin inscrierea seriei atribuite fiecarei mese in schita de amplasare, document care face parte integranta din regulamentul de ordine interioara, schita in care se va mentiona si numarul de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic pentru fiecare ruleta.@

___________

@ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 19. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 30 (1) Cazinourile pot primi spre pastrare sume numai in numerar, in lei sau in valuta, ale clientilor.

(2) Acestea vor fi pastrate in seifuri special amenajate in casieria salii de joc, altele decat cele destinate operatiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe baza de documente utilizate in regim special, va fi total separata de fluxurile financiare si de inregistrarile contabile ale cazinourilor si vor fi pastrate si arhivate conform prevederilor legale in vigoare. Evidenta acestor sume se va tine distinct pentru depozitar in parte, pe baza de fisa de cont pentru operatiuni diverse intocmita pentru fiecare depozitar, in care se vor inscrie toate operatiunile efectuate de catre acesta. Pentru toate aceste operatiuni se vor intocmi dispozitii de incasare, respectiv plata, care vor fi semnate de casier pentru suma platita sau incasata si, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoana care poate sa dispuna de sumele respective. In cazul in care titularul, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operatiunea se poate efectua numai in baza unei procuri notariale speciale sau a unor acte de succesiune.

Art. 31 (1) Numararea bacsisului colectat de la mese, precum si deschiderea si inchiderea meselor se vor face in prezenta directorului de sala, sefului/sefilor de masa, casierului si lucratorilor de la masa, constituiti in echipa, care vor completa documentele aferente (chitante sau dispozitii) si le vor semna, operatiunile fiind supravegheate si inregistrate in sistem video.

(2) Operatiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, dupa caz, in timpul partidelor se vor face in prezenta directorului de sala, sefului/sefilor de masa si lucratorilor de la masa, constituiti in echipa, care vor completa documentele aferente (chitante sau dispozitii) si le vor semna impreuna cu casierul si un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operatiunile fiind supravegheate si inregistrate in sistem video.

Art. 32 Organizarea activitatii in cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotarii, intreruperea temporara a activitatii la mese, inchiderea meselor, numararea bacsisului, inregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioara al cazinoului, asa cum a fost aprobat de comisie. Un exemplar identic cu cel depus la comisie se va afla in permanenta la sediul cazinoului si va fi prezentat la cerere organelor de control.

Art. 33 (1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activitatii numai jetoane produse de firme recunoscute in domeniu, avand inscriptionata sigla cazinoului. Organizatorii sunt obligati sa asigure o gestiune stricta privind provenienta, inregistrarea, depozitarea, circulatia si casarea acestora. Aceeasi evidenta va fi tinuta si in cazul cartilor de joc si al zarurilor. Inregistrarea, circulatia si casarea jetoanelor, a cartilor de joc si a zarurilor vor fi prevazute in regulamentul de ordine interioara al cazinoului.

(2) Jetoanele valorice pot fi cumparate de la casierie sau de la mesele de joc, in lei sau in valuta, iar restituirea (rascumpararea) acestora se face numai la casierie.

Art. 34 Organizatorii prevad prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului, fara a se limita la acestea, toate detaliile privind organizarea, numarul meselor si al masinilor, conditiile de angajare, specializare, organizarea evidentelor contabile, circuitul documentelor, semnaturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate, circuitul jetoanelor si al banilor numai insotiti de documente justificative.@

___________

@ Art. 34. a fost modificat prin punctul 20. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 35 (1) Se interzice personalului cazinoului aflat in sala sa transporte jetoane sau bani in numerar in incinta cazinoului, in alte conditii decat cele stabilite atat prin lege, cat si prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului.

(2) Prin regulamentul de ordine interioara al cazinoului vor putea fi prevazute numai acele situatii in care transportul este justificat de mentinerea bunei functionari a activitatii cazinoului, fara participarea sau implicarea sub orice forma a participantilor la jocurile de noroc aflati in incinta sau in afara acestuia, personalul desemnat sa efectueze transportul si modul de evidenta al acestuia.

Art. 36 Bacsisurile oferite de participantii la joc salariatilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc si pot fi impartite de conducere salariatilor. Bacsisurile vor fi evidentiate separat in contabilitate.

Art. 37 Personalul care deserveste sala de joc (crupieri, inspectori de masa, casieri, ospatari si altii asemenea) trebuie sa poarte in timpul serviciului uniforme fara buzunare.

Art. 38 (1) Organizatorii vor conduce evidenta accesului jucatorilor in incinta cazinoului numai in format electronic.

(2) Evidenta accesului va contine datele de identificare ale participantilor, cel putin nume, prenume, data si locul nasterii, documentul, numarul si seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:

a) pentru cetatenii care nu apartin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pasaportul, cartea de identitate diplomatica sau consulara, legitimatia provizorie;

b) pentru cetatenii romani sau cetatenii apartinand unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poarta o fotografie si semnatura titularului.

(3) Organizatorii sunt obligati sa nu permita accesul persoanelor care nu detin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.

(4) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenta accesului jucatorilor in incinta cazinoului se arhiveaza prin grija acestuia si se pastreaza pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligati sa puna la dispozitie bazele de date la solicitarea organelor cu atributii de control apartinand Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si unitatilor sale subordonate, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Art. 39 (1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile.

(2) Listele cuprinzand persoanele care, motivat, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile si carora li s-a interzis accesul in cazinou vor fi comunicate organelor de politie, impreuna cu motivatia acestei masuri, in 5 zile lucratoare de la data acordarii Autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifica prin decizie a organizatorului.

Art. 40 (1) Organizatorii au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Evidenta primara se tine zilnic, pentru fiecare masa de joc, pe formularul prezentat in anexa nr. 10 a) si conform instructiunilor de completare a acestuia. Acestea vor fi redactate in limba romana si nu trebuie sa prezinte spatii goale, stersaturi si modificari.

(3) Lunar, pana pe data de 5 a lunii in curs pentru luna precedenta, evidentele vor fi centralizate, utilizand formularul prezentat in anexa nr. 10 b).

Art. 41 (1) Organizatorii au obligatia de a desemna si comunica comisiei o persoana pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atributii in legatura cu:

a) dezvoltarea de politici interne, proceduri si control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;

b) desfasurarea de programe de pregatire profesionala continua;

c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, inregistrare si securitate.

(2) Conducerea executiva are obligatia de a asigura, prin persoana prevazuta la alin. (1) sau prin alta persoana sau structura, stabilirea de politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand in acelasi timp instruirea corespunzatoare a angajatilor in acest sens.

(3) Personalul de executie din cazinouri, pana la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin scolarizare in tara sau strainatate ori poate fi angajat din strainatate cu permis de munca pentru cetatenii straini, eliberat in conditiile legii.

(4) Pentru personalul prevazut la alin. (3) se va solicita obtinerea avizului de la inspectoratul judetean de politie/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia se afla cazinoul, in cel mult 3 zile lucratoare de la data angajarii.

Art. 42 (1) In vederea acordarii Autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc din cazinou si pentru prezentarea documentatiei in comisie, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.

Art. 43 In situatia in care in incinta cazinoului se intentioneaza si exploatarea de mijloace de joc de tip slot-machine, organizatorii sunt obligati sa solicite licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc in conditiile ordonantei de urgenta si prezentei hotarari.

Art. 44 (1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activitatii prin autorizarea majorarii numarului de mese speciale de joc.

(2) Aprobarea se acorda in conditiile in care vor fi prezentate documentatiile corespunzatoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achita taxele aferente in conditiile si in cuantumurile prevazute de ordonanta de urgenta si prezenta hotarare si se majoreaza in mod corespunzator garantia constituita de operatorul economic.

(3) In aceste cazuri, autorizatia de exploatare se va modifica in mod corespunzator cu respectarea termenului de valabilitate al acesteia, modificarea fiind valida cu data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa aprobarea comisiei, sunt respectate prevederile alin. (2) in ceea ce priveste plata taxelor de autorizare si constituirea garantiei.

SECŢIUNEA a 3-a
  Jocurile bingo desfasurate in sali de joc

Art. 45 Prin jocul bingo desfasurat in sali de joc se intelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere, in mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati castigatori in conditiile in care fac cunoscut faptul ca pe cartonul de joc pus la dispozitie de organizator in schimbul taxei de participare este inscrisa combinatia completa de numere dintre cele extrase pana in acel moment, corespunzatoare urmatoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maxima si premiile speciale din fondurile de rezerva.@

___________

@ Art. 45. a fost modificat prin punctul 21. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 46 (1) Prin sala de joc tip bingo se intelege o incapere amenajata corespunzator, care are in dotare un complex de dispozitive, instalatii, masini si echipamente interconectate, rezultand un tot unitar, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care inglobeaza un circuit inchis de televiziune.

(2) Exploatarea jocului bingo desfasurat in sali de joc este permisa numai in conditiile in care spatiul respectiv este inregistrat ca punct de lucru de catre organizatorul activitatii la oficiul registrului comertului.

Art. 47 O sala de joc tip bingo va avea in dotare, in mod obligatoriu, urmatoarele dispozitive si echipamente:

a) un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflanta prevazuta cu serpentina la vedere;

b) unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul carora sunt afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date are suficienti digiti pentru inscrierea in totalitate a datelor afisate;@

___________

@ Litera b) a fost modificata prin punctul 22. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

c) doua sau mai multe panouri cu afisaj luminos, prin intermediul carora vor fi afisate numerele extrase;

d) cel putin 4 monitoare TV color, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc, numerele extrase, precum si cartoanele castigatoare; numarul panourilor cu lampi electrice, precum si numarul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucatorilor la informatiile de joc, din orice punct al salii, indiferent de configuratia si de dimensiunea acesteia;

e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabila a jocului, prevazut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante;

f) alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatura, intrerupatoare, instalatii audio etc;

g) optional pot fi racordate la calculatorul central al salii terminale de tip mini bings pentru jucatorii care joaca simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmarirea numerelor extrase si a celor castigatoare, precum si a cartoanelor castigatoare.

Art. 48 Pentru a fi autorizate, salile de joc tip bingo trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:

a) spatiile trebuie sa fie organizate astfel incat sa se creeze o ambianta placuta pentru participanti;

b) sa fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activitatii, dar astfel montat incat sa nu deranjeze participantii;

c) sa beneficieze de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzatoare dimensiunii acestora;

d) sa fie prevazute cu circuit electric de siguranta. La usile de evacuare vor fi montate lampi electrice care sa intre in functiune in momentul unei avarii la circuitul electric de baza, constituind, in acceptiunea prezentei hotarari, circuit electric de iluminare de siguranta. Aceste lampi vor fi amplasate astfel incat in situatii de necesitate sa asigure protejarea si evacuarea jucatorilor, a personalului salii, precum si a valorilor. Nu va fi autorizata organizarea activitatii tip bingo in sala in spatii in care nu exista circuit electric de iluminare de siguranta sau acesta nu functioneaza in mod corespunzator;

e) sa fie prevazute cu grupuri sanitare proprii;

f) sa fie amplasate si dotate conform conditiilor prevazute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

g) sa respecte normele igienico-sanitare in vigoare;

h) sa fie prevazute cu instalatie de sonorizare care sa asigure o auditie optima;

i) sa se asigure uniforme pentru personal;

j) calculatorul de coordonare si gestiune a jocului sa fie prevazut cu sursa de alimentare neintreruptibila;

k) sa existe aparate de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta pentru care exista verificare tehnica acordata de Biroul Roman de Metrologie Legala;

l) sa se asigure conditii ambientale corespunzatoare unei bune desfasurari a activitatii si sa nu se aduca atingere linistii si ordinii publice, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 49 Salile de joc nu pot fi autorizate in situatiile in care:

a) calculatorul electronic manifesta unele deficiente de programare sau este neperformant, in sensul ca: permite desfasurarea jocului in conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, in situatia unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica, permite desfasurarea jocului in situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hartia de imprimanta;

b) sunt amplasate in gradinile de vara sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt inchise si acoperite integral;

c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta nu este dotat cu serpentina de stocare a bilelor;

d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

Art. 50 (1) La jocul de bingo procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 65% si maximum 80% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale atunci cand se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezinta premii de linie, de bingo si de bingo acumulat, precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezerva.

(3) Fondul de rezerva va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optionala a premiului de bingo acumulat, in cazul in care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din incasari intr-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezerva, se acorda integral participantului la joc declarat castigator la bila maxima afisata pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea partiala a acestuia in cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucatorilor se constituie numai din fondul de rezerva acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo si de bingo acumulat si fondul de rezerva vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevazute in regulamentul de joc. Orice modificare ulterioara a regulamentului de joc se va face in limitele prevazute la alin. (1) si va putea fi aplicata numai dupa aprobarea modificarii regulamentului de joc de catre comisie.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru o perioada de 3 luni de la data acordarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezerva din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.

Art. 51 Exploatarea jocurilor bingo desfasurate in sali de joc se realizeaza numai cu cartoane tiparite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.

Art. 52 (1) Intreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidentiata pe hartia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hartia imprimantei calculatorului vor fi precizate, in mod obligatoriu, urmatoarele date: enumerarea cronologica a jocurilor de bingo in sala organizate, data si ora inceperii jocului, ora incheierii jocului, pretul cartoanelor vandute, numarul cartoanelor vandute, intervalul de serie vandut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva si premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maxima, numarul cartonului castigator atat la linie, cat si la bingo, validarea jocului.

(3) La sfarsitul fiecarei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numarul de jocuri executate, sumele incasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.

(4) Dupa aceasta sinteza, hartia de imprimanta va fi barata, urmand ca situatia zilei sa fie verificata si semnata de responsabilul de joc, casier si un operator. Fiecare dintre semnatari va inscrie personal numele, ora semnarii, functia, urmate de semnatura. Ordinea inscrierii va fi data de ierarhia functiilor detinute.

(5) Aceasta procedura se va efectua imediat dupa terminarea ultimului joc si dupa redarea sintezei zilei de catre calculator.

Art. 53 (1) Hartia de imprimanta cu datele de joc constituie baza intocmirii unui document contabil si se pastreaza ca atare, impreuna cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, se va intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 11 pentru jocul de tip bingo.

Art. 54 (1) Exploatarea jocurilor de bingo desfasurate in sali de joc se realizeaza prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) In cazul incetarii activitatii, programele de joc nu pot fi transmise odata cu instrainarea instalatiei.

Art. 55 (1) In vederea acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sala in parte, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.

Art. 56 (1) Organizatorii sunt obligati:

a) sa nu practice iluminarea excesiva a intrarii sau a locatiei in care se exploateaza mijloacele de joc respective, sub orice forma sau prin utilizarea oricaror mijloace, cu exceptia situatiei in care intreaga cladire din care face parte locatia in care se desfasoara activitatea face obiectul iluminarii, alta decat iluminatul stradal;

b) sa acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafetele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) sa fie impiedicata vizualizarea activitatilor care se desfasoara in locatia respectiva;

(ii) sa nu fie sugerata activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, inscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfasurata in urmatoarele conditii:

a) sa inscrie denumirea societatii organizatoare, denumirea activitatii sau alte inscrisuri pe care organizatorii le considera a fi relevante la intrarea in locatia in care sunt exploatate jocuri de noroc, pe un panou sau pe o suprafata vitrata dispuse in spatiul aferent locatiei, in limita a 6 m2;

b) panoul prevazut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care sa permita pe timp de noapte doar vizualizarea inscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si a oricaror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisa expunerea la loc vizibil in cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare in vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecarui material in parte nu va putea depasi 1 m2, iar suprafata totala 3 m2.

(4) Abrogat prin punctul 23. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(5) Abrogat prin punctul 23. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

SECŢIUNEA a 4-a
  Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune

Art. 57 (1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se intelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere in mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati castigatori in conditiile in care cartonul de joc pus la dispozitie de organizator in schimbul taxei de participare are inscrisa combinatia completa de numere dintre cele extrase pana in acel moment, corespunzatoare urmatoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maxima si premiile speciale din fondurile de rezerva.

(2) Succesiunea premierilor este anuntata de organizator care, pe baza evidentelor proprii si a validarii extragerilor de numere efectuate pana la un moment dat, constata faptul ca exista cel putin un carton valabil dintre cele vandute, care contine combinatia completa de numere pentru acordarea premiului.

(3) Documentatia tehnico-economica de eficienta prezentata de operatorul economic la autorizare, intocmita pe o perioada de un an, va contine urmatoarele date: totalul incasarilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

Art. 58 Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, organizatorul trebuie sa asigure:

a) transmiterea in direct a extragerii de numere;

b) un complex de dispozitive, instalatii, masini si echipamente interconectate, rezultand un tot unitar, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care inglobeaza un circuit inchis de televiziune;

c) organizarea locului de transmisie in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 59 Sala va avea in dotare, in mod obligatoriu, urmatoarele dispozitive si echipamente:

a) cel putin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflanta prevazuta cu serpentina la vedere;

b) cel putin un panou cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul carora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezerva, pretul cartonului, intervalul de serie vandut, numarul de cartoane vandute, bila maxima, numarul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date va avea suficienti digiti pentru inscrierea in totalitate a datelor afisate;

c) cel putin un panou cu afisaj luminos, prin intermediul caruia vor fi afisate numerele extrase;

d) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabila a jocului, prevazut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante;

e) sa existe cel putin un aparat de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta pentru care exista verificare tehnica acordata de Biroul Roman de Metrologie Legala;

f) alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatura, intrerupatoare, instalatii audio etc.

Art. 60 Pentru a fi autorizata, sala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:

a) sa fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activitatii;

b) sa fie prevazuta cu instalatie de sonorizare care sa asigure o auditie optima;

c) calculatorul de coordonare si gestiune a jocului sa fie prevazut cu sursa de alimentare neintreruptibila;

d) sa fie prevazuta cu circuit electric de siguranta. La usile de evacuare vor fi montate lampi electrice care sa intre in functiune in momentul unei avarii la circuitul electric de baza, constituind, in acceptiunea prezentei hotarari, circuit electric de iluminare de siguranta. Aceste lampi vor fi amplasate astfel incat in situatii de necesitate sa asigure protejarea si evacuarea personalului salii, precum si a valorilor.

Art. 61 Sala nu poate fi autorizata in situatiile in care:

a) calculatorul electronic manifesta unele deficiente de programare sau este neperformant, in sensul ca: permite desfasurarea jocului in conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, in situatia unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica; permite desfasurarea jocului in situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hartia de imprimanta;

b) sunt amplasate in gradinile de vara sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt inchise si acoperite integral;

c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflanta nu este dotat cu serpentina de stocare a bilelor;

d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

Art. 62 (1) Procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 40% si maximum 60% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale atunci cand se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezinta premii de linie, de bingo si de bingo acumulat, precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezerva.

(3) Fondul de rezerva va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optionala a premiului de bingo acumulat, in cazul in care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din incasari intr-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezerva, se acorda integral participantului la joc declarat castigator la bila maxima afisata pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea partiala a acestuia in cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucatorilor se constituie numai din fondul de rezerva acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo si de bingo acumulat si fondul de rezerva vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevazute in regulamentul de joc. Orice modificare ulterioara a regulamentului de joc se va face in limitele prevazute la alin. (1) si va putea fi aplicata numai dupa aprobarea modificarii regulamentului de joc de catre comisie.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru o perioada de 3 luni de la data acordarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezerva din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.

(10) Sa transmita comisiei, in cel mult 3 zile lucratoare, procesele-verbale intocmite de comisia de validare a premiilor constituita pentru fiecare editie de joc (emisiune televizata), precum si anexele procesului-verbal si evidenta cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidentierea cartoanelor vandute pentru jocul de noroc respectiv.

Art. 63 Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se realizeaza numai cu cartoane tiparite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.

Art. 64 (1) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, pentru o singura editie de joc, se realizeaza exclusiv de catre organizator si se valideaza pentru fiecare editie de joc (emisiune televizata) de catre o comisie de validare formata din 5 membri, dintre care un presedinte numit de organizator, gestiunea editiei de joc (emisiunii televizate) fiind evidentiata pe hartia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hartia imprimantei calculatorului vor fi precizate, in mod obligatoriu, urmatoarele date: enumerarea cronologica a jocurilor de bingo organizate in cadrul editiei de joc (emisiunii televizate), dupa caz, data si ora inceperii fiecarui joc, ora incheierii, pretul cartoanelor vandute pentru fiecare joc, numarul cartoanelor vandute pentru fiecare joc, intervalul de serie vandut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezerva si premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maxima acordata pentru fiecare joc, numarul cartonului castigator atat la linie, cat si la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecarui joc.

(3) La sfarsitul fiecarei editii de joc (emisiune televizata) calculatorul va opera sinteza jocurilor, numarul de jocuri executate, sumele incasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.

(4) Dupa aceasta sinteza, hartia de imprimanta va fi barata, urmand ca situatia editiei de joc (emisiunii televizate) sa fie verificata si semnata de fiecare membru al comisiei de validare. Fiecare dintre semnatari va inscrie personal numele, ora semnarii, functia, urmate de semnatura.

(5) Aceasta procedura se va efectua imediat dupa terminarea ultimului joc si dupa redarea sintezei de catre calculator.

Art. 65 (1) Hartia de imprimanta cu datele de joc constituie baza intocmirii unui document contabil si se pastreaza ca atare, impreuna cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, pana pe data de 5 a lunii in curs pentru luna anterioara, organizatorii de astfel de jocuri vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 11.

Art. 66 (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se realizeaza prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) In cazul incetarii activitatii, programele de joc nu pot fi transmise odata cu instrainarea instalatiei.

Art. 67 (1) In vederea acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sala in care urmeaza a se organiza jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va intocmi o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnata de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.

SECŢIUNEA a 5-a
  Pariuri in cota fixa

Art. 68 (1) Activitatile de pariuri in cota fixa vor fi exploatate in spatii bine delimitate, denumite agentii de pariuri.

(2) In cadrul agentiilor de pariuri, organizatorul este obligat sa exploateze activitatea utilizand programe informatice unice si formulare unitare la nivelul organizatorului.

(3) Documentatia tehnico-economica de eficienta prezentata de operatorul economic la autorizare, intocmita pe o perioada de un an, va contine urmatoarele date: totalul incasarilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

(4) Prin incasari brute se intelege suma totala incasata inainte de deducerea premiilor si a altor cheltuieli.

(5) Lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, organizatorii de astfel de jocuri vor intocmi situatia prevazuta in anexa nr. 12.

(6) Procentul de castiguri din totalul incasarilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizatiei.

Art. 69 In regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activitatii: sistemul de certificare si de omologare a castigurilor, sistemul de validare a castigurilor, sistemul de control si de securitate si alte elemente definitorii ale activitatii respective. Modificarea ulterioara a acestora se poate face numai cu aprobarea comisiei.

Art. 70 (1) Organizatorii sunt obligati sa nu practice iluminarea excesiva a intrarii sau a locatiei in care exploateaza pariurile in cota fixa, sub orice forma sau prin utilizarea oricaror mijloace, cu exceptia situatiei in care intreaga cladire din care face parte locatia in care se desfasoara activitatea face obiectul iluminarii, alta decat iluminatul stradal.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfasurata in urmatoarele conditii:

a) sa inscrie denumirea societatii organizatoare, denumirea activitatii sau alte inscrisuri pe care organizatorii le considera a fi relevante, la intrarea in locatie ori situata pe aceasta, pe un panou sau pe o suprafata vitrata dispusa in spatiul aferent locatiei in limita a 6 m2;

b) panoul prevazut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care sa permita pe timp de noapte doar vizualizarea inscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si a oricaror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisa expunerea la loc vizibil in cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare in vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecarui material in parte nu va putea depasi 1 m2, iar suprafata totala 3 m2.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice si altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activitatilor desfasurate, in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.

SECŢIUNEA a 6-a
  Jocuri loto si pariuri mutuale

Art. 71 (1) In intelesul ordonantei de urgenta si al prezentei hotarari, in categoria jocurilor loto, inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, sunt incluse, fara a se limita la acestea, urmatoarele tipuri de jocuri:

a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fara a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno si altele asemenea;

b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere si/sau simboluri, fara a se limita la acestea: loz in plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz razuibil si altele asemenea;

c) jocuri loto - loterii pasive, care se bazeaza pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere si/sau date de identificare ale biletelor, fara a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sarbatorilor de iarna; Loto Zodiac si altele asemenea;

d) videoloteria - joc tip loto prin care se obtin aleatoriu castiguri, rezultatul participarii la joc fiind relevat jucatorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucatorului neavand nicio influenta/relevanta in obtinerea castigului. Jocul de videoloterie se realizeaza printr-o retea unitara de terminale cu circuit inchis care functioneaza numai conectate on-line la un sistem central la nivel national. Sistemul central asigura activarea, monitorizarea permanenta a terminalelor, centralizarea datelor si validarea automata a castigurilor acordate jucatorilor. Validarea si acordarea castigului nu implica terminalul utilizat de jucator.@

___________

@ Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 24. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(2) In masura in care, pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., adunarea generala a actionarilor decide extinderea activitatii cu noi jocuri de noroc, categoriile de jocuri enumerate la alin. (1) se completeaza in mod corespunzator, cu conditia ca acestea sa respecte prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta.

Art. 72 (1) Pentru jocurile de noroc pentru care Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. beneficiaza de licenta de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, comisia nu emite documentele aferente.

(2) Dispozitiile art. 12 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu se aplica Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. pentru jocurile de noroc prevazute la art. 18 alin. (1) din ordonanta de urgenta, pentru care aceasta beneficiaza de licente de organizare a jocurilor de noroc prin efectul legii.

(3) Regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara utilizate de Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiaza de licente de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, sunt cele aprobate la nivelul acestei companii, conform legii, si avizate de catre comisie. Avizarea de catre comisie, la propunerea Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A., se realizeaza in cel mult 45 de zile de la depunerea documentatiei complete. Regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioara se vor depune la comisie pana cel tarziu pe data de 15 decembrie pentru anul urmator.

(4) Abrogat prin punctul 25. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(5) Abrogat prin punctul 25. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 73 (1) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. poate utiliza sistemul computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila realizat pentru organizarea si exploatarea pariurilor mutuale, inclusiv sistemul de securizare a transmisiilor, sistemul de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) utilizat la nivelul companiei, precum si cel utilizat pentru locatia aflata la Ministerul Finantelor Publice si pentru organizarea si exploatarea celorlalte jocuri de noroc a caror existenta este prevazuta in ordonanta de urgenta.

(2) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care detine exclusivitate in conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari si pe baza de contract incheiat cu persoane fizice sau persoane juridice in conditiile legii.

SECŢIUNEA a 7-a
Jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila@

Art. 731 (1) Activitatea de licentiere a organizarii si de autorizare a exploatarii jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice prin comisie. In acest sens, comisia acorda licente de organizare si autorizatii de exploatare pentru organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta.

(2) In vederea obtinerii licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, se depun la Ministerul Finantelor Publice documentele prevazute in anexa nr. 2, respectiv in anexa nr. 3.

(3) Solicitantul de licenta si autorizatie al carui actionar/asociat majoritar sau cel care are dreptul numirii majoritatii organelor de conducere ale operatorului economic este o societate organizatoare de jocuri de noroc dintre cele enumerate la alin. (1), autorizata in state nemembre ale Uniunii Europene, are obligatia sa prezinte comisiei, la momentul primei autorizari, informatii privind conturile deschise de jucatorii de cetatenie romana, inregistrati pe platformele de joc utilizate in afara Romaniei.

(4) In vederea acordarii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, organizate de operatori economici care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei, si a acordarii autorizatiei operatorilor economici reglementati la art. 191 alin. (1) din ordonanta de urgenta, denumiti in continuare operatori de monitorizare si raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, o echipa de specialisti, formata din reprezentanti ai directiei de specialitate, ai Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale si ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, in numar de cel putin 5 persoane, se deplaseaza la fata locului si intocmeste o nota de constatare privind indeplinirea conditiilor de autorizare.

(5) Nota de constatare se semneaza de catre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi inaintata comisiei.

Art. 732 (1) In vederea realizarii controlului tehnic, monitorizarii si raportarii pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, comisia autorizeaza operatori economici, in calitate de operatori de monitorizare si raportare, pe o perioada de 5 ani.

(2) In cazul in care operatorul de monitorizare si raportare este o institutie sau o autoritate de stat, atributiile si competentele acesteia sunt stabilite prin actele normative care reglementeaza activitatea respectivei institutii sau autoritati de stat.

(3) Activitatea operatorului de monitorizare si raportare se desfasoara cu respectarea urmatoarelor obiective fundamentale:

a) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

b) asigurarea integritatii si a transparentei operatiunilor desfasurate de catre si prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si a unui sistem de joc echitabil;

c) prevenirea si combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism, precum si identificarea si raportarea activitatilor infractionale desfasurate prin intermediul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

d) asigurarea protectiei, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, autorizati in Romania, si a jucatorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;

e) asigurarea functionarii corecte si transparente a activitatilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta si a unui mediu concurential competitiv in desfasurarea acestora.

(4) In situatia in care un operator economic doreste sa devina operator de monitorizare si raportare pentru activitatile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, acesta solicita comisiei obtinerea autorizatiei si depune la Ministerul Finantelor Publice documentele prevazute in anexa nr. 13.

(5) Pentru obtinerea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa se constituie ca persoana juridica de drept roman avand ca obiect de activitate activitatile prevazute de grupa CAEN 620 si capitalul social subscris si varsat in cuantum de minimum 2.000.000 lei sau ca persoana juridica intr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;

b) reprezentantii legali ai operatorului economic sa aiba avizul organelor de politie;

c) sa detina echipamentele tehnice prin intermediul carora isi va desfasura activitatea specifica, in calitate de operator de monitorizare si raportare, iar acestea sa fie localizate pe teritoriul Romaniei si sa indeplineasca conditiile tehnice necesare realizarii atributiilor de monitorizare si raportare;

d) sa aiba experienta, direct sau indirect, prin personal propriu ori colaboratori, de minimum 3 ani in furnizarea de servicii similare celor prevazute in prezenta hotarare, pentru activitatile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, catre autoritati de reglementare sau agentii guvernamentale din Uniunea Europeana sau Spatiul Economic European;

e) sa aiba experienta, direct sau indirect, de minimum 5 ani in activitatile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, cu privire la furnizarea de servicii complete si continue privind solutii de retea catre organizatori de jocuri de noroc, in vederea asigurarii celor mai bune practici in furnizarea si mentinerea: (i) ansamblului de solutii tehnice pentru retelele de jocuri; (ii) unui management complet al retelelor; si (iii) unei strategii de retea functionala implementabila atat la nivel national, cat si international;

f) sa declare, prin intermediul notificarii, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislatiei in vigoare;

g) reprezentantul/reprezentantii legal/legali al/ai persoanei juridice sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

h) reprezentantul/reprezentantii legal/legali al/ai persoanei juridice sa depuna certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care sa rezulte ca impotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie, pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

i) sa nu inregistreze datorii la plata obligatiilor catre bugetul general consolidat;

j) actionarii/asociatii sau cei care au dreptul numirii majoritatii organelor de conducere ale operatorului economic sa nu detina licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru oricare dintre jocurile de noroc reglementate de ordonanta de urgenta;

k) sa intocmeasca si sa prezinte un plan de securitate a sistemului informatic;

l) sa prezinte un audit asupra planului de securitate prevazut si a solutiilor informatice folosite in activitatea de monitorizare;

m) sa nu desfasoare fara aprobarea prealabila a comisiei alte activitati comerciale in afara atributiilor prevazute de prezenta hotarare;

n) personalul si organele de conducere ale unui operator de monitorizare si raportare sa nu detina, direct sau indirect, prin sot/sotie ori rude pana la gradul IV inclusiv, participatii in societati comerciale care desfasoara activitati de jocuri de noroc in Romania;

o) sa nu detina in mod direct sau indirect participatii in societati comerciale care desfasoara activitati de jocuri de noroc pe perioada detinerii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare, precum si sa nu desfasoare in Romania jocuri de noroc pe o perioada de 2 ani de la data expirarii sau revocarii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

p) sa nu angajeze sau sa mentina in functie personal pentru care s-a obtinut aviz negativ din partea organelor de politie, pentru cazurile in care s-a prevazut obligativitatea obtinerii acestui aviz prin prezenta hotarare;

q) sa nu dezvaluie ori sa transmita orice fel de informatii referitoare la activitatea organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati, in afara cazurilor prevazute de lege; in acest sens, prezinta o declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa ia toate masurile necesare.

(6) Desfasurarea activitatii de monitorizare si raportare si exercitarea atributiilor stabilite in ordonanta de urgenta si in prezenta hotarare sunt finantate din contributiile organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, achitate de catre acestia din urma direct operatorilor de monitorizare si raportare, in baza unui contract de monitorizare incheiat intre parti, care este prezentat comisiei, in vederea avizarii, inainte de inceperea activitatii de monitorizare si raportare a respectivului organizator de jocuri de noroc.

(7) Exceptie de la prevederile alin. (5) fac persoanele juridice autorizate in acest scop, pentru activitati similare intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European. In situatia in care un operator economic este autorizat intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European sa desfasoare activitatile reglementate la art. 733 pentru o singura categorie de jocuri de noroc dintre cele definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, autorizatia respectiva este recunoscuta in Romania, dar numai pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, pentru care o detine. In cazul in care operatorul respectiv are intentia de a desfasura activitatile reglementate la art. 733 si pentru celelalte categorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, pentru care nu detine autorizatie intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile de autorizare reglementate la alin. (5), cu exceptia celei prevazute la lit. a).

(8) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice tine registrul operatorilor de monitorizare si raportare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta.

Art. 733 Atributiile si obligatiile operatorului de monitorizare si raportare sunt:

a) identificarea website-urilor prin intermediul carora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, care nu detin licenta de organizare si autorizatie de exploatare potrivit legislatiei romane;

b) identificarea website-urilor care, in cadrul unor activitati de marketing, reclama, publicitate sau alte activitati cu caracter promotional, ofera legaturi catre jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta sau activitati si servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislatiei romane;

c) comunicarea imediata a informatiilor cu privire la activitatile neautorizate identificate conform lit. a) si b) catre comisie si catre furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului catre aceste website-uri;

d) comunicarea informatiilor privind aceste website-uri neautorizate si catre institutiile si organele statului cu competente in domeniu, pentru a nu permite platile catre si de la aceste site-uri neautorizate;

e) sesizarea imediata a comisiei in cazul in care furnizorii de internet nu blocheaza accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitata blocarea;

f) realizarea unui audit complet al mijloacelor de joc si al echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta si eliberarea unei confirmari in acest sens, in termen de 60 de zile de la punerea la dispozitie de catre operatorul economic care solicita obtinerea licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare a acestor jocuri de noroc, a tuturor elementelor necesare efectuarii acestui audit;

g) eliberarea, in termen de 45 zile de la cererea organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, a unui document din care sa rezulte ca programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii utilizate de respectivul organizator de jocuri de noroc, certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu, indeplinesc conditiile prevazute in anexa nr. 14. In cazul in care operatorul de monitorizare si raportare nu emite un astfel de document in termenul mentionat, organizatorul de jocuri de noroc se poate adresa direct comisiei, pentru a solicita operatorului eliberarea documentului;

h) monitorizarea permanenta, pe parcursul derularii activitatii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, a tuturor mijloacelor de joc ale acestora, in vederea depistarii oricaror alterari sau modificari ale elementelor aleatorii, ale datelor initiale din orice software detinut de organizatorul de jocuri de noroc;

i) monitorizarea permanenta a modului de implementare si respectare de catre organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta a prevederilor legale stabilite de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare cu privire la protectia minorilor, protectia jucatorilor care prezinta risc de dependenta patologica de jocuri, a masurilor de prevenire a fraudelor, a masurilor de prevenire a spalarii banilor si a masurilor de prevenire a finantarii actelor de terorism;

j) asigurarea conectarii permanente, in timp real, cu platformele de joc utilizate de organizatorii de jocuri de noroc cu care este incheiat un contract de monitorizare si colaborarea permanenta cu acestia pentru asigurarea unei conexiuni securizate la sistemul de monitorizare centralizat;

k) detinerea programului care sa asigure interfata API (application programming interface) prin care sa poata fi realizata legatura intre sistemele organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati si cele ale comisiei;

l) arhivarea tuturor tranzactiilor financiare efectuate intre organizatorul de jocuri de noroc monitorizat si jucator in ambele sensuri, pe o perioada de 5 ani;

m) informarea comisiei cu privire la orice neregula constatata cu privire la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

n) intocmirea unei evidente a neregulilor constatate la organizatorii jocurilor de noroc monitorizati, in care evidentiaza zilnic problemele identificate ori semnalate in activitatea de monitorizare si raportare, si predarea catre comisie a unui raport lunar privind activitatea de monitorizare si raportare desfasurata pana in data de 20 a lunii urmatoare;

o) ducerea la indeplinire a deciziilor comisiei si informarea organizatorului de jocuri de noroc monitorizat despre modul de implementare a respectivei decizii;

p) furnizarea operativa a informatiilor solicitate de comisie sau de catre celelalte institutii ale statului cu competente in domeniul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

q) achitarea la termen a obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat;

r) luarea oricaror masuri necesare in vederea prevenirii si combaterii participarii, in mod direct sau prin persoane interpuse, a intregului personal si a organelor de conducere ale operatorului de monitorizare si raportare la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

s) sa depuna eforturi rezonabile pentru asigurarea tuturor masurilor organizatorice, logistice si de management necesare astfel incat sa nu isi poata inceta activitatea si prerogativele de monitorizare si raportare decat prin decizia comisiei. In cazul in care organismul de monitorizare si raportare isi intrerupe ori isi inceteaza activitatea din orice motiv, este obligat sa puna la dispozitia comisiei si organizatorilor de jocuri cu care a incheiat contract de monitorizare toate informatiile si documentele necesare pentru a asigura continuarea activitatii organizatorilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

ş) includerea in contractele incheiate cu organizatorii de jocuri de noroc monitorizati a prevederilor privind sumele incasate pentru prestatiile prevazute de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare, care nu vor depasi 0,7% din incasarile efectiv realizate anual la nivelul unui organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta. De asemenea, contractele contin obligatia organizatorilor de jocuri de a suporta cheltuielile privind testarea initiala a mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

t) notificarea comisiei, in termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare in structura actionariatului sau a reprezentantilor legali relevanti pentru autorizarea sa ca operator de monitorizare si raportare potrivit art. 733 alin. (5), precum si la orice modificare a datelor care au fost avute in vedere la acordarea autorizatiei de operator de monitorizare si raportare;

ţ) pastrarea confidentialitatii si a secretului profesional asupra tuturor faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata, precum si asupra oricarui/oricarei fapt, data sau informatie aflat/aflata la dispozitia sa care priveste persoane, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de afaceri ale organizatorilor de jocuri de noroc monitorizati ori asupra informatiilor referitoare la solduri, rulaje, operatiuni derulate de acestia sau de jucatori, inclusiv asupra celor referitoare la datele personale ale jucatorilor, in masura in care a luat cunostinta despre acestea in orice mod;

u) notificarea comisiei, in termen de 5 zile, cu privire la orice proceduri judiciare sau extrajudiciare initiate impotriva sa ori a actionarilor/asociatilor sau a reprezentantilor legali ai operatorului de monitorizare si raportare potrivit art. 732 alin. (5) sau cu privire la iminenta unor astfel de cereri;

v) permiterea accesului organelor de control prevazute la art. 28 din ordonanta de urgenta, in orice moment, in spatiile detinute, in vederea efectuarii de verificari;

w) asigurarea securitatii, integritatii, continuitatii si functionarii neintrerupte a echipamentelor si sistemelor utilizate in activitatea de monitorizare si raportare si intretinerea acestora in conditii corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevazuti in verificarile tehnice;

x) desfasurarea activitatii exclusiv in locatii autorizate de catre comisie. Relocarea echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru monitorizarea si raportarea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, de catre operatorul de monitorizare si raportare, se poate realiza numai cu acordul prealabil scris al comisiei;

y) realizarea conectarii permanente cu comisia de autorizare a jocurilor de noroc, in vederea asigurarii accesului institutiilor statului cu atributii directe sau indirecte in materie la datele de interes pentru indeplinirea atributiilor specifice;

z) efectuarea unui audit anual, condus de o societate specializata, asupra intregului sistem informatic folosit in activitatea de monitorizare si raportare.

Art. 734 (1) Comisia dispune masura revocarii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) neindeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale in vigoare, cu o intarziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligatiile respective sunt scadente in conditiile legii;

b) operatorul nu mai are ca obiect de activitate activitatile prevazute de grupa CAEN 620;

c) dupa retragerea avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, acestia isi mentin pozitia respectiva dupa parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicarii retragerii avizului;

d) impotriva persoanei juridice s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea.

(2) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura revocarii autorizatiei de operator de monitorizare si raportare pentru nerespectarea prevederilor art. 732 alin. (5) lit. j), m)-q).

Art. 735 (1) In cazul in care operatorul de monitorizare si raportare intentioneaza sa inceteze activitatile de monitorizare si raportare sau afla ca va fi in imposibilitate de a continua aceste activitati, el va informa comisia, cu cel putin 90 de zile inainte de incetare, despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura imprejurarii care justifica imposibilitatea de continuare a activitatilor.

(2) In privinta operatorilor de monitorizare si raportare din sectorul privat, sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activitatilor de monitorizare si raportare, in intelesul prezentului articol, printre altele, dizolvarea sau lichidarea, voluntara ori judiciara, insolventa, precum si orice alta cauza legala de incetare a activitatii.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta nu poate functiona in lipsa monitorizarii de catre un operator de monitorizare si raportare. In situatia in care activitatea desfasurata de un organizator de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta nu este monitorizata, indiferent de cauza, acesta este obligat sa isi suspende activitatea si sa informeze imediat comisia.

Art. 736 (1) Operatorul de monitorizare si raportare il instiinteaza pe fiecare organizator de jocuri cu care are incheiate contracte de monitorizare, cu cel putin 90 de zile inainte, despre intentia sa de incetare a activitatilor de monitorizare si raportare sau daca afla ca va fi in imposibilitatea de a continua aceste activitati. Operatorul de monitorizare si raportare transmite fiecarui organizator de jocuri de noroc monitorizat un plan de tranzitie care sa cuprinda actiunile si suportul tehnic necesar pentru un transfer la un alt operator de monitorizare si raportare. Planul de tranzitie stabileste:

a) furnizarea backup-ului actualizat de date, in formate digitale standard, fie Oracle DataPump, fie text, fie CSV;

b) faptul ca de la data predarii datelor la un alt operator de monitorizare si raportare operatorul care isi inceteaza activitatea nu va mai avea niciun fel de obligatii cu privire la acestea.

(2) Transferul opereaza potrivit urmatoarelor conditii:

a) organizatorul de jocuri mentioneaza identitatea operatorului de monitorizare si raportare care urmeaza sa preia activitatile de monitorizare si raportare de la operatorul care isi inceteaza activitatea;

b) operatorul de monitorizare si raportare care isi inceteaza activitatea si se gaseste in situatia in care organizatorul de jocuri nu a mentionat un alt operator de monitorizare si raportare, potrivit lit. a), iar activitatile sale de monitorizare si raportare nu sunt preluate va denunta unilateral contractul de monitorizare, in interiorul termenului de 90 de zile de la data instiintarii organizatorului de jocuri, si va lua masurile organizatorice, logistice si de management necesare pentru asigurarea conservarii arhivelor sale, in conditiile legii, si pentru tinerea acestora la dispozitia comisiei.

Art. 737 (1) Pentru a participa la jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si la jocurile loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, un jucator trebuie sa fie inregistrat la un astfel de organizator de jocuri de noroc.

(2) In vederea inregistrarii, un jucator furnizeaza cel putin urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, cetatenia, locul si data nasterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal (CNP), adresa de e-mail valabila, numarul si seria documentului legal de identificare si detaliile unui cont bancar personal prin intermediul caruia se vor efectua transferurile in/dinspre contul de joc ce va fi deschis la organizatorul de jocuri de noroc respectiv.

(3) Inregistrarea jucatorilor se poate face:

a) prin accesarea directa a website-ului organizatorului de jocuri de noroc, caz in care jucatorul pune la dispozitia organizatorului, in mod obligatoriu, si o copie a documentului legal de identitate, respectiv pentru cetatenii care nu apartin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pasaportul, cartea de identitate diplomatica sau consulara, legitimatia provizorie, iar pentru cetatenii romani ori cetatenii apartinand unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poarta o fotografie si semnatura titularului;

b) la oricare dintre spatiile apartinand organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, caz in care jucatorul va prezenta organizatorului de jocuri de noroc in mod obligatoriu unul dintre documentele legale de identificare mentionate la lit. a), in original.

(4) La primirea informatiilor furnizate de jucator, organizatorul de jocuri de noroc va efectua verificari in registrele proprii privind persoanele autoexcluse si in lista persoanelor indezirabile, pentru a se asigura ca jucatorul respectiv nu este inscris in acestea si va inregistra definitiv jucatorul, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri si transmis operatorului de monitorizare si raportare la deschiderea unui cont de joc.

(5) In cazul in care jucatorul nu figureaza in registrul persoanelor autoexcluse si/sau in lista persoanelor indezirabile si acesta accepta termenii si conditiile Regulamentului de joc, i se va deschide un cont de joc.

(6) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. a), in cazul in care jucatorul, dupa completarea datelor solicitate potrivit alin. (2), nu poate transmite o copie a documentului legal de identificare, organizatorul de jocuri de noroc ii va deschide un cont temporar de joc si ii va comunica jucatorului faptul ca trebuie sa transmita o copie scanata a acestuia in maximum 30 de zile de la data inregistrarii temporare.

(7) In contul temporar deschis pe numele jucatorului acesta poate depune o suma maxima reprezentand echivalentul a 500 euro. Nu sunt permise niciun fel de plati din contul de joc temporar in contul bancar al jucatorului.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, transforma contul de joc temporar intr-un cont de joc permanent numai dupa primirea copiei scanate a documentului legal de identificare a jucatorului.

(9) Daca jucatorul a furnizat informatii false in legatura cu inregistrarea sau daca nu inainteaza, in termen de 30 de zile, documentatia necesara pentru verificarea corectitudinii informatiilor, organizatorul de jocuri de noroc inchide contul temporar de joc, conform art. 7312.

(10) Un cont temporar de joc nu poate fi deschis pentru un jucator care apare in registrul persoanelor autoexcluse sau in lista persoanelor indezirabile.

(11) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pastreaza datele cu caracter personal ale unui jucator inregistrat conform alin. (1) timp de 5 ani dupa ce contul de joc a fost inchis, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar apoi sterg datele respective prin proceduri automatizate, ireversibil.

Art. 738 (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, creeaza un singur cont de joc pentru un jucator inregistrat.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc acorda jucatorului acces la informatiile privind situatia contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, castigurile si pierderile), depozitele si retragerile si alte tranzactii in legatura cu acesta. Informatiile sunt disponibile pentru jucator pe contul de joc pentru cel putin 90 de zile.

(3) La solicitarea jucatorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizeaza extrase de cont pentru toate tranzactiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

(4) Sumele transferate de catre jucator catre contul de joc se crediteaza imediat dupa primirea fondurilor de catre organizatorul de jocuri de noroc.

(5) Organizatorul de jocuri de noroc nu accepta o miza de la un jucator decat daca exista fonduri adecvate in contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.

(6) Castigurile obtinute de un jucator se crediteaza imediat in contul de joc al acestuia.

(7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. intre conturile de joc ale jucatorilor. O suma poate fi platita de organizatorul de jocuri de noroc jucatorului numai in acelasi cont bancar din care au provenit fondurile transferate de catre jucator.

(8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizeaza credit in contul bancar sau in contul de joc al unui jucator.

(9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, in cazul in care exista suspiciuni, inainte de a transfera castigurile in contul bancar al jucatorului, sa efectueze, intr-un termen de 10 zile, verificarile pe care le considera necesare, dupa care sa efectueze transferul sau sa instiinteze organele competente.

(10) Fondurile din contul de joc al jucatorului reprezinta fonduri incredintate care trebuie depozitate intr-un cont ce nu poate fi blocat intr-o banca, care vor fi pastrate separat de fondurile proprii ale detinatorului de licenta si autorizatie pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta sectiune si la care numai acesta poate avea acces. Fondurile din contul de joc al jucatorului pot fi platite numai jucatorului si, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretentiile impotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie sa fie asigurate in caz de insolventa a organizatorului de jocuri de noroc sau a bancii in care sunt plasate fondurile jucatorului.

(11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie sa fie permanent cel putin egale cu suma totala din conturile de joc ale jucatorilor.

(12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigura ca in caz de intrerupere a jocului din motive tehnice jucatorul care a efectuat o miza inainte de intrerupere are posibilitatea de a continua jocul intrerupt. Daca acest lucru nu este posibil, miza este restituita jucatorului.

(13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat sa blocheze in contul de joc al jucatorului, in orice moment, suma necesara platii impozitului datorat de jucator catre bugetul de stat pentru castigurile realizate de jucator pana in acel moment.

Art. 739 (1) Informatii care trebuie continute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si pentru jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila:

a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numarul si data licentei de organizare si autorizatiei de exploatare si perioada de valabilitate a acestora, precum si un link catre website-ul Ministerului Finantelor Publice (domeniul jocurilor de noroc);

b) declaratia privind interzicerea participarii la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;

c) informatii privind jocul responsabil si posibilele efecte daunatoare ale jocurilor. Informatiile trebuie elaborate in cooperare cu un centru de tratament;

d) accesul la o autotestare privind dependenta de jocuri de noroc;

e) informatii despre si o adresa de contact a unei linii de ajutor unde sa fie disponibile recomandari privind problemele dependentei de jocuri de noroc si centrele de tratament din Romania sau din tari membre ale Uniunii Europene;

f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;

g) serviciul de asistenta oferit jucatorului;

h) informatii privind posibilitatea inregistrarii reclamatiilor jucatorilor;

i) informatii privind protectia si securitatea tranzactiilor si modalitatile de plata;

j) termenii si conditiile privitoare la drepturile si obligatiile fiecarei parti;

k) informatii cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

(2) Regulamentele de joc trebuie sa contina: instructiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfasurare a jocului si metodele de gestionare a cazurilor de defectiuni ale sistemelor si ale retelelor de transmisie, metodele si termenele de plata a premiilor, precum si modalitatea de colectare si gestionare a sumelor in si din contul de joc, datele de identificare ale producatorului softului jocului si organismul care a certificat programul de joc, costul participarii la joc. Informatiile sunt amplasate intr-un spatiu care iese in evidenta de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc si trebuie sa fie accesibile de pe toate paginile website-ului.

(3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie sa existe un ceas care sa permita jucatorului sa fie constient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data si ora curenta si trebuie sa fie vizibil in permanenta pentru jucator.

(4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie sa existe un contor care actualizeaza automat si afiseaza soldul contului jucatorului.

(5) Toate informatiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie sa fie disponibile in limba romana.

(6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie sa transmita un mesaj de atentionare care sa fie vizibil pentru jucator, in cazul in care acesta este activ intr-un interval neintrerupt de minimum 12 ore.

Art. 7310 (1) Orice jucator are posibilitatea sa inregistreze o reclamatie la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, precizand identitatea jucatorului si elementele pe care le reclama.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc solutioneaza reclamatia intr-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data inregistrarii reclamatiei.

(3) In cazul in care organizatorul de jocuri de noroc nu solutioneaza in termenul prevazut sau respinge reclamatia jucatorului, acesta din urma are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc pastreaza reclamatiile si documentele aferente pentru o perioada de minimum 2 ani de la data inregistrarii fiecarei reclamatii si le va inainta atat comisiei, cat si altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 7311 (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pune la dispozitia jucatorului o aplicatie care sa ii permita acestuia sa stabileasca limite de depozit zilnice, saptamanale si lunare. O solicitare din partea jucatorului pentru stabilirea unei limite de depozit este implementata imediat, la cerere, dar nu mai tarziu de 24 de ore.

(2) O solicitare din partea jucatorului de crestere a limitei de depozit fixate anterior nu poate intra in vigoare decat dupa minimum 48 de ore.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie sa puna la dispozitia jucatorului o aplicatie care sa ii permita acestuia sa decida ca sumele obtinute din castiguri care depasesc o anumita valoare sa fie returnate automat jucatorului in aceeasi modalitate in care s-a facut alimentarea contului de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie sa puna la dispozitia jucatorului o aplicatie care sa ii permita acestuia sa solicite o excludere temporara sau permanenta din joc. O solicitare de excludere din partea jucatorului trebuie implementata imediat.

(5) O excludere temporara nu se poate aplica pentru mai putin de o luna, dar jucatorul are posibilitatea sa aleaga o perioada de pauza scurta de 24 de ore. O excludere temporara si pauza pentru o perioada scurta presupun dezactivarea contului jucatorului pentru acea perioada.

(6) Excluderea finala a unui jucator implica inchiderea contului jucatorului de catre organizatorul de jocuri de noroc. Jucatorul isi poate deschide un nou cont de joc, conform art. 737, numai dupa expirarea unui termen de minimum 6 luni de la data inchiderii contului de joc.

(7) Daca un jucator s-a autoexclus de la participarea in cadrul unui joc al organizatorului de jocuri de noroc, acesta din urma trebuie sa il informeze pe jucator cu privire la optiunea de consiliere si tratament al dependentei patologice de jocuri de noroc intr-un centru de tratament.

(8) Organizatorul de jocuri de noroc pastreaza un registru al jucatorilor care doresc excluderea permanenta sau temporara.

(9) Un jucator care este listat in registrul prevazut la alin. (8) poate solicita radierea sa din acest registru numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la inscrierea sa in registrul respectiv.

(10) Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc trimiterea de material publicitar jucatorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent de la participarea la jocuri de noroc.

Art. 7312 (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, poate proceda la suspendarea sau inchiderea contului de joc al unui jucator, cu instiintarea imediata a acestuia, in doua situatii distincte: (i) incalcarea de catre jucator a dispozitiilor legale; sau (ii) incalcarea regulamentului de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

(2) Daca in urma verificarilor efectuate de organizatorul de jocuri de noroc acesta constata ca intemeiate motivele care au stat la baza suspendarii contului de joc, inchide contul de joc respectiv si ramburseaza jucatorului, in cel mult 10 zile lucratoare de la data inchiderii contului, numai sumele transferate de acesta catre contul de joc, castigurile obtinute cu incalcarea prevederilor legale urmand a fi retinute de catre organizatorul de jocuri de noroc.

(3) Sumele obtinute cu incalcarea legii sunt confiscate conform dispozitiilor legale in materia confiscarii, iar sumele obtinute cu incalcarea regulamentului de joc al organizatorului sunt retinute de organizator in baza Regulamentului de joc, care cuprinde obligatoriu o astfel de situatie.

(4) In cazul luarii deciziei de confiscare a fondurilor, organizatorul de jocuri de noroc comunica jucatorului o decizie justificata insotita de documentatia aferenta. O copie a deciziei se va trimite comisiei.

(5) La inchiderea unui cont de joc, pentru orice alte motive neimputabile jucatorului, organizatorul de jocuri de noroc ramburseaza jucatorului soldul contului de joc, in cel mult 10 zile lucratoare de la data inchiderii contului. Nu se percep niciun fel de taxe pentru inchiderea contului de joc.

(6) In situatia in care sumele cuvenite jucatorului nu pot fi transferate in contul sau bancar, intrucat acesta nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc il instiinteaza pe jucator, in termen de 5 zile lucratoare, ca poate solicita restituirea sumelor cuvenite din contul sau de joc, in termen de un an de zile.

(7) Daca jucatorul nu isi manifesta optiunea de restituire a sumelor cuvenite in termenul prevazut la alin. (6) ori nu indica organizatorului de jocuri de noroc un alt cont bancar valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont catre bugetul de stat, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

(8) Daca nu a fost inregistrata nicio tranzactie in contul de joc al unui jucator pe o perioada de 3 ani, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont de joc in contul bancar al jucatorului, in termenul prevazut la alin. (5). In cazul in care contul bancar al jucatorului nu mai este valid, organizatorul de jocuri de noroc remite soldul din acel cont catre bugetul de stat, dupa informarea prealabila a jucatorului conform alin. (6), cu respectarea reglementarilor legale in domeniu.

Art. 7313 (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta indeplineste cerintele tehnice pentru conectarea cu sistemele de monitorizare detinute de operatorul de monitorizare si raportare cu care are incheiat contract de monitorizare.

(2) Operatorul de monitorizare si raportare nu are acces la datele personale ale jucatorilor inregistrati ai organizatorilor de jocuri de noroc pe care ii monitorizeaza, accesul sau fiind limitat la informatiile despre tranzactiile financiare derulate intre organizatori si jucatori, pe baza unui cod unic generat de sistemul organizatorului de jocuri de noroc si transmis operatorului de monitorizare si raportare la deschiderea unui cont de joc.

(3) Niciun fel de modificari nu pot fi aduse mijloacelor de joc fara aprobarea prealabila scrisa a comisiei; exceptie fac organizatorii care nu detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei, pentru care este necesara prezentarea unui document eliberat de autoritatea competenta in domeniul jocurilor de noroc din tara unde se afla echipamentele cu privire la modificarile aduse mijloacelor de joc.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc pastreaza o lista cu modificarile aduse mijloacelor de joc, care va fi usor accesibila operatorului de monitorizare si raportare, precum si comisiei.

(5) Atunci cand un mijloc de joc este aprobat pentru utilizare, comisia poate, in orice moment, solicita organizatorului de jocuri de noroc efectuarea testarii, verificarii si certificarii suplimentare ale mijlocului de joc respectiv. Costurile pentru aceasta sunt suportate de catre organizatorul de jocuri de noroc.

(6) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pastreaza toate datele privind jocurile de noroc reglementate de prezenta sectiune pentru o perioada de cel putin 5 ani, in format electronic, astfel incat sa poata fi oricand puse la dispozitia organelor de control prevazute la art. 28 din ordonanta de urgenta.

Art. 7314 (1) Platforma de joc inseamna mediul informatic care apartine sistemului de procesare al organizatorului de jocuri de noroc reglementate de prezenta sectiune, conectat la sistemul operatorului de monitorizare si raportare si accesibil jucatorului prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, prin care organizatorul gestioneaza activitatea de jocuri de noroc.

(2) Conditii minime ce trebuie indeplinite de platforma de joc:

a) interactiunea, in timp real, cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare si cu jucatorul;

b) gestionarea formulelor de joc si a sesiunilor de joc;

c) obtinerea dreptului de participare la joc;

d) acordarea premiilor si a platilor aferente;

e) asistenta si informarea jucatorilor;

f) oferirea invatarii gratuite a jocurilor.

(3) Platforma de joc garanteaza corectitudinea, integritatea, fiabilitatea, siguranta, transparenta si confidentialitatea activitatilor si a functiilor exercitate, precum si corectitudinea si promptitudinea platii premiilor.

(4) Platforma de joc garanteaza memorarea si trasabilitatea datelor privind sesiunile de joc desfasurate pe o perioada de 5 ani si adopta solutii care faciliteaza accesul la informatii pentru exercitarea actiunii de monitorizare, supraveghere si control de catre operatorul de monitorizare si raportare autorizat de Ministerul Finantelor Publice si organele de control abilitate in acest sens.

(5) Platforma de joc garanteaza continuitatea serviciului, prin adoptarea sistemelor de inalta fiabilitate, si este dezvoltata si intretinuta conform metodelor si tehnologiilor aliniate celor mai bune standarde in domeniu.

(6) Platforma de joc este dotata cu caracteristici de siguranta capabile sa garanteze protectia impotriva accesarilor neautorizate si a inalterabilitatii datelor schimbate.

(7) Componentele software pe care jucatorul trebuie sa le instaleze, la solicitarea organizatorului de joc, in propriul sistem nu contin virusi si asigura conectarea exclusiva la site-ul organizatorului de jocuri de noroc autorizat.

(8) Platforma de joc si retelele de transmisie a datelor garanteaza cerintele stabilite prin prezentul act normativ.

Art. 7315 (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, ia toate masurile necesare pentru reducerea riscului de intelegeri secrete ("aranjarea partidei") si refuza acceptarea de poturi din pariuri in cazul in care exista suspiciuni de intelegeri secrete.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, nu furnizeaza servicii de jocuri de noroc pentru persoane cu varsta sub 18 ani.

(3) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, se asigura ca angajatii sai, furnizorii sau orice alte persoane implicate in activitatea de jocuri de noroc nu au acces la participarea la jocurile respectivului organizator.

Art. 7316 (1) Operatorul economic care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

a) este constituit ca persoana juridica de drept roman in conditiile legii, avand ca obiect principal de activitate activitatea "jocuri de noroc si pariuri", cod CAEN 9200, si capitalul social subscris si varsat in cuantumul prevazut de ordonanta de urgenta;

b) detine direct sau printr-un actionar/asociat o licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activitatilor cazinourilor cu cel putin 20 de mese autorizate ori pentru jocuri de noroc tip slot-machine pentru minimum 500 de posturi sau pentru jocuri de noroc de tip pariuri in cota fixa avand minimum 100 de agentii ori pentru activitati de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;

c) detine mijloacele de joc si echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc;

d) dispune de personal specializat cu pregatire si experienta in domeniul tehnologiei informatiei;

e) declara, prin intermediul notificarii, prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, potrivit legislatiei in vigoare;

f) are incheiat un contract de monitorizare cu un operator de monitorizare si raportare autorizat in conditiile legii, conform modelului aprobat de comisie, avizat de acesta inainte de inceperea activitatii de monitorizare a organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta;

g) detine toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, in mod obligatoriu, pe teritoriul Romaniei, exceptie de la aceasta prevedere facand organizatorii de astfel de jocuri de noroc autorizati intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectarii acestora la organismele prevazute la art. 191 din ordonanta de urgenta.

(2) Operatorul economic care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice:

a) pentru jocurile de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e)-h) din ordonanta de urgenta, se pot transmite live jocurile de la mesele de ruleta, prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, numai din locatii autorizate in Romania pentru jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor cu cel putin 20 de mese autorizate, dintre care cel putin doua mese de ruleta vor fi conectate on-line 24 de ore din 24. Este interzisa transmiterea din studiouri special amenajate cu mese de casino live;

b) jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, se pot transmite live, prin intermediul acestor sisteme, numai din locatii autorizate in Romania pentru jocuri de noroc de tip bingo desfasurate in sali de joc sau jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune. Este interzisa transmiterea din studiouri special amenajate;

c) pentru jocurile de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, procentul de premiere din totalul rulajului incasarilor va fi de minimum 60% si de maximum 80% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acorda premii speciale, cand se respecta doar procentul minim, iar pentru pariuri on-line procentul de castiguri din totalul incasarilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizatiei.

Art. 7317 Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, pune la dispozitia jucatorului, in orice moment:

a) lista sesiunilor de joc, precum si rundele la care acesta a participat, cu indicarea numarului biletului de participare si a codului unic atribuit de organizator pentru identificarea rundelor unice, a pretului de participare, chiar si in cazul rundelor individuale, a rezultatului obtinut de jucator si a creditarii eventualului premiu in contul de joc sau al bancii;

b) pretul de participare, valoarea sumei colectate destinate fondului de premii, repartizarea corespunzatoare si regulile de stabilire si de acordare a premiilor.

Art. 7318 Este interzisa amplasarea sau facilitarea amplasarii in spatii publice, comerciale, de terminale de acces la internet, care prin modul de prezentare sau sistemul constructiv si functional imita in orice mod aparatele de joc de tip slot-machine sau sunt asemanatoare cu acestea, in scopul permiterii accesului jucatorilor la site-urile de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta.

 ___________

@ SECTIUNEA a 7-a a fost introdusa prin punctul 26. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

CAPITOLUL III
  Obligatiile organizatorilor de jocuri de noroc

Art. 74 (1) Organizatorii de jocuri de noroc au, in functie de specificul activitatii de jocuri de noroc desfasurate, urmatoarele obligatii:

a) sa intretina si sa asigure functionarea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate, in conditii corespunzatoare, in scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevazuti in verificarile tehnice si in regulamentele de desfasurare a jocurilor aprobate de comisie;@

___________

@ Litera a) a fost modificata prin punctul 27. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

b) sa asigure securitatea utilajelor, a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate, a mijloacelor de joc si a accesoriilor aferente acestora autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electrica, inclusiv a sigiliilor aplicate;

___________

@ Litera b) a fost modificata prin punctul 27. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

c) sa tina zilnic la fiecare sala de joc o evidenta completa, clara si detaliata a incasarilor realizate de fiecare mijloc de joc in parte, precum si a premiilor sau castigurilor acordate, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in limba romana;

d) sa prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificarile tehnice ale mijloacelor de joc si ale echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc autorizate sau alte documente solicitate de catre organele de control prevazute de lege;@

___________

@ Litera d) a fost modificata prin punctul 27. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

e) sa asigure functionarea instalatiilor si a salilor de joc la nivelul prevazut de prezenta hotarare;

f) sa nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu masini autorizate in alta locatie decat cea aprobata sau comunicata comisiei, dupa caz;

g) sa nu angajeze sau sa nu mentina in functie personalul pentru care in ordonanta de urgenta sau in prezenta hotarare s-a prevazut obligativitatea obtinerii avizului organului de politie, in situatia in care s-a obtinut aviz negativ;

h) sa tina pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat si snuruit, in care fiecare angajat care are acces in sala de jocuri sau la casieria unitatii sa consemneze zilnic banii personali, la intrarea si la iesirea din serviciu;

i) sa nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fara aprobarea comisiei, existand posibilitatea ca la avizare sau ulterior sa se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezerva identic;

j) sa ia masurile care se impun pentru organizarea activitatii, inclusiv prin pregatirea personalului operator de joc, astfel incat sa nu fie eliberate participantilor la joc atestate sau alte documente prin care se certifica castigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;

k) sa nu participe si sa nu permita participarea propriilor salariati, direct sau prin interpusi, la propriile jocuri de noroc organizate in conditiile legii;

l) sa faca cunoscut in limba romana, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de castig din totalul incasarilor, conform prevederilor prezentei hotarari, regulamentele de joc, precum si licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia/autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentei hotarari;

m) sa tina un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat conform prevederilor legale in vigoare;

n) sa ia masurile care se impun in vederea respectarii programului de functionare, care va fi afisat vizibil si comunicat organului fiscal teritorial;

o) sa respecte reglementarile specifice stabilite in sectiunile aplicabile din prezenta hotarare, conform tipului de joc autorizat;

p) sa tina in permanenta la casieria salii de joc si sa puna la dispozitia jucatorilor caietul de reclamatii si sesizari, care va fi numerotat, snuruit si sigilat prin stampilare de catre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala se afla sala de joc;

q) sa ia masurile necesare pentru ca fiecare angajat din salile de jocuri sa fie dotat cu un ecuson pe care sa fie inscrise numele si prenumele persoanei respective, precum si functia detinuta;

r) sa nu crediteze participantii la jocul de noroc;

s) sa informeze, prin adresa, organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal despre obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si organul fiscal in a carui arie teritoriala se afla situata locatia in care sunt exploatate mijloace de joc despre obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia respectiva, in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acestora;

t) sa informeze, prin adresa, organul fiscal in a carui arie teritoriala se afla situata locatia in care urmeaza sa mute mijloace de joc in termen de 5 zile lucratoare de la data informarii comisiei;

u) sa respecte si sa isi desfasoare activitatea privind jocurile de noroc in conformitate cu prevederile si obligatiile cuprinse in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

v) organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si de jocuri de noroc tip slot-machine au obligatia sa inscrie cu datiera data si ora emiterii biletului catre client, atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare;

w) organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa pastreze in arhiva toate marcile de control de la biletele de intrare vandute, pe o perioada de 5 ani, acestea constituind documente justificative.

(2) Personalul propriu angajat de organizatorii de jocuri de noroc pentru organizarea si desfasurarea activitatii in domeniul reglementat de prezenta hotarare are, in functie de specificul activitatii de jocuri de noroc desfasurate, urmatoarele obligatii:

a) sa nu permita participarea minorilor la jocuri de noroc;

b) sa nu elibereze jucatorilor atestate sau alte documente prin care se certifica castigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;

c) sa nu crediteze participantii la jocul de noroc;

d) sa asigure desfasurarea civilizata a jocurilor de noroc, in sensul respectarii ordinii si linistii publice;

e) sa respecte programul de functionare al locatiei respective;

f) sa poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt inscrise numele si prenumele persoanei respective, precum si functia detinuta.

(3) In intelesul prezentului articol, creditarea participantilor la jocurile de noroc reprezinta creditarea directa acordata participantilor, sub orice forma si pentru orice sume, sau acordarea dreptului de participare pe baza de gaj sau alta forma de garantie (introducerea de credite fara achitarea prealabila a acestora, acordarea de jetoane fara incasarea corespunzatoare a contravalorii acestora etc.).

(4) Intra sub incidenta alin. (3) si oferirea din partea participantilor de bunuri, produse sau servicii sub costul, pretul sau tariful practicat pentru bunuri, produse ori servicii identice sau similare si care are ca finalitate acordarea dreptului de joc pentru diferenta de cost, pret sau tarif.

(5) Organizatorii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, precum si de jocuri loto si pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, au urmatoarele obligatii:

a) notificarea comisiei, in termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare in structura actionariatului sau a reprezentantilor legali relevanti pentru obtinerea licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare a acestor jocuri de noroc;

b) sesizarea imediata a organelor cu atributii de control si a comisiei cand au suspiciuni cu privire la incalcarea de catre un jucator a prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari sau cu privire la tranzactiile efectuate prin intermediul unui cont de joc;

c) permiterea accesului operatorului de monitorizare si raportare si a organelor de control prevazute la art. 28 din ordonanta de urgenta, in orice moment, in spatiile detinute, in vederea efectuarii de verificari, in conditiile legii, si furnizarea informatiilor solicitate de catre acestia;

d) calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a impozitului aferent tranzactiilor efectuate pe fiecare cont de jucator in parte, cu respectarea legislatiei fiscale in domeniul jocurilor de noroc;

e) intocmirea unui registru al persoanelor autoexcluse si a listei persoanelor indezirabile, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari;

f) in cazul in care exista afiliati ai organizatorului de jocuri de noroc inregistrati intr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta si care au furnizat sau furnizeaza astfel de jocuri de noroc, la data cererii de obtinere a licentei de organizare sau de autorizare a exploatarii, catre jucatori din Romania, organizatorul efectueaza toate demersurile necesare in vederea transferarii conturilor referitoare la jucatorii respectivi catre baza de date proprie in cel mai scurt termen;

g) luarea tuturor masurilor necesare in vederea reducerii riscului de intelegeri secrete intre jucatori sau intre acestia si personalul propriu ("aranjarea partidei") si refuzarea acceptarii de poturi din pariuri in cazul in care exista suspiciuni privind intelegeri secrete;

h) transferarea, in termen de o luna de la data inceperii activitatii de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta, pe teritoriul Romaniei, pe platforma de joc utilizata in Romania, doar daca sunt accesate din Romania, a conturilor de joc inregistrate de cetatenii romani pe platformele de joc din afara teritoriului national apartinand societatilor organizatoare de astfel de jocuri de noroc autorizate in state nemembre ale Uniunii Europene, care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat nemembru al Uniunii Europene.@

___________

@ Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 28. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

CAPITOLUL IV
  Sanctiuni

Art. 75 In vederea dispunerii masurilor prevazute la art. 17 din ordonanta de urgenta, organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a organizatorilor de jocuri de noroc vor informa comisia in termen de cel mult 5 zile lucratoare despre neindeplinirea de catre acestia a obligatiilor declarative si de plata sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrala a garantiilor de acoperire a riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat.

Art. 76 (1) Constituie contraventii la regimul exploatarii jocurilor de noroc urmatoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (10) si (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) si (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 733 lit. a)-p), r), t)-z), art. 735 alin. (1), alin. (3), art. 736, art. 737-art. 739, art. 7310 alin. (2)-(4), art. 7311, art. 7312, art. 7313 alin. (3)-(6), art. 7314, art. 7315, art. 7317 ale art. 74 alin. (1) lit. b)-h), j), k), r), alin. (2) lit. b) si alin. (5);@

___________

@ Litera a) a fost modificata prin punctul 29. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

b) mentinerea in functiune a mijloacelor de joc care nu indeplinesc cerintele prevazute la art. 19 alin. (2) si (5);

c) nerespectarea prevederilor de pastrare a inregistrarilor video in termenul prevazut la art. 26 alin. (2);

d) nerespectarea conditiilor avute in vedere la autorizare si prevazute in nota de constatare intocmita pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, pe intreaga perioada de functionare;

e) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) si (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, art. 47, art. 51 - 53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), l), m)-q), s) si t), precum si a regulamentului turneului de poker aprobat de comisie, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din ordonanta de urgenta.@

___________

@ Litera e) a fost modificata prin punctul 29. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

f) nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. v) si w).

g) nerespectarea prevederilor art. 7318.@

___________

@ Litera g) a fost introdusa prin punctul 30. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

a) intre 25.000-50.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si g); @

___________

@ Litera a) a fost modificata prin punctul 31. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

b) intre 10.000-25.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. d) si e).

c) intre 2.000-5.000 lei, faptele prevazute la alin. (1) lit. f).

(3) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pana la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc in parte sau pentru toate mijloacele de joc situate intr-o locatie, in functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c).

(4) Comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura suspendarii autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pana la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc in parte sau pentru toate mijloacele de joc situate intr-o locatie, in functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. d)-f), iar pentru nerespectarea regulamentului turneului de poker comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, revocarea dreptului de organizare a turneelor de poker. O noua solicitare a organizatorului pentru dreptul de organizare a turneelor de poker poate fi facuta dupa 6 luni de la data revocarii.@

___________

@ Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 32. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

(5) In aplicarea prevederilor alin. (3) si (4), precum si atunci cand organele cu atributii de control sesizeaza comisia conform art. 17 alin. (5) din ordonanta de urgenta, acestea inainteaza propunerea de sanctionare si perioada propusa, insotite de intreaga documentatie care sta la baza propunerii.@

___________

@ Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 32. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 77 (1) Organele abilitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele sale subordonate si ale Ministerului Administratiei si Internelor -Inspectoratul General al Politiei Romane si organele sale subordonate au drept de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale, de control asupra evidentei financiar-contabile, modului de functionare a jocurilor de noroc, de admitere a jucatorilor in incinta, precum si asupra altor aspecte legate de modul de desfasurare a activitatii privind jocurile de noroc, stabilite prin ordonanta de urgenta sau prin prezenta hotarare.

(2) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor are drept de control conform competentelor atribuite prin legislatia specifica in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului.

(3) In cursul actiunilor de verificare si control asupra respectarii prevederilor ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, organele abilitate mentionate la alin. (1) vor sesiza Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la suspiciuni legate de operatiuni de spalare a banilor sau asupra oricaror nerespectari ale obligatiilor prevazute in Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 78 (1) In intelesul art. 23 alin. (3) din ordonanta de urgenta, prin concursuri clandestine organizate in alte conditii decat cele prevazute de normele legale in vigoare se intelege acele concursuri care nu se desfasoara intr-un cadru organizat si avizat de autoritati, cum ar fi: lupte de caini, de cocosi sau alte animale, curse auto desfasurate in alte conditii decat cele pentru care se detin autorizatii etc.

(2) In intelesul art. 23 alin. (3) din ordonanta de urgenta, prin organizarea de jocuri clandestine ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului mijloacelor de joc in scopul obtinerii unor venituri se intelege jocurile tip alba-neagra in care se utilizeaza mijloace de joc, cum ar fi: carti de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bila etc.

CAPITOLUL V
  Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 79 Anexele nr. 1-14 fac parte integranta din prezenta hotarare.@

___________

@ Art. 79. a fost modificat prin punctul 33. din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

Art. 80 Atributiile si Regulamentul de organizare si functionare ale comisiei, precum si competentele in domeniul jocurilor de noroc stabilite de ordonanta de urgenta si de prezenta hotarare ale directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 81 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999, cu modificarile ulterioare.

ANEXA Nr. 1a)*)

|< ---------------------------------------- 21 cm. ------------------------------------------- > |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----
|  +-----------------------------------------------------------------------------------------+  |
|  |                     ROMANIA                     |  |  ^
|  |                     STEMA                     |  |  |
|  |                                             |  |  |
|  |               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE               |  |  |
|  |                 COMISIA DE AUTORIZARE A                 |  |  |
|  |                  JOCURILOR DE NOROC                  |  |  |
|  |                                             |  |  |
|  |                     LICENTA                     |  |  |
|  |                 +---------------------+                 |  |  |
|  |                 +---------------------+                 |  |  |
|  |                     serie                     |  |  |
|  |                                             |  |  |
|  |             pentru organizarea jocurilor de noroc             |  |  |
|  |    +-------------------------------------------------------------------------+    |  |  |
|  |    +-------------------------------------------------------------------------+    |  |  |
|  |                  denumire activitate                  |  |
|  |                                             |  | 30 cm
|  |     +-------------------------------------------------------------------+     |  |
|  |     |Denumirea societatii comerciale ...................................|     |  |  |
|  |     |Sediul social: ....................................................|     |  |  |
|  |     |...................................................................|     |  |  |
|  |     |...................................................................|     |  |  |
|  |     |Codul unic de inregistrare ........................................|     |  |  |
|  |     +-------------------------------------------------------------------+     |  |  |
|  |                                             |  |  |
|  |     Valabila de la ...................... pana la .......................     |  |  |
|  |                                             |  |  |
|  |                   +------------+                   |  |  |
|  |                   | Loc pentru |                   |  |  |
|  |                   | aplicarea |                   |  |  |
|  |                   |elementelor |                   |  |  |
|  |                   |de siguranta|                   |  |  |
|  |                   +------------+                   |  |  |
|  +-----------------------------------------------------------------------------------------+  |  v
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---?

ANEXA Nr. 1b)
- fata -
|< ------------------------------------------ 20 cm. -------------------------------------------->|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----
|                     +------------+                     |  ^
|                     | Loc pentru |                     |  |
|                     | aplicarea |                     |  |
|                     |elementelor |                     |  |
|                     |de siguranta|                     |  |
|                     +------------+                     |  |
|                                                 |  |
|                       ROMANIA                       |  |
|                 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                 |  |
|              Comisia de autorizare a jocurilor de noroc              |  |
|                                                 |  |
|                      Autorizatie                      |  |
|                de exploatare a jocurilor de noroc                |  |
|                   +---------------------+                   |  |
|                   +---------------------+                   |
|                       serie                       | 20 cm
|                                                 |
|       Denumirea societatii comerciale ......................................       |  |
|       ......................................................................       |  |
|       Cod unic de inregistrare .............................................       |  |
|       Jocul de noroc autorizat:                              |  |
|       +--------------------------------------------------------------------+       |  |
|       +--------------------------------------------------------------------+       |  |
|              se inscrie tipul activitatii pentru care               |  |
|                   se solicita autorizarea                   |  |
|                                                 |  |
|       Adresa spatiului autorizat: ..........................................       |  |
|       ......................................................................       |  |
|                                                 |  |
|                 Valabil de la ....................................       |  |
|                 Pana la ..........................................       |  |
|                                                 |  v
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----
 
 - verso -
 
|< ------------------------------------------- 20 cm. ------------------------------------------->|
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+----
|Nr. | Tipul  | Seria  |Producatorul| Data |Nr. | Tipul  | Seria  |Producatorul| Data |  ^
|crt.|mijlocului|mijlocului| mijlocului |avizarii|crt.|mijlocului|mijlocului| mijlocului |avizarii|  |
|  | de joc | de joc |  de joc  |    |  | de joc | de joc |  de joc  |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 1. |     |     |      |    |26. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 2. |     |     |      |    |27. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 3. |     |     |      |    |28. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 4. |     |     |      |    |29. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 5. |     |     |      |    |30. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 6. |     |     |      |    |31. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 7. |     |     |      |    |32. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 8. |     |     |      |    |33. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
| 9. |     |     |      |    |34. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|10. |     |     |      |    |35. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|11. |     |     |      |    |36. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+
|12. |     |     |      |    |37. |     |     |      |    | 20 cm
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+
|13. |     |     |      |    |38. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|14. |     |     |      |    |39. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|15. |     |     |      |    |40. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|16. |     |     |      |    |41. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|17. |     |     |      |    |42. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|18. |     |     |      |    |43. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|19. |     |     |      |    |44. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|20. |     |     |      |    |45. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|21. |     |     |      |    |46. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|22. |     |     |      |    |47. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|23. |     |     |      |    |48. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|24. |     |     |      |    |49. |     |     |      |    |  |
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+  |
|25. |     |     |      |    |50. |     |     |      |    |  v
+----+----------+----------+------------+--------+----+----------+----------+------------+--------+---?
                                                                                                                                            ANEXA Nr. 1c) 

 

  
|                                    |
|<------------------------------ 10 cm -------------------------------->|
+-----------------------------------------------------------------------+----
|                ROMANIA                |  ^
|           MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE           |  |
|       Comisia de autorizare a jocurilor de noroc        |  |
|                                    |  |
|               Autorizatie               |  |
|         de exploatare a jocurilor de noroc          |  |
|              tip slot-machine              |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|  Denumirea societatii comerciale: ................................  |
|  .................................................................  | 10 cm
|  Cod unic de inregistrare ........................................  |
|  Serie mijloc de joc: ............................................  |  |
|  An fabricatie: ..................................................  |  |
|  Producator: .....................................................  |  |
|        ..................................... +------------+  |  |
|                           | Loc pentru |  |  |
|  Valabil de la ................................... | aplicarea |  |  |
|  pana la ......................................... |elementelor |  |  |
|                           |de siguranta|  |  |
|                           +------------+  |  |
|                                    |  v
+-----------------------------------------------------------------------+----

 

 ANEXA Nr. 2

DOCUMENTELE
necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc

In vederea obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor inainta comisiei un dosar continand, in principal, urmatoarele documente:

1. cererea prin care se solicita comisiei acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (numar de telefon, fax, adresa de e-mail) si tipul de activitate pentru care se solicita licenta. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare);

- capitalul social subscris si varsat;

- structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;

- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

- obiectul principal de activitate. Obligatoriu trebuie sa contina si activitatea "jocuri de noroc si pariuri", cod CAEN 9200;

- sediile secundare inregistrate si adresa acestora;

3. certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;

4. avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai operatorului economic. In situatia in care reprezentant legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai acestuia;

5. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta declaratia fiecaruia) din care sa rezulte urmatoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementata de lege;

- reprezentantul legal are experienta in domeniul organizarii si exploatarii de jocuri de noroc;

- reprezentantul legal cunoaste legislatia specifica in vigoare;

- numai pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, reprezentantul legal/operatorul economic dispune de personal specializat, cu pregatire si experienta in domeniu de minimum 3 ani in domeniul tehnologiei informatiei.@

___________

@ Punctul 5. a fost modificat prin litera a) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emise de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare), din care sa rezulte ca impotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;

7. certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

8. numai pentru activitatea de cazinou si pentru jocurile definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal acordata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;@

___________

@ Punctul 8. a fost modificat prin litera a) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

9. numai pentru activitatea de pariuri in cota fixa si pentru activitati de pariuri on-line - declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are, direct sau prin interpusi, legatura cu activitatile ale caror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicita licenta de organizare si autorizatia de exploatare;@

___________

@ Punctul 9. a fost modificat prin litera a) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

10. in cazul in care exista afiliati ai unui organizator de jocuri de noroc inregistrati intr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanta de urgenta si care au furnizat sau furnizeaza astfel de jocuri, la data cererii de obtinere a licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare, catre jucatori din Romania, organizatorul depune o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca va face toate demersurile necesare transferarii bazei de date referitoare la jucatorii respectivi catre baza de date proprie a organizatorului de jocuri ce urmeaza a fi autorizat pe teritoriul Romaniei in cel mai scurt termen.

___________

Punctul 10. a fost introdus prin litera b) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

ANEXA Nr. 3

DOCUMENTELE
necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc

A. Pentru autorizatiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:

1. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot-machine. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiile de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea, distinct pentru fiecare locatie in parte. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. regulamentul de functionare al fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, in mod obligatoriu, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta, precum si dovada inregistrarii ca punct de lucru a spatiului de joc;

___________

@ Punctul 3. a fost modificat prin litera a) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

4. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor etc.;

5. dovada privind verificarea tehnica a masinilor electronice cu castiguri eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala;

6. documentele care atesta provenienta legala a masinilor electronice cu castiguri;

7. dovada privind constituirea fondului de garantie;

8. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiul in care urmeaza a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.;

9. pentru mutarea mijloacelor de joc:

a) notificare privind inregistrarea mutarii. Notificarea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiul de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada inregistrarii spatiului in care urmeaza a se desfasura activitatea ca punct de lucru al organizatorului la oficiul registrului comertului;

B. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc in cazinouri:

1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spatiul de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea, precum si programul de functionare. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;@

___________

@ Punctul 1. a fost modificat prin litera b) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

2. o descriere amanuntita a activitatii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baza si auxiliare;

3. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc, precum si dovada inregistrarii ca punct de lucru;@

___________

@ Punctul 4. a fost modificat prin litera b) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

5. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar- contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor etc.;

6. dovada privind verificarile tehnice eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala (numai acolo unde este cazul);

7. documentele care atesta provenienta legala a mijloacelor de joc;

8. dovada privind constituirea fondului de garantie;

9. persoana desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

10. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiul in care urmeaza a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.;

11. pentru completare cu noi mijloace de joc:

c) cererea privind completarea autorizatiei. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiul de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

d) o descriere amanuntita a activitatii, inclusiv noua schita a spatiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc;

e) regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

f) documentele care atesta provenienta legala a mijloacelor de joc;

g) dovada privind constituirea fondului de garantie;

h) dovada privind verificarea tehnica eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala (numai acolo unde este cazul).

C. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo in sala:

1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, spatiul de joc in care urmeaza a se desfasura activitatea, precum si programul de functionare. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;@

___________

@ Punctul 1. a fost modificat prin litera c) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

2. o descriere amanuntita a activitatii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de baza si auxiliare;

3. regulamentul de functionare, in care va fi precizat, obligatoriu, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiului de joc, precum si dovada inregistrarii ca punct de lucru;@

___________

@ Punctul 4. a fost modificat prin litera c) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

5. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor etc.;

6. dovada privind verificarea tehnica a turbosuflantei, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala;

7. documentele care atesta provenienta legala a mijloacelor de joc de baza si auxiliare;

8. dovada privind constituirea fondului de garantie;

9. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiul in care urmeaza a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.

D. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariu in cota fixa:

1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicita aprobarea, precum si locatiile (agentiile) in care urmeaza a se desfasura activitatea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amanuntita a activitatii, inclusiv locatia in care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agentiile de pariuri, modalitatea si garantarea securizarii informatiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agentie de pariuri in parte, precum si modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finantelor Publice;

3. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosinta a spatiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse in certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului);

5. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar- contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor etc., precum si locatia in care este amplasat serverul;

6. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic;

7. dovada privind constituirea fondului de garantie;

8. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiile in care urmeaza a fi desfasurata activitatea corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.;

9. pentru completare cu noi agentii de pariuri:

a) cererea privind inregistrarea noilor agentii de pariuri. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, locatia agentiilor si terminalele interconectate in sistem din cadrul acestora. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) modalitatea de interconectivitate cu serverul de referinta al sistemului;

c) dovada privind constituirea fondului de garantie;

d) declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi desfasurata activitatea corespunde din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.

E. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune:

1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, locatia in care urmeaza a se desfasura activitatea (componenta televizata), precum si locatiile (agentiile) prin care urmeaza a se face distributia cartoanelor. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, a valorilor etc., inclusiv locatia in care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de colectare a datelor in sistemul informatic, modalitatea si garantarea securizarii informatiilor centralizate, precum si modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finantelor Publice;

3. acordul incheiat pentru derularea activitatii cu difuzorul de programe televizate;

4. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

5. dovada privind verificarea tehnica a turbosuflantei, eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala;

6. documentele care atesta provenienta legala a mijloacelor de joc de baza si auxiliare;

7. dovada privind constituirea fondului de garantie;

8. Abrogat prin litera d) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

9. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiile in care urmeaza a fi desfasurata activitatea de distributie a cartoanelor corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.;

10. pentru completare cu noi agentii:

a) cererea privind inregistrarea noilor agentii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, locatia agentiilor si modalitatea de colectare a datelor in sistemul informatic. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada privind constituirea fondului de garantie;

c) declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi desfasurata activitatea corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I.

F. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila:

1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei in care se afla acestea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotarare;

3. regulamentul de functionare al fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, in mod obligatoriu, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor si cu respectarea prevederilor legale;

4. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiarcontabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia in care este amplasat serverul, planul de recuperare dupa dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare incheiat cu operatorul de monitorizare si raportare in vederea avizarii;

7. confirmarea eliberata de catre operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotarare asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit caruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

10. date privind persoana de contact desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

11. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului de jocuri ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc, corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I., in situatia in care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei;

12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului ca locatia de unde se realizeaza transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, detine autorizatie valabila de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo in sala sau autorizatie valabila de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;

13. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic;

14. dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal acordata de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.@

___________

@ Litera F. a fost introdusa prin litera e) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

G. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de pariuri on-line:

1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare ale solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei in care se afla acestea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea este redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotarare;

3. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

4. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia in care este amplasat serverul, planul de recuperare dupa dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare incheiat cu operatorul de monitorizare si raportare, in vederea avizarii;

7. confirmarea eliberata de catre operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotarare asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit caruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

10. date privind persoana de contact desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

11. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului de jocuri ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I., in situatia in care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei;

12. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic;

13. dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.@

___________

@ Litera G. a fost introdusa prin litera e) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

H. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. 1 lit. a), e)-h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

1. cererea privind autorizarea activitatii. Cererea, redactata si dactilografiata in limba romana, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic, contine: datele de identificare a solicitantului, descrierea mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii, cu indicarea locatiei in care se afla acestea. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea este redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7316 alin. (1) lit. d) din hotarare;

3. regulamentul de functionare a fiecarui joc in parte, in care va fi precizat, in mod obligatoriu, procentul acordat pentru castiguri din totalul rulajului incasarilor;

4. regulamentul de ordine interioara privind organizarea si desfasurarea activitatii, in care sunt precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidenta financiar-contabila, modul de asigurare a securitatii documentelor, informatiilor si datelor, modalitatea de interconectare cu sistemul operatorului de monitorizare si raportare, precum si locatia in care este amplasat serverul, planul de recuperare dupa dezastru, sistemul de backup al bazei de date utilizat;

5. actele privind dreptul de proprietate sau de utilizare asupra mijloacelor de joc si a echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

6. punerea la dispozitia comisiei a contractului de monitorizare incheiat cu operatorul de monitorizare si raportare, in vederea avizarii;

7. confirmarea eliberata de catre operatorul de monitorizare si raportare privind efectuarea auditului potrivit art. 733 lit. f) din hotarare asupra echipamentelor tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc care fac obiectul cererii;

8. documentul eliberat de operatorul de monitorizare si raportare potrivit caruia programul de joc, procentul teoretic de premiere (RTP) si generatorul de numere aleatorii sunt certificate international de organisme/laboratoare recunoscute in domeniu;

9. dovada privind constituirea fondului de garantie;

10. date privind persoana de contact desemnata la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitatii privind conditiile de autorizare;

11. declaratie pe propria raspundere din partea organizatorului de jocuri ca spatiul/spatiile in care urmeaza a fi instalate si utilizate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respecta normele P.S.I., in situatia in care detin echipamentele tehnice pe teritoriul Romaniei;

12. pentru realizarea de transmisii live, dovada faptului ca locatia de unde se realizeaza transmisia live prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, detine autorizatie valabila de exploatare a jocurilor de noroc in cazinouri;

13. un document din care sa rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de catre detinatorul de drept al programului informatic;

14. dovada inregistrarii ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.@

___________

@ Litera H. a fost introdusa prin litera e) din Hotarare nr. 823/2011 incepand cu 31.08.2011.

ANEXA Nr. 4

DECLARATIE
privind importul, achizitia intracomunitara sau productia mijloacelor de joc

 

    Subsemnatul, ......................, legitimat cu ...................., avand calitatea de administrator al Societatii Comerciale ..........................., cu sediul social in: judetul ....................., localitatea ........................., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ........, cod postal ........., avand codul unic de inregistrare ......................, prin prezenta declar importul/achizitia intracomunitara/productia unui numar de ............ mijloace de joc, astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producatorul

Anul de fabricatie

Locul de depozitare a mijlocului de joc

             
             
             
             

   
ANEXA Nr. 5

DECLARATIE
privind vanzarea/cumpararea mijloacelor de joc

 

    Subsemnatul, ........................................, legitimat cu ........................................., avand calitatea de administrator al Societatii Comerciale ..........................................., cu sediul social in: judetul ........................, localitatea ........................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., cod postal .........., avand codul unic de inregistrare ........................, prin prezenta declar vanzarea/cumpararea unui numar de ........... mijloace de joc, astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producatorul

Anul de fabricatie

Locul de depozitare a mijlocului de joc*)

             
             
             
             

*) Se completeaza numai de operatorul economic care achizitioneaza mijloacele de joc.

ANEXA Nr. 6

 

DECLARATIE
privind scoaterea din functiune a mijloacelor de joc

 

    Subsemnatul, ...................................., legitimat cu ................, avand calitatea de administrator al Societatii Comerciale ...................., cu sediul social in: judetul ......., localitatea ...., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., cod postal ...., avand codul unic de inregistrare .............., prin prezenta declar scoaterea din functiune a unui numar de ...... mijloace de joc, astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producatorul

Anul de fabricatie

Modul de scoatere din functiune*)

             
             
             
             

*) Casare, export, stocare, conservare.

ANEXA Nr. 7

    Organizator: Societatea Comerciala ................................

    Sala din ..........................................................

    Data ...............................

   
NOTIFICARE
privind organizarea sistemelor de joc tip jack-pot

 

    Subsemnatul, .............................., legitimat cu ............., avand calitatea de administrator al Societatii Comerciale .........................., cu sediul social in: judetul ......................, localitatea ......................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., cod postal ...., avand codul unic de inregistrare ....., prin prezenta va notificam organizarea unui numar de .... sisteme de joc tip jack-pot, astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Identificarea sistemului de tip jack-pot

Numar de slot-machine interconectate

Tip slot-machine

Serie slot-machine

Locatia sistemului de tip jack-pot

 

1

         
     
     
     
     
     
 

2

         
     
     
     
     
     
 

3

         
     
     
     
     
     

   
ANEXA Nr. 8a)

    Organizator: Societatea Comerciala .............................

    Detinatorul spatiului: Societatea Comerciala ...................

    Sala din .......................................................

    Data ...............................

   
SITUATIA INCASARILOR ZILNICE
obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)